- לקבל פני משיח -
הרשמה להפצת גליונות 'הגאולה'
כ- 150,000 בתי אב נחשפים מידי שבוע לבשורת הגאולה והגואל בכל רחבי העולם ע"י הגליונות המרהיבים של 'הגאולה מעניין ועכשווי'.
זוהי ההזדמנות שלך להיות חלק פעיל במהפכה זו.
כולנו נצטווינו מנשיא דורנו, 'עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח'. בחתימה על מנוי וחלוקת הגליונות באזור מגוריך אתה זוכה לקיים את הוראת כ"ק אד"ש מלך המשיח בהידור להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד