ארגון "עצמאית"- תקנון ותנאי שימוש
image
תקנון ותנאי שימוש באתר www.atzmait.org.il
  (להלן: "עצמאית" או"האתר")   
  -התקנון נתון לשינויים מעת לעת-   
  תנאיהשימוש באתר   
1.ברוכים הבאים לאתר  www.atzmait.org.il  (אתר זה, על כל רבדיו ונדבכיו, יקרא להלן: "האתר"). האתר מציע מערכת הכוללת מגוון כלים ושירותי אינטרנט לשיווק ספקים ועסקים המפנים עסקאותלספקים דרך האתר. 
2.השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). הנך מתבקש ונדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים להיות קשור בתנאי השימוש באתר, הנך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש בו. במקרה של הפרת תנאים אלהעל ידך, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו,על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך על. 
3.תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, בין שהועלו לאתר על ידי משתמשי האתר ובין עלידי צדדים שלישיים, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים בערוצי תקשורת ובמקומותנוספים, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות במפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים המתואמים ביןהיתר דרך האתר, ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ, מדיהתקשורתית ו/או על כל קבוצת מפגש כאמור בהם מופיעים או נידונים תכני האתר ו/אויישומיו, בשינויים המחויבים. 
  א.כללי   
4.תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
5.הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכיפרשנות. 
6.באם בחלק מחלקי האתר חלים תנאי שימוש נוספים, הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללייםשלהלן. בכל מקרה של סתירה בין התנאים שלהלן לתנאי השימוש הנוספים, התנאים הנוספיםיגברו על התנאים שלהלן. 
7.תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילת אתר    www.atzmait.org.il  - ארגון "קישורי אימהות" בבעלות משותפת של חן הילה דורוןומירב שטרן (להלן ביחד: " מפעילת האתר") לבין המשתמשים באתר. לצורך תקנון זה המונח"מפעילת האתר" תכלול את כל מנהליה, שולחיה, עובדיה ויועציה של מפעילתהאתר, וכל הבאים מטעמם. בנוסף, המילה "שימוש", על כל הטיותיה, תכלול אתהפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה באמצעותהאתר ו/או כל שימוש אחר באתר (המבקר או הגולש באתר יקרא: "משתמש"). 
8.האתר מהווה מערכת אינטרנטית המחברת בין משתמשים לבעלי "פרופיל עסק"(להלן: "בעלי פרופיל")לשם יצירת עסקאות. העסקה מתבצעת כך שבעל פרופיל עסק באתר מקבל הפניה ממשתמש אומתקשר ישירות עם משתמש (להלן בהתאמה: "מפנה העסקה" ו"צרכן") המעונייןבקבלת שירות מסוים מבעל פרופיל עסק המספק את השירות המבוקש (להלן: "ספק השירותים").המערכת מעודדת הפניית עסקאות בין משתמשים. 
9.אין בפעילות המתבצעת דרך האתר ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים כדי ליצורמערכת יחסים משפטית בין האתר ו/או מפעילת האתר לבין הגורמים המעורבים באותהפעילות. כל עסקה המתבצעת בתיווך האתר היא בין ספק השירותים לצרכן בלבד ואין בה כדיליצור יחסי שותפות, עבודה, סוכנות או שליחות בין הצדדים לאתר ו/או למפעילת האתר. 
10.מפעילת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כגולש ו/או צרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרםביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה מבעל "פרופיל עסק" כלשהו המופיעבאתר, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג ו/או מפיץ אותו בעל "פרופילעסק" באתר ובאתר האינטרנט שלו, כולל בתנאי השימוש באתר האינטרנט של אותו בעל"פרופיל עסק" ו/או בכל מקום רלוונטי אחר. 
11.מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים אוקבוע. למפעילת האתר הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר, ולבטל, להוסיף,לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינהשל האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה אודרישה מצדך. מפעילת האתר עושה מאמץ על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטףוקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכותוקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלתו. 
12.מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל(להלן: "הפרעה")בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשתהאינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים ו/אואצל מארגני מפגשי הנטוורקינג, ולא תהא לשום משתמש ו/או אדם אחר ו/או גורם ו/או גוףכזה או אחר כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא בנוגע להפרעה כאמור. 

  ב. ויתור והגבלת אחריות   
13.אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או תכנים שהועלו לאתר על ידי בעלי "פרופיל עסק", כמו גם השירותים והמצגים הניתנים במסגרתם, נמצאים באחריותם הבלעדית שלאותם אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או בעלי "פרופיל עסק". האתר ו/או מפעילתהאתר אינה אחראית להמצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים מזיקים באתר ולכל פגיעהו/או נזק הנגרם למשתמשים בעקבות הימצאותם של אלה. 
14.האתר ו/או מפעילת האתר לא יהוו צד לעסקה בין משתמשי ו/או בעלי פרופיל באתר, וכןלעסקה שתתבצע בין משתמש ו/או בעל פרופיל לבין מפרסם באתר (בין אם תתבצע בפועל וביןאם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/אואחרות. 
15.המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא הועלה לאתר על-ידי בעלי הפרופיל ו/או המפרסמיםבאתר ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים לנכונות ו/או מהימנות המידע הנ"ל כמוגם לטיב השירותים ו/או המוצרים המפורסמים אתר. תוצאות החיפוש המופיעות במנועהחיפוש המוצב באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך ביןהשאר על הנתונים הנמסרים מבעלי הפרופיל, ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראיתלאמיתות ו/או מהימנותם של הנתונים הללו. יודגש, האתר ו/או מפעילת האתר אינםאחראיים לכך שאתרי האינטרנט של בעלי הפרופיל פעילים ו/או לתוכנם ו/או למהותם. 
16.מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתהמשתמש לאתר אינטרנט ו/או לערוץ מדיה פעיל. מפעילת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתרו/או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
17.האתר אינו מייצר מידע, אלא משמש כפלטפורמה לבעלי הפרופיל לשתף מידע וליצור קשריםביניהם. לפיכך, אין לראות באתר ו/או במפעילת האתר כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. 
18.מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו,במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרםכביכול לך ו/או לכל משתמש ו/או אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/אומהסתמכות על מידע שמופיע באתר ו/או באתר של בעל פרופיל או צד שלישי כלשהו, לרבותמכל פעילות ו/או התקשרות עסקית או אחרת, בין אם התבצעה בפועל ובין אם לאו, הקשורהבמישרין או בעקיפין לאתר או למוצג בו. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיואחראים לטיבם ו/או לאיכותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתריםשונים המוצגים באתר חיצוני שאליו הגעת באמצעות האתר, ולא יישאו, במישרין אובעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לךו/או למשתמש ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באותם השירותים. 
19.באתר מוצעים שירותים המחייבים תשלום. לשם כך, באתר מצויה מערכת אבטחה בתקניםהמחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחיםבטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי המאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לביןהדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב-SSL יראו סמל של מנעולומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת RapidSSL הבינלאומית (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתןהודעה כלשהי). בנוסף, כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת קארדקום-אישורית זהב (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). 
20.בעלי פרופיל וצדדים שלישיים מקיימים מפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים במגוון אתריםברחבי הארץ. מפגשים אלה מתקיימים הן בחסות האתר והן באופן פרטי. אין האתר ו/אומפעילת האתר אחראים לתוכן מפגשים אלה. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר אינם אחראיםלספק ביטוח (לרבות אך לא רק ביטוח מבנה וביטוח צד ג') או אבטחה כלשהם לטובת קיוםהמפגשים. אם ברצונך להשתתף במפגשים אלה עליך לשקול את שיקוליך האישיים בכל הקשורלמיקום הגיאוגרפי של המפגש, למקום בו הוא מתקיים והתוכן המוצע בו, וכל אדם הבוחרלהשתתף במפגש מסוג זה עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית, הן מבחינת בטחונוהאישי והן מבחינת התכנים אליהם הוא עלול להיחשף. 
  ג.שימוש באתר   
21.מפעילת האתר רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או לחסום שימוש באתר של כל גורם שהוא,בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על-פי שיקולדעתה הבלעדי של מפעילת האתר. לאחר הרישום לאתר וביצוע התשלום, לא יתאפשר החזר שלדמי הרישום בשום אופן, אף במקרה של הסרה ו/או חסימת השימוש באתר כאמור. 
22.בהירשמותך לאתר הנך מתבקש להעביר נתונים אישיים מסוימים הנצרכים לשימוש באתר.יודגש כי מסירת נתונים אלה על ידך אינה מחויבת על פי דין, אולם ללא מסירת הנתוניםהמוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. הנתוניםהמוגדרים כ"חובה" יודגשו באופן בולט ושונה משאר השדות במהלך הרישום. הנךמתחייב להעביר למפעילת האתר מידע מדויק ונכון ולעדכן מידע זה ככל שיחולו בושינויים מעת לעת. 
23.הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייהרגילה בתוכן האתר ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/אוממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים,, spiders,scrapers וכיו"ב) ומפעילת האתר שומרת לעצמה אתהזכות לתבוע פיצוי הולם בגין פעולות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהירומתחייב: 
א.שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכןהמצוי באתר. 
ב.שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר. 
ג.שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר. 
ד.שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליואשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש. 
24.מפעילת האתר אוסרת על שימוש באתר שהינו בלתי חוקי ו/או אסור על-פי דין, לרבות אךלא רק לצורך הבעת ו/או הפצת מידע/פרטים/תכנים שהם בלתי חוקיים ו/או גזעניים ו/אוטורדניים ו/או מעליבים ו/או פוגעניים ו/או מסוכנים ו/או עוינים ו/או מזיקים ו/אומאיימים ו/או מעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או מעודדים אלימות ו/או עלולים להוותבסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מוציאים לשון הרעו/או פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה של הדין הישראלי. היה ותפר אחד או יותר מןהתנאים שלעיל, אתה תשפה את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראותתנאי השימוש (כפי שאלו מתפרשות על פי הבנתה הבלעדית של מפעילת האתר) ו/או הוראותהדין ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבותפרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר. איןבאמור לעיל או להלן כדי לחייב את מפעילת האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרהמפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצדמפעילת האתר בהקשר זה. 
25.ביטול פרופיל. הנך רשאי לבטל את הפרופיל שלך באתר על ידי מסירת הודעה בכתב למפעילתהאתר באמצעות דף "צור קשר" הנמצא באתר. הביטול יכנס לתוקף בתוך שבעה ימיעסקים מיום קבלת הודעתך כאמור. בנוסף, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטלפרופיל אשר בעליו הפר את אחד מתנאי השימוש של האתר. במקרה של ביטול פרופיל על ידימפעילת האתר כאמור, תספק מפעילת האתר התראה של שבעה ימים לבעל הפרופיל בענייןהביטול. לא יוחזרו כספים ששולמו למפעילת האתר בתמורה לפרופיל המבוטל, לשימוש באתראו לכל צורך אחר. 

  ד. ביצוע עסקאות   
26.ביטול עסקה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")ולמערכת היחסים המשפטית בין הרוכש למוכר. מובהר כי האתר ומפעילת האתר אינם צדלעסקה כאמור והם אינם מתחייבים ו/או אחראים להחזרת הקרדיטים ו/או ליכולת לבטל עסקהכאמור. ככל שלרוכש תהיינה טענות כלפי המוכר בגין ביטול או אי ביטול העסקה, הרי שכלתביעה ו/או דרישה ו/או טענה תופנה ישירות למוכר. 
27.האתר ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או לאבדן רווחים ו/או להפסדיםממוניים ו/או אחרים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו לרוכש ו/או למוכר בעקבות ו/אובקשר עם ביצוע או ביטול עסקת רכישה בחנות הקרדיטים של האתר. 
  ו.קבוצות נטוורקינג   
28.בעלי פרופיל עסק מקיימים מפגשי נטוורקינג ברחבי הארץ בחסות האתר. מפגשים אלה נועדולהפגיש בין בעלי פרופיל עסק באיזורים שונים על מנת לקדם עסקאות ביניהם. כל מעגל מורכבמבעל פרופיל עסק אחד מכל תחום עיסוק, אלא אם כן התקבל אישור מיוחד ממנהלת המרחבהרלוונטית לאותו מעגל. בראש כל מעגל תעמוד מנהלת מעגל, ובראש כל איזור תעמוד מנהלתמרחב האחראית על אותו איזור בשם מפעילת האתר. לכל מעגל עסקי תנאי שימוש משלה וחברההמצטרפת למעגל מתחייבת בזאת לנהוג בהתאם לתנאי השימוש הספיציפיים לאותו מעגל. רשאיותלהצטרף למעגלים העסקיים נשים שהן אימהות בלבד. 
29.בעלת פרופיל עסק רשאית הינה מי שהסדירה את החברות באחד ממעגלי הארגון ובהתאם לזאתהסדירה את דמי החברות המחויבים בהסכם ההתקשרות שנחתם בינה לבין מנהלת המעגל. 
30.מפעילת האתר, מנהלת המרחב ו/או מנהלת המעגל רשאיות, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט,לשלול ו/או למנוע את חברותה של חברת מעגל מכל סיבה שהיא. במידה וחברותה של בעלתפרופיל עסק נשללה ו/או נמנעה כאמור, אותה חברה לא תורשה להכנס ו/או להשתתף במפגשי המעגליםבארגון. מפעילת האתר לא תחזיר דמי חברות בשום אופן לחברות מעגל אשר נשללה מהםחברותם במעגל כאמור. 

  ז. קניין רוחני   
31.מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות באתר, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלול עיצובוהגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בו,הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 
32.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמשבתכנים המוצגים האתר ו/או בסימניה המסחריים של מפעילת האתר ו/או לעשות בהם כלפעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים,תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות,תשנ"ט-1999, אלא אם מפעילת האתר התירה זאת במפורש מראש ובכתב. 
33.מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלה כל המעלה תוכן ו/או מדיה לאתר מעבירלמפעילת האתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אותו תוכן ו/או מדיה, לרבותזכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. מובהר בזאת כי כלתוכן ו/או מדיה המועלים לאתר על ידי משתמש באתר ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריותהמשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך (כולל נזק שעלול להגרם לצד מעלה התוכן או לצד אחרכלשהו). האתר ו/או מפעילת האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהואהנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת תוכן ו/או מדיה כאמור המשמש נושאלזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכןו/או מדיה מפר כאמור ככל שיוודע לה דבר ההפרה. 
34.מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיוןלהשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות אלו. בהעלתך תכנים לאתר הנך מצהיר בזאתכי למיטב ידיעתך אין בהעלאת תכנים אלה משום עבירה, לרבות על פי חוק זכות יוצרים,תשס"ח-2007, פקודת זכויות יוצרים, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, או כל חוק,צו או תקנה שיותקן על פיהם כפי שיהיו מעת לעת. 
  ח.פרסומות   
35.אין להעלות ו/או לפרסם ו/או להפיץ באתר ו/או בפורומים ו/או באמצעות שליחת הודעותבאתר מידע פרסומי מכל סוג שהוא. למעט כאמור לעיל, הזכות לפרסם באתר שמורה למפעילתהאתר בלבד. מפעילת האתר רשאית למחוק כל מידע פרסומי שהועלה לאתר ללא הרשאה מפורשתמטעמה. 
36.אין למחוק ו/או לשבש ו/או להפריע ו/או להתנגד לכל מידע מסחרי שיופץ על ידי מפעילתהאתר. 
37.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסום באתר ו/אולאמינותו ולנכונותו ואחריות זו מוטלת על המפרסמים בלבד. אין בפרסום כאמור משוםהמלצה של מפעילת האתר לרכישה ו/או לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בפרסוםכאמור. 
38.מפעילת האתר רשאית לשלוח, והמשתמשים מסכימים לקבל, מעת לעת מידע פרסומי, הןבאמצעות דואר אלקטרוני והן בדרכים נוספות. 
  ט.מדיניות פרטיות   
39.בשימוש באתר ובמנוע החיפוש שבו, הנך מסכים שהאתר יאסוף ויעשה שימוש במידע האישישלך כפי שמתואר בתנאי שימוש אלה. 
40.מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות"עוגיות" (cookies). הנך רשאי להגדירמחדש את הגדרות הדפדפן שלך כך שזה יסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרותזאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies
41.מפעילת האתר אינה חולקת מידע אישי ומזהה על משתמשי האתר אלא בהתאם להוראות כל דין.על אף האמור לעיל, במקרה הצורך רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד שלישי לצורך גביית כספים שהנך חייב לארגון ו/או למפעילת האתר בגין השימוש באתר בכל צורה שהיא. 
42.במידה ותבקש מפעילת האתר במפורש ובכתב, מפעילת האתר מתחייבת למחוק את המידע האישי שלך ולא לבצע בו שימוש לצורכי האתר. 
ה.בפרופילי העסק הרשומים באתר מוצגים פרטי התקשרות כגון מען לשליחת מכתבים, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני. פרסום פרטי התקשרות על ידי בעל פרופיל מהווה הסכמה לקבלתפניות מגולשים/משתמשים וממפעילת האתר, כולל פניה פרסומית ממפעילת האתר בדבר רכישתשירותים. 
ו.בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים הנך מוזמן ליצור קשר בכתובת הדוא"להבאה:  [email protected]  
  י.דין ומקום שיפוט   
ז.האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם זכאים, בנוסףלסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקיםוההוצאות שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר לעיל ו/או כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר, לרבות הוצאותיהם המשפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוצה להם. 
ח.על השימוש באתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שביןהאתר ו/או מפעילת האתר לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

ארגון "עצמאית" | עידית אגוזי לוי, עו"ד ונוטריון, מירב שטרן