תקנון הטבת אוטותל למנויי תל אופן 2018 
 
התקנון רשום בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
 
תאריך הפעילות -  10.08.18 - 10.04.18
תקנון זה בא להסדיר את תנאי קבלת הטבה שירותית של חברת קאר2גו שיתוף רכבים טי.אל.וי שותפות מוגבלת בשמה המסחרי - אוטותל.
ההטבה ניתנת ע"י חברת אוטותל (להלן "החברה") בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 
תקופת ההטבה - ההטבה תקפה בתקופה של 10.08.18 - 10.04.18 בלבד (להלן "תקופת ההטבה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה, מכל סיבה שהיא, ובלבד שההודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של החברה וכן תישלח הודעה בדוא"ל למנויי החברה שאישרו קבלת דברי דואר.
 
כללי ההטבה ותנאי קבלתה - 
 קבלת ההטבה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה.

מתן הטבה מתבצע באופן חד פעמי עבור כל אדם ולא תהא לו כל תביעת קבלת הטבה חוזרת בגין ניתוק וחזרה לאחד ו\או מהשירותים - אוטותל ותל-אופן.

מודגש כי ההטבה אינה הגרלה
פירוט ההטבה:
לקוחות אוטותל הקיימים ומצטרפים חדשים לשירות אוטותל שהינם לקוחות תל-אופן ולקוחות תל-אופן הקיימים ומצטרפים חדשים לשירות תל-אופן שירשמו לשירות אוטותל יהנו מהטבה חד פעמית בגובה 20 ש"ח לנסיעות בשירות אוטותל.
 
ההטבה תינתן כזיכוי לכרטיס האשראי של מנוי אוטותל בחודש העוקב לאחר קבלת האישור מתל-אופן, כי אכן המנוי הנרשם לאוטותל הינו גם מנוי תל-אופן בפועל.
קרי - לקוח שעדכן את מוקד שירות הלקוחות של אוטותל בגין היותו מנוי תל-אופן בחודש מסוים, יוזן לחשבון האשראי שלו זיכוי בגובה ההטבה, בחודש העוקב, וזאת בתנאי שהוכח כי אכן הינו מנוי תל אופן, באמצעות הליך אימות הפרטים מול תל-אופן.
 
בגין כל פגיעה ברכב ו\או נזק שיגרם ו\או הארכת משך השימוש, יגבה תשלום נוסף. כל הוראות חוזה ההצטרפות, החובות והקנסות חלים על המוטבים בזמן השימוש ברכבי השירות.
 
ההטבה נבחרה על ידי החברה ואין אפשרות להחליפה או להעבירה לאחר
 
מימוש ההטבה כפוף לזמינות הרכבים וחניות השירות הייעודיות (בהתאם לאופי השירות) ואין התחייבות שיהיה רכב זמין בזמן ובמקום המבוקשים והמוטבים מצהירים בזאת על ידיעתם את אופי השירות ואפשרויות אלו.
פסילת זכאות להטבה:
החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פסילתם של מנוי\יה שפעלו באופן שאינו ראוי ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה ו\או באופן שאיננו תואם את רוח ההטבה ו\או פעלו באמצעים שאינם כשרים, והינה רשאית למנוע מהם לקבל את ההטבה ואף לגבות את גובה ההטבה מחשבונם בחזרה, אם ניתנה.

מנוי\יה שנפסלו על ידי החברה ו\או שאינם עומדים בהוראות תקנון זה, יהיו פסולים מלקבל את ההטבה ולא תהא להם כל טענה או זכות לתביעה נגד החברה ו\או כנגד מי מטעמה בשל מניעת ההטבה מהם.
עדכון המנויים את החברה בדבר זכאות להטבה ואופן קבלת ההטבה - 
על המנויים והמצטרפים החדשים הזכאים לקבלת ההטבה ליצור קשר עם מוקד השירות של החברה במספר 9133* או בדוא"ל שכתובתו info@autotel.co.il ולעדכן בדבר זכאותם להטבה. לאחר הליך וידוא זכאות המנוי לקבלת ההטבה בין החברה אל מול תל-אופן, תינתן ההטבה בחודש העוקב באמצעות זיכוי ישירות לכרטיס האשראי של המנוי הזכאי להטבה, ותופיע שורת הזיכוי בחשבונית החודשית של חודש עוקב זה.
 
שונות -
קבלת ההטבה אסורה על עובדי החברה ו\או ספקיה

הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות
 
החברה רשאית לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

החברה ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו\או שיבוש בהטבה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו\או במערכות האינטרנט ו\או באתר פייסבוק ו\או באתרי אינטרנט שונים בהם מוצגת ההטבה, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו\או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של החברה ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המוטבים בכל סעד ו\או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות מוטב כשלהו להטבה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו\או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו\או עקיפות , שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות למוטב כלשהו, עקב ו\או בקשר עם תקלה ו\או שיבוש בהטבה ו\או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.
קבלת ההטבה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו\או ייגרם למוטב עקב ו\או בקשר עם ההטבה.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו. 


    Facebook
    YouTube
    Website
    בואו להיות חברים שלנו ב  -