image
image
 • מגמות באירועי מזג אוויר קיצון והקשר להתחממות הגלובלית  – ד"ר עמיר גבעתי | בבי"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב
 • מה למצב הנחלים בישראל ולבעיית ההצפות - דנה טבצ'ניק | החברה להגנת הטבע
   ואמיר ארז | המשרד להגנת הסביבה
 • האתגרים התכנוניים והמוסדיים בטיפול בבעיית ההצפות  – דניאלה פוסק |  יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז תל אביב
      - פאנל שאלות מהקהל בהשתתפות הדוברים
 • הצגת מקרה מבחן
     - סבב מגיבים ופאנל שאלות מהקהל סביב הצגת מקרה המבחן
image
 • מהו חזון  ניהול אגני אינטגרטיבי? ד"ר ג'ניה גוטמן  | ראש תחום מדיניות וסביבה, האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות והכפר
 • עושים סדר - כשתוכנית ניקוז פוגשת ועדת תכנון | אורית סקר יועצת תכנון ותשתיות לשכת תכנון מחוז צפון וסמדר מאיר יועצת סביבה  לשכת תכנון מחוז צפון.
 • עושים סדר - חוק הנחלים והמעיינות – אלון זס"ק |  סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה 
 • האסטרטגיה לניהול שטחים פתוחים, פרק מים – דנה אלשטיין | החברה להגנת הטבע
 • שיח מומחים - פאנל המציף סוגיות "חמות" בתחומי אגני היקוות, ניהול נגר ונחלים
image
 • כלים יישומיים לניהול אגני - ערן אטינגר| סמנכ"ל  סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 • המדיניות החדשה לניהול נגר עירוני - אדר' נוף טלי וקסלר | יועצת מנהל תכנון
 • מדיניות רשות הטבע והגנים לנחלים - אבי אוזן אקולוג בתי גידול לחים, רשות הטבע והגנים
 • מדריך לתכנון נחלים בעקבות פרק הנחלים בתמ"א 1 - מוטי קפלן | מתכננים בע"מ
 • זה לא בשמיים:
  תכנית אב לכיש שורק - בועז כהן |מהנדס רשות ניקוז ונחלים לכיש שורק
  עמק הצבאים - אדר' יעל המרמן -סולר | מנהלת פארק עמק הצבאים
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו!
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
WhatsappWebsite