באר יעקב - היערכות לקראת ועדת השמה תשע"ח 2017-18
היערכות לקראת ועדה השמה תשע"ח- לוחות זמנים (לא סופי)
ועדות השמה מתקיימות במוקד המועצה כניסה בין המתנ"ס למגרש הספןרט באר יעקב רח' הרב עוזיאל 13 באר -יעקב
12-3-2018
 
למנהלות בתי הספר, לצוות הפיקוח, ליועצות ולצוותים החינוכיים בבתי הספר ובמועצה שלום,
 
מצורף מסמך מקדים בנושא ועדות השמה לשנת הלימודים תשע"ח 2017-18.
 
בשלב זה מרכז את ועדות השמה במחלקת החינוך גלעד גולדמן מנהל מחלקת החינוך (עד לקיום מכרז בנושא זה לרכזת חינוך מיוחד)  
 
החומרים המצורפים כאן מתעדכנים אחת לתקופה ורצוי לשמור את הקישור..
 
אנו מבקשים לקדם היערכות מוקפדת בהתאם להנחיות המצורפות לקראת הועדה כולל: רישום מקדים ושריון מועד לועדה, השלמת שאלון חתום ע"י מפקחת והגשתו למחלקת החינוך בטרם הדיון ולא אחרי 31-3-2018  
 
בברכה
גלעד גולדמן
מנהל מחלקת החינוך
באר יעקב 
חשוב : ים לפני הועדה יש לתאם עם מחלקת החינוך של באר-יעקב כי הועדה מתקיימת ולהגיע עם כל החומרים, נירית בנייד : 050-4304013
רישום לצורך שריון מועד לועדה
במטרה לשריין מועד לועדה יש לבצע רישום ראשוני של התלמידים והתלמידות אותם בית הספר או ההורים מבקשים לזמן לועדת השמה. ניתן לבחור את המועד הרצוי אולם הרישום הסופי יקבע לאחר קבלת שאלון חתום ע"י מפקחת, תיאום טלפוני, וזמיון בכתב.
חומרים שיש להביא לועדת השמה באחריות המסגרת
לקראת הועדה באחריות המסגרת לשלוח למחלקת החינוך (לנירית) את המסמכים הבאים: 1- אבחון, 2- דו"ח תפקוד מטעם המסגרת, 3- .שאלון חתום ע"י פיקוח. (כדי לקבל את טופס האבחון כותבים בגוגול טופס לועדת השמה לתלמיד הלומד בחינוך הרגיל , ותלמיד הלומד בחינוך הרגיל. - שני טפסים שונים לפי מסגרת בה לומד הילד).
 
עד גיל 3 לא צריך שאלון 
 
נירית בוארון - נייד 050-4304013
אתר מידע לקראת הועדות
לוחות זמנים והנחיות

מצורפים תאריכי ועדות השמה עבור תלמידים יש לתאם עם מחלקת החינוך את המועדים.

 
יש לשלוח במידי את השאלונים  חתומים ע"י מפקחת מבתי הספר למועצה כולל כל הנתונים. ללא שאלונים חתומים לא תיקבע ועדה!!!

 

המועצה תזמן הורים בדואר רשום וטלפונית לפחות שלושה שבועות מראש 


באחריות בתי הספר לארגן את כל החומרים במידי ולא אחרי 31-3-2018.מועדי הועדות (חלקם תפוסים)

ג

10/04/2018

5

08:30-13:00

ב

16/04/2018

0

08:30-13:00

ב

22/04/2018

10

08:30-13:00

ב

23/04/2018

1

08:30-13:00

ב

30/04/2018

 

08:30-13:00

ג

01/05/2018

0

08:30-13:00

א

06/05/2018

10

08:30-13:00

ב

08/05/2018

6

08:30-13:00

א

13/05/2018

0

08:30-13:00

ב

14/05/2018

2

08:30-13:00

 

גן דרור

1

08:30-13:00

ג

22/05/2018

0

08:30-13:00

א

27/05/2018

0

08:30-13:00

ב

28/05/2018

0

08:30-13:00

ג

29/05/2018

1

08:30-13:00

כחלק מהתארגנותנו לקראת ועדות ההשמה תשע"ח, נבקש מהמסגרות בהן לומדים תלמידי באר יעקב להתארגן ולהעביר אלינו  בהקדם צפי של מספרי התלמידים העולים לועדות השנה.

להזכירכם, לוועדות יועלו תלמידים באחד מהמקרים:

א.       תלמידי החינוך המיוחד יועלו אחת לשלוש שנים

ב.       תלמידי מעברים (מעבר מהגן לביה"ס, מביה"ס היסודי לחט"ב ומחט"ב לתיכון) גם במקרים בהם כבר התקיימה ועדת השמה לפני פחות משלוש שנים).

ג.        תלמידי חינוך רגיל(בשיתוף עם ההורים ולאחר הכנתם) שבית הספר מיצה מולם טיפול בכל הכלים העומדים לרשותו ולא הושגה התקדמות

להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא  החינוך המיוחד:  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/H-2012-3a-1-2-41.htm

 

 

ראו טבלת תאריכים ששוריינו  לוועדות השמה שתתקיימנה ברשות.

 

יתכן שחלק מהילדים עדיין בתהליכי אבחון / בתהליך שטרם הסתיים וחלק מהתאריכים מוקדמים.

 

אנא כתבו דחוף את התאריכים המועדפים (חלקם כבר תפוסים)

.

יש לדאוג להעברת השאלונים מסודרים וחתומים כדין (שאלונים חתומים ע"י פיקוח, בי"ס והורים גם כאשר ההורים מתנגדים לועדה)

 
יש להכין את ההורים לועדה מבעוד מועד ולתעד בכתב את השיחות (כך שלא יהיו הורים שיטענו שלא ידעו ..) 

כמו כן,  יש להעלות לוועדה אך ורק תלמידים שביה"ס מיצה מולם את כל המהלכים האפשריים ולאחר שקיבלו שעות שילוב/סיוע וכו'.

 

עם העברת השאלונים, אנא צרפו שמות תלמידים שיש להזמין עבור הוריהם מתורגמן/מגשר, לשיקולכן -  ציינו שמות תלמידים שיש לדעתכן צורך לזמן עבורם עובד רווחה שמטפל במשפחה

 

תלמידים שלדעת ביה"ס אינם זקוקים עוד לזכאות לחינוך המיוחד יועלו בתוך ביה"ס לועדת היוועצות (בהשתתפות פיקוח!!!) ובמידה וההורים מסכימים לוותר על הזכאות – יכתבו מכתב ובו יחתמו על בקשתם לסיים הזכאות של ילדם לחינוך המיוחד. המכתב ופרוטוקול הועדה הבית ספרית יועברו לידי הרשות לאחראי/ת על החינוך המיוחד ובמקרה זה אין צורך בועדת השמה.

 

מצ"ב קישור להנחיות משרד החינוך בנושא   החינוך המיוחד:  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/H-2012-3a-1-2-41.htm

 

 

מסמך היערכות

לו"ז דיוני ועדות השמה לתשומת ליבכם לא יתקיימו דיונים מעבר לתאריכים הבאים:

 

ינואר-מרץ 2018

דיונים חוזרים ומעברים לתלמידים הנמצאים במסגרות חנ"מ (גני חינוך מיוחד, בתי"ס לחנ"מ, כיתות חינוך מיוחד בבתי"ס רגילים( דיונים לצורך התאמה מחודשת למסגרת )מכיתה לחינוך מיוחד למסגרת כוללנית). ילדים שזוהי שנתם הראשונה במסגרת גנית, דיוניהם יתקיימו בחודש מרץ ע"מ לאפשר למסגרות להכירם, ולאפשר הערכת ההתקדמות.

מרץ -מאי 2018

דיונים בהפניות חדשות מהחינוך הרגיל

חודש מאי 2018

סיום דיונים לגני ילדים, למעונות ולמרכזי התפתחות הילד

 

מועדי ההפניה של תלמידים אל ועדות ההשמה

א. הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה תיעשה בהתחשב בתאריכים הקובעים את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד. יש להקפיד שההפניה תיעשה לא יאוחר מ- תחילת מרץ מדי שנה (ועד 31/3/2018) , כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד  תחילת מאיבאותה שנת לימודים. הנחיה זו מתייחסת גם להפניית תלמידים מוועדת השילוב המוסדית לוועדת ההשמה.

זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני ילדים המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד סוף מאי בכל שנה.

ב. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת. 

ג. חשוב להדגיש, כי כל ועדה שתתקיים מעבר לתאריכים שפורטו בסעיף א' לעיל, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה. יו"ר ועדת ההשמה ידגיש בפני חברי הוועדה וההורים בפתיחת הדיון שהיישום של החלטות הוועדה יתבצע בשנת הלימודים שלאחריה. הודעה זו תירשם בפרוטוקול הוועדה ותהיה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

היערכות מקדימה של בית הספר

היערכות מקדימה

הפנייתו של תלמיד לוועדת השמה היא חלק מתהליך ממושך. תהליך זה כולל ניסיונות שונים מצד בית-הספר לטפל בבעיה, תוך שיתוף של, ההורים, בניסיונות הללו.

אנו מניחים, שהקשיים שהילד  מגלה ידועים להורים, ושהמוסד החינוכי שיתף את ההורים  בכל שלבי הטיפול וההתמודדות עם הבעיה, ובמקביל שיפו ההורים את הצוות החינוכי בדרכים שבהן ניסו לעזור לילד.

מחוון בדיקת מיצוי אפשרויות ועדת שילוב מוסדית -קבלת זכאות לתמיכה מתוכנית השילוב

להלן דוגמאות לנושאים שצוות בית הספר אמור לבצע בטרם פנייה לוועדת השמה

הכנתת דו"ח והמלצות דו"ח חינוכי המפרט קשיי תלמיד. נקודות חוזק ונקודות לחיזוק.

הקצאת  4 ש"ש פרטניות ( שח"ר, מיל"ת, קרב, אופק חדש... ) , על ידי _________________.

קיום 3 מפגשי הורים.

קיום מפגשים עם יועצ/ת בית הספר.

קיום מפגשים עם פסיכולוג/ית בית הספר.

אבחון דידקטי/פסיכולוגי/נוירולוגי.(מסמך קביל).

שיתוף התלמיד באבחון.

דוגמאות לדרכי עבודה ואסטרטגיות שעבדו.

תאריכי מפגשי צב"ם : _______________,________________,______________.

פורטפוליו העוקב אחר התקדמותו במקצוע אחד לפחות, משלושת החודשים: ספטמבר, ינואר, מרץ.

גיליון ציונים ותעודה.

שאלון הפנייה לועדת שילוב חתום על ידי הפיקוח הכולל.

דוגמאות להצלחות של התלמיד בתהליך הליווי: דרכי עבודה, אסטרטגיות

עדות התלמיד לסיוע הניתן לו (האם היחס הפרטני סייע, במה, מה הוא מבקש).

הגשת בקשות לוועדות השמה

התחלת תהליך בקשה לוועדת השמה

החלטת המסגרת החינוכית, ההורים או כל גורם טיפולי אחר על התחלת "תהליך הפניית תלמיד לועדת השמה", ומילוי שאלון ההפניה. הפנייה מתחילה בדרך כלל בסביבות חודש פברואר ועד אפריל. לעיתים, מתקבלת הידיעה על הפניית הילד לועדת ההשמה בהפתעה להורים ולעיתים לא.

עבודה עם ההורים

ההמלצה להפנות את הילד לוועדת ההשמה עלולה להטיל צל על התקוות והציפיות של ההורים  ויכול להיות שיחששו מה"כתם" של חינוך מיוחד, שמא ילווה את ילדם גם בעתיד. ידיעה זו מעוררת אצל הורים רבים רגשות כמו מבוכה, אכזבה, תסכול, כעס ועוד. ייתכן שהם מודאגים ביחס לקשיים שיש להם ולילד ומקווים שקשיים אלה יחלפו עם הזמן ועם עזרה מתאימה. יכול להיות שברור להם שלילדם צרכים מיוחדים, ואז במקרה כזה הם עסוקים בחיפוש ובדיקת המסגרת המיוחדת המתאימה לילד. לאור זאת מומלץ לבצע פעילות הכנה עם ההורים לקראת ועדת שילוב וועדות השמה.

מיצוי טיפול בבית הספר

יש לבדוק כי בית הספר ביצוע פעולות מקדימות תוך מיצוי כל האפשרויות של התערבות וסיוע בתוך בית הספר כגון: התערבות פסיכולוג בית הספר, תוספת שעות הוראה- הקצאת שעה פרטנית, הקצאת מורת שילוב, למידה עם עזרים מסייעו חדר רוגע וכדומה, העשרות שונות וכדומות. בתי הספר מתבקשים להציג תכנית עבודה לטיפול בתלמידים בעלי צרכים בטרם עלו לוועדות השמה.

ביצוע אבחון

על מנת למצות את המאמצים לטפל בילד בתוך המסגרת הנוכחית או כדי לאסוף מידע באשר לקשיים לצורך הדיון בוועדה, מקבל הילד לעיתים "הפנייה לאבחון". אבחון יהיה רק חלק מן "המסמכים המובאים לועדה" . על מנת לדון בהשמתו של ילד עם קושי  יש צורך באבחון של ועדת האבחון של השפ"ח או גורם אחר. פעולה זו יש לקדם בתיאום השירות הפסיכולוגי.

 

זימון של ההורים לועדת השמה

ההורים יקבלו "זימון לועדת השמה" בדואר רשום לפחות שבועיים לפני הדיון. החלטות של ועדה אליה לא הוזמנו ההורים, אינן תקפות. "הדיון בועדה" עלול להיות קשה עבורם ולכן חשוב שתבוצע הכנה מקדימה אתם ע"י צוות בית הספר במטרה לתת להם מענה לכל השאלות כדי להכינם לועדה..

הוועדה מתכנסת בטווח זמן של עד שלושים יום ממועד קבלת שאלון ההפניה והאבחון הפסיכולוגי.

הזימון לוועדת השמה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות משישה עשר יום לפני מועד הישיבה. הזמנה זו צריכה להישלח אליכם בדואר רשום, על-ידן יו"ר ועדת ההשמה ברשות המקומית שאתם מתגוררים בה. החלטותיה של ועדת ההשמה שלא הוזמנו אליה הורים אינן תקפות.

אם ההורים אינם יכולים להגיע בתאריך שנקבע, ויש לכם סיבות מוצדקות לכך, ידאגו להודיע על כך מיד ליו"ר ועדת ההשמה ולקבוע אתו מועד נוסף.

לאחר שתי דחיות מצד ההורים  הוועדה רשאית להתכנס גם ללא נוכחותם.

אם החליטו ההורים לא להופיע לפני ועדת ההשמה, הוועדה רשאית להתכנס בהעדרם, בתנאי שהוזמנו לוועדה כחוק.

בכל מקרה ההורים רשאים לשלוח לוועדת ההשמה נציג מטעמם. כמו כן הם רשאים להביא לוועדה מומחים או אנשים אחרים היכולים לסייע להם להשמיע את טיעוניכם.

נציגים של המוסד החינוכי שבו הילד לומד, המכירים אותו אישית, מוזמנים לדיון בוועדה.

במקרה של הורים החיים בנפרד מזמינים לוועדה את ההורה שהילד נמצא במשמרתו ומודיעים על כך להורה השני (אם כתובתו ידועה).

מסמכים

מסמכים המובאים לוועדת השמה

חוק החינוך המיוחד קובע שהוועדה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעת לילד.

ההורים רשאים להביא ממצאים של בדיקות שנערכו לילד באופן פרטי על ידי פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים או כל מומחה אחר, לפי בחירתם. הוועדה תוכל להתייחס למסמכים אלה רק אם הם נערכו על-ידי גורם מקצועי שרשאי לאבחן את החריגות המסוימות וחתומים על ידיו, תוך ציון מקצועו המדויק וממפר הרשיון המקצועי שלו.

הוועדה חייבת להתייחס לכל חומר שמבאים ההורים, אך זכותה גם שלא לקבל את דעת המומחים מטעמכם או את דעתכם ולהחלים באופן שונה.

חובה שבדיון בוועדה יהיו מונחים לפני המשתתפים שאלון ההפניה לוועדת ההשמה מטעם המוסד החינוכי שילדכם לומד בו וכן אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית של הילד.

ההורים רשאים לקבל לפני הדיון עותק מכל מסמך המובא לפני ועדת ההשמה, אלא אם כן תקבע הוועדה כי מסמכים מסוימים חסויים בפניהם בשל חשש ממשי לפגיעה בילדם או באדם אחר. הוועדה תביא לידיעת ההורים אם קיימים מסמכים החסויים בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.

בכל מקרה יהיה רשאי איש מקצוע - פסיכולוג, רופא או עובד סוציאלי מטעם ההורים – לעיין בכל מסמך המונח לפני הוועדה.

עותק של שאלון ההפניה יוכלו ההורים לקבל בבית הספר.

עותק של חוות הדעת הפסיכולוגית יכולים ההורים לקבל בשירות הפסיכולוגי.

לאחר שיקבלו ההורים  את הממצאים בכתב, הם יכולים לעיין בהם בנחת ולגבש את עמדתכם באשר לאפשרות הטובה ביותר עבור ילדם.

אם המסמכים אינם ברורים להורים , או קשה להם להגיע לכלל החלטה, מומלץ לעזור להם לקבל יעוץ מאנשי מקצוע, עם חברים או עם בני משפחה.

נוהל השארת ילד שנה שלישית בגן חובה
השארת ילד בגן החובה שנה שלישית

לצורך השארת ילד המקבל תמיכה מתכנית השילוב שנה שלישית בגן רגיל תתקיים ועדה בראשות הפיקוח על החינוך הרגיל וישתתף בה נציג של האגף לחינוך מיוחד.

בחינוך המיוחד, במקרים חריגים מאוד שיפורטו בהמשך, אפשר לפנות לוועדת חריגים בגין תלמידי החינוך המיוחד שלפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תקנה 28, שנת הלימודים העוקבת תהיה השנה השלישית להישארותם בגן, לפי ההנחיות האלה:

5.1     ועדת החריגים תכלול שלושה חברים: המפקח לחינוך מיוחד הממונה על הגן, נציג האגף לחינוך מיוחד ונציג המרכז לשלטון מקומי.

5.2     הורי התלמיד, הרשות המקומית ו/או הבעלות יוכלו לפנות למפקח על הגן ולבקש דיון בוועדת חריגים. הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס המופיע בנספח להלן.

5.3     הוועדה תדון במקרים שבהם הבקשה עומדת בקריטריונים שיפורטו להלן וכן במקרים חריגים מאוד שיפנה המפקח על החינוך המיוחד, בחתימתו. טופס הפנייה יועבר לרכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד. אפשר להפנות בקשות אל רכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד בירושלים עד לתאריך 1 במאי בכל שנת לימודים (ראו את דוגמת הטופס בנספח שלהלן).

5.4     הוועדה תסיים את עבודתה עד לתאריך 31 במאי ותודיע להורים ולרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר על החלטתה לא יאוחר מהתאריך 15 ביוני.

5.5     לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד, על פי לוח הזמנים שלעיל.


5.6     להלן הקריטריונים למקרים חריגים מאוד אשר יובאו לפני הוועדה:

5.6.1  אי אפשר להסיע את התלמיד מחוץ לרשות המקומית בשל מחלה קשה (בקשה זו תגובה על ידי מסמכים רפואיים).

5.6.2  התלמיד נזקק לבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות האלה: פיגור קשה/עמוק/סיעודי, שיתוק מוחין/נכויות פיזיות קשות, הפרעה נפשית ואוטיזם**.

5.6.3  מדובר במקרים חריגים במיוחד שהמפקח על החינוך המיוחד מעביר לוועדה לדיון.


להלן הקישור לחוזר מנכ"ל

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-10/horaotkeva/k-2013-5-2-3-10-14.htm


לטיפולכם המסור

מלכה
@
קישורים ונספחים- למידת עמיתים- מומלץ להתבסס על מסמכי חוזר מנכ"ל
 
 
שליחת תגובות
שליחת תגובות
שם פרטי *
נייד *
תפקיד
מייל
הערות
קישור לאתרים
לקבלת מידע נוסף
Facebook
YouTube
Google Plus
Website
מחלקת החינוך והנוער- מפיק ועורך המסמך גלעד גולדמן giladgo10@gmail.com