image
תנאי משרד התחבורה לקבלת רישיון נהיגה באמבולנס

· רישיון נהיגה לרכב פרטי במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 
· אין לגביו רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה עונש על תנאי) או מיום תשלום הקנס – אם היה העונש קנס
 
· אין פניה של משטרת ישראל אל רשות הרישוי, כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על התעודה המבוקשת יש כדי לפגוע בביטחון המדינה.
 
· לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק
על פי התעודה.
 
· לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 
· לא חלה לגביו במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה.
 
· לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של
שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 
· לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה
של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה.