image
ערכת אימון בתחום המיומנויות החברתיות-רגשיות לגיל הצעיר!
ערכת אימון חברתית 
לילדים הצעירים!

בנושא:  למידה חברתית רגשית בגיל הצעיר
ואימון מיומניות חברתיות רגשיות
המלווה בדמויות וסיפוריפ
מעולמם של הילדים

הערכה כוללת סיפור חדשני
המלווה בדמויות "בי" ו"פרנדי" 
תמונות מאוירות המותאמות להמחשה לילדים
פעילויות מותאמות 
לאימון המיומנות
רכישת חברים, אמפתיה, זיהוי ושיום רגשות, פתרון קונפלקטים

וכן סיפורי רצף לתרגול 
ומשחקים להנאה ואימון..


image
ערכה זו עבורכם אנשי חינוך וטיפול. הורים אשר רוצים להתחיל כבר לאמן את המיומניות החברתיות מהגיל הצעיר!

ערכה חברתית וחדשנית לגיל הצעיר! 


*הערכות יגיעו אילך ישירות למייל תוך 24ש' מההזמנה.