פרויקט השאלת ספרים 
היערכות לקראת פרויקט השאלת ספרים תשע"ז 2016-17- מועד אחרון 30-6-2016
הנחיות בנושא השאלת ספרים מיום 27-6-2016

שלום רב,

 

בהמשך לשחתנו אני מעדכנת כי אין באפשרות המנהלת להחליט בעבור בתי הספר ברשות האם לצרף/לא לצרף הורים שלא נרשמו לפרויקט בזמן.

אך, היינו שמחים אילו בתי הספר היו מאפשרים את כניסתם של המאחרים לפרויקט (אם יש ביכולתם אפשרות!)!

 

בשיחות שערכנו מול בתי הספר בחודשים האחרונים בקשנו מהם לתת כמות מקסימלית של תלמידים שעתידים להשתתף בפרויקט

(בהתאם למספר זה שריינו את התקציב לבית הספר).

 

ואלו המספרים:

צאלון – 900

ב"י באר יעקוב – 284

יסודי מ"מ רמון – 492

הדרים – 460

מקיף ע"ש ז'בוטינסקי חט"ע – 510

מקיף ע"ש ז'בוטינסקי חט"ב – 460

תלמים – 720

 

בנוסף לכך, יש לזכור כי גם הרשות משריינת תקציבים נוספים בשביל מקרים מהסוג הזה.

 

בברכה,

ניצן פוזדניאקוב
מנהלת השאלת ספרי לימוד
טל: 073-2955077
פקס: 073-2955067


נוהל הפעלת פרויקט השאלת ספרים
כותרת ראשית
הורים
מנהל פרויקט
גבייה
כותרת ראשית

נפתח בזה קול קורא לשנה"ל תשע"ז

 

מס' הקול קורא: 6468


תוקף הקול קורא:
 מיום 18.5.16 עד יום 30.6.16


תקנה תקציבית:  20.46.02.35 התכנית להשאלת ספרי לימוד


הסכום המיועד לנושא: כ- 28 מלש"ח


המשרד מזמין רשויות/בעלויות להגיש בקשה לתקצוב בתי"ס בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014

.על הרשות להפעיל את התכנית להשאלת ספרי לימוד בהתאם לעקרונות והנחיות שיינתנו לה ע"י המשרד המפורטים בחוזר מנכ"ל ע"ו 9 (א) 6.3.18  לרבות רכישת ספרים אך ורק בהתאם לרשימה המאושרת של משרד החינוך וגביית תשלומי הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך וועדת החינוך של הכנסת.


הגשת הבקשה תיעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמך הרצו"ב:


 "קריטריונים לתקצוב בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ו ואילך" - באמצעות מערכת מרכבה 


שלב א' 

 מ-  18.5.16 עד יום 30.6.16 - תגיש הרשות את תכנון הפעילות התקציבית הבסיסית והידועה של בתיה"ס (ללא בקשות לחריגים)


שלב ב' 

 מ-4.9.16 עד 10.10.16 עם קבלת תמונת מצב ברורה ומדויקת, תגיש הרשות תקציב חריגים . לעניין זה יפורסם קול קורא נפרד במהלך חודש ספטמבר ובהתאם לתקציב שייועד לנושא זה.


יש לצרף לבקשה את התחייבות הרשות בחתימתם של ראש הרשות וגזבר הרשות(נספח א')

במידה שהבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.

 

קבצים רלוונטיים:

• קריטריונים לתקצוב רשויות / בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספר לימוד     לשנה"ל - התשע"ז

• נספח א'- בקשת הצטרפות הרשות/ הבעלות לתכנית השאלת ספרי לימוד.
• נספח ב' - פרוט בתיה"ס בהתאם להגשת בקשות התקציב במערכת הממוחשבת

• טפסי חובה במרכבה.

 

נספח ב - העברת נתונים למועצה לקראת פרויקט השאלת ספרים
בתי הספר המשתתפים בפרויקט השאלת ספרים מתבקשים להעביר למעוצה את הנתונים החסרים מהטבלה המצורפת. יש לצרף אסמכתא לכל נתון: סה"כ תלמדים, הקצאה תקצבית, תקצבי סיוע לוגיסטי, סה"כ תקציב למוסד, סטטוס זכאות.
נספח א
מדיניות המועצה בנושא השאלת ספרים
הרשות תתייחס לנושא השאלת ספרים בפרסומיה. 
1.מועד התשלום החל מ 09.05.16 ועד 10.06.16
2.מי שלא יירשם עד המועד - המשמעות של כך שלא יוכל להשתתף בפרוייקט. לא תהיה הארכת רישום.
3.לפרויקט ערכים חברתיים והסביבתיים חשובים ביותר (ראה בהמשך)
4.מדיניות ההשאלה וההתנהלות זהה בכל בתי הספר ביישוב.
5.הפרוייקט מנוהל על ידי בתי הספר משלב הגבייה והרישום ועד רכישת הציוד. (בעבר היתה חברת בוקמרקט, ההורים שילמו ולא קיבלו ספרים)
6.חלוקת הציוד תבצע בחודש אוגוסט בתי הספר יפרסמו את מועדי החלוקה בהמשך.
היערכות בתי הספר לנושא השאלת ספרי לימוד - 4-5-2016
גלעד שלום
היום נפגשנו עם הרפרנטית לנושא מהמשרד. להלן עיקרי הפרטים.
1. בתי הספר נרשמו לפרוייקט.

2. ביום א 08.05.16 ייצא מכתב להורים בכל אחד מבתי הספר. אנו נשתמש במכתב שנוסח על ידי המשרד ונדגיש בפני ההורים את המועד האחרון לרישום.
 
3. החל מה 9.5 ניתן להגיע לבתי הספר ולשלם עבור הפרוייקט. שוחחנו עם עידן מחברת שחף שהנחה כיצד לגבות את הסכום הנדרש מההורים ופתיחת סעיף נדרש. מועד אחרון לתשלום 10.06.16. יובהר להורים במכתב שלא ניתן להצטרף לפרוייקט אחרי מועד זה. את הזמנת הציוד נעשה על פי מספר הנרשמים. החלטנו יחד שלא נהיה גמישים בנושא זה, כדי להמנע ממצבים בעייתיים בהמשך הדרך.
 
4.ב 24.06 החזרת ספרי לימוד. במכתב נציין אילו ספרים יש להחזיר.
 
5.החלטנו לאתר ספק אחד שיספק ספרים לשלושת בתי הספר. אנו נפנה לשלושה ספקים ונבקש לברר מי הספק שייתן לנו אחוז גבוה יותר של הנחה ביחס למחיר הקטלוגי.
 
6.במהלך יולי אנו מתכננות לסיים את הכנת ערכות הספרים לתלמיד.
 
7.במהלך אוגוסט נתאם 2-3 ימי חלוקה. בשלושת בתי הספר תתקיים חלוקה באותו המועד.
 
8.אנו מבקשות לברר האם תמסר הנחייה לסייעות בתי הספר לתת את ימי העבודה במהלך החופשה. הסייעות יכולות לסייע לארוז את הערכות לתלמיד.

9. ב15.5 יתפרסם קול קורא לצורך הקלדת נתונים במרכבה.
 
10. בתאריך 18.9.16 עלינו להעביר דוח ביצוע: מספר התלמידים בפרוייקט, כמה כסף גבינו מההורים, מהן ההוצאות על רכישת ספרים, מהו היקף ההוצאות הלוגיסטיות. במועד זה נוכל להגיש בקשה לתקציב חריג, במידה ויחסר לנו תקציב לרכישת הספרים.

11.החלטנו להתייחס ל 5% רזרבה נוספים בכל שכבת גיל.
 
12. בית ספר תלמים ורמון יקבלו תקציב של 90 ש"ח עבור כל תלמיד לצורך רכישת הספרים. בית ספר צאלון יקבל 80 ש"ח לתלמיד. בית ספר תלמים ורמון יקבלו 28 ש"ח עבור תקציב לוגיסטי וצאלון 24 ש"ח.  רונית תהיה בקשר עם הרפרנטית לצורך בירור תקציב של בית ספרה מאחר ובמערכת מצויין שביה"ס היה בעבר בפרוייקט ויש צורך לשנות.

13.עלינו להחליט מי יהיה איש הצוות (מרשות/מורה) שינהל את הפרוייקט.

החלטנו לבחון את שכר מנהל הפרוייקט בהתאם לנתונים. כשנדע כמה בתי אב נרשמו לפרוייקט נערוך חשיבה משותפת ב12.06.

החלטנו ששכר מנהל הפרוייקט יהיה זהה בשלושת בתי הספר.
 
14.אנו נפנה ליו"ר הנהגת ההורים , כל אחת בבית ספרה, לצורך גיוסם לתהליך. גיוס המשפחות להירשם וכן גיוס הורים מתנדבים לסיוע במלאכת האריזה.
 
עידכונים נוספים נעדכן בהמשך
 
נחמה, לימור ורונית
רקע לתכנית השאלת ספרים

רכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה. אנו מציעים לכם להשתלב בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שיופעל בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות הפרויקט היא כי במקום הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה – יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה.

הפרויקט נועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרים וחוברות לימוד תקינים בעלות מינימלית.

לפרויקט יתרונות משמעותיים נוספים:

         יציבות בתכנית הלימודים

         הקטנת הפגיעה בסביבה

         שוויון בין התלמידים

         פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה

         גיבוש חברתי-קהילתי.

התכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"א - 2000, ועיקריה מפורטים בחוזר מנכ"ל עו/8. המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התכנית ובהטמעתה בבתי הספר, בהדרכה, בליווי ובתקצוב. 


תנאי הצטרפות

מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית  לבית הספר במצב תקין

תשלום אגרת השאלה שנתית בסך 280 ש"ח לתלמידי כיתות א'-ט', ו-320 ש"ח לתלמידי כיתות י'-י"ב
 
החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר, כשהם במצב תקין ושמיש.

 פרטים נוספים אפשר למצוא משרד החינוך בכתובת  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol.

סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותרת הכתיבה בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל , אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך.

גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך 09.05.16   ותסתיים בתאריך 10.06.16.

הורי גני הילדים מוזמנים להגיע לבית הספר ולשלם את התשלום הנדרש במועדים הנ"ל.

לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל.

לתשומת לבכם:

1.     מספר ספרי הלימוד שירכשו, יהיה בהלימה למספר הנרשמים. לא נרכוש ספרים עבור בתי אב שלא נרשמו.

2.       הרשמה משמעותה- תשלום של 280 ₪ עד לתאריך 10.06.16 .

3.       הורים הנרשמים לפרוייקט מתחייבים להעביר לביה"ס את ספרי הלימוד משנה"ל תשע"ו. הספרים ייאספו בתאריך 24.06.16 . יש להקפיד על מועד ההחזרה.

 

טופס הגשת בקשה מטעם בתי הספר
דוגמה לחברת שיווק ספרים
 
אתרי בתי הספר
מידע נוסף

היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים:

הודעה לתושבי באר יעקב

להלן שעות קבלת קהל במחלקת החינוך במועצה המקומית באר יעקב לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בימים א'- ד' תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30-14:00

ביום ה'  אין קבלת קהל.

במקרים דחופים ניתן לשלוח מייל או להתקשר למספרים הנ"ל:

גלעד גולדמן-מנהל מחלקת החינוך -  052-3987908 giladgo10@gmail.com 

בנושא בתי ספר ונושאים כלליים לנירית בוארון מזכירת המחלקה טל'- 08-9785412 , nirit@b-y.org.il

בנושא הסעות לקלרה מלי טל' -08-9785451 לאיילה  טל- 08-9785326. klara@b-y.org.il

בנושא ביקור סדיר לשרית אלזון –קב"ס  08-9785459 , sara@b-y.org.il

בנושא גני ילדים לאילנה טל'-08-9785497 , ilana@b-y.org.il

במידת הצורך רצוי לתאם פגישה מראש.


באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456

טופס לתגובות ושאלות
שם מלא *
נייד *
מייל *
הערות
Facebook
תודה ובהצלחה באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456