image
קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה
טופס הגשת בקשה לתרומה של קרן מלגות מטעם התאחדות בוני הארץ 
פרטים כלליים
שם ארגון *
מספר עמותה *
תיאור עמותה *
שנת הקמה עמותה
שם מנהל עמותה *
תאריך מינוי מנהל עמותה *
שם יור הוועד המנהל *
תאריך מינוי וועד המנהל *
כתובת העמותה *
כתובת אתר אינטרנט
מספר מתנדבים בעמותה *
מספר עובדים בשכר *
שם ממלא הבקשה *
תפקיד ממלא הבקשה *
נייד ליצירת קשר *
דוא"ל ליצירת קשר *
תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה
 שימו לב: הכוונה היא לפעילות הספציפית עבורה מבוקשת התרומה ולא לכלל פעילות הארגון 
גילאי קהל היעד *
מאפייני האוכלוסייה *
אחר מאפייני האוכלוסייה *
תחום פעילות *
אופי הפעילות *
שיטת פעולה *
תחום פעילות אחר *
תיאור פעילותו של הארגון
תיאור כללי של הארגון ופעילותו *
מטרות הארגון (כפי שרשומות אצל רשם ההעמותות ) *
אזורים/ישובים בהם פועל הארגון *
רשימת גופים שתרמו לעמותה בשנה הנוכחית *
תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה *
מספר המוטבים בתוכנית *
תקציב הפרויקט עבורו מבוקשת התרומה *
תומכים עיקריים נוספים בפרויקט *
האם פרויקט מתמשך *
פרוייקט מתמשך פירוט השיגים *
האם יש אפשרות להתנדבות *
נתונים כספיים
תקציב העמותה *
האם התקציב אושר ע״י הוועד המנהל *
מחזור פעילות מבוקר אחרון (בשקלים) *
הוצאות הנהלה וכלליות (בשקלים) *
עודף/ גירעון (בשקלים) *
האם לעמותה הכנסות מפעילות עצמאית *
סכום הכנסות מפעילות עצמאית *
כתוב מהו גובה שכרם של כל אחד משלושת מקבלי השכר הגבוהים בעמותה וציין מהו תפקידם בעמותה *
מסמכים נדרשים ואישורים סטטוטריים
אישור ניהול תקין
אישור ניהול תקין *
רשימת חברי הועד המנהל מאומת על ידי עו״ד
רשימת חברי הועד המנהל *
אישור הכרה במוסד לצורך תרומות סעיף 46
אישור הכרה במוסד לצורך תרומו *
אישור קיום חשבון בנק
אישור קיום חשבון בנק *
אישור ניכוי מס
אישור ניכוי מס *
דוח כספי מבוקר אחרון כי שהוגש לרשם העמותות
דוח כספי *
תקציב לשנת 2019 שאושר על ידי הועד המנהל וחתום על ידי רו״ח
תקציב חתום עי רוח *
יש להוריד את התצהיר ולסרוק אותו בחזרה חתום ע״י מורשה חתימה
תצהיר סרוק *
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram/
Website
אחד העם 9 מגדל שלום , ת.ד. 29369 , תל אביב 6525101