image
ערכת אימון בתחום המיומנויות החברתיות-רגשיות לגיל הצעיר!
ערכת אימון חברתית 
לילדים הצעירים!

בנושא: 
התמודדות ופתרון קונפלקטים חברתיים

הערכה כוללת סיפור חדשני
"מעשה בבעיה"
המלווה בדמויות "בי" ו"פרנדי" 
תמונות מאוירות המותאמות להמחשה לילדים
פעילויות מותאמות לאימון מיומנות
פתרון בעיות וקונפלקטים חברתיים
וכן סיפורי רצף לתרגול 
מיומנות פתרון קונפלקטים!

 ערכה זו עבורכם אנשי חינוך וטיפול. הורים אשר רוצים להתחיל כבר לאמן את 
המיומניות החברתיות מהגיל הצעיר!

ערכה חברתית 
חדשנית לגיל הצעיר!
image imageimageimageimage
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram/
Linkedin
Whatsapp
Website
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *