נוהל המסלול הירוק 

מטרות הנוהל

1.1.תיאור ניהול תהליך המסלול הירוק

1.2.הצגת אופן פרסום המסלול ירוק

1.3.הגדרת הקריטריונים להגשת מועמדות

1.4.מיון המועמדים למשרה ובחירת המועמד המתאים

1.5.הודעה למועמדים

הגדרות

קבוצת החברה המרכזית מטפחת ומפתחת את ההון האנושי כאחד משלושת נכסיה המרכזיים: מותגים, טכנולוגיה ואנשים.
המסלול הירוק הינו מכרז פנים ארגוני לניוד וקידום עובדים בקבוצה.

2.1 פרסום מסלול ירוק

- המסלול הירוק יופעל במקרה שבו לא אותר מועמד "טבעי"(=מועמד מתאים לדרישות התפקיד מתוך היחידה הקולטת)
- המכרז יובא לידיעת כלל העובדים בקבוצה
- הפרסום יבוצע במקביל לפרסום חיצוני או לפניו
- המסלול הירוק רלוונטי למשרות שעד לניהול בכיר
- במשרות ניהול בכיר ו/או שנדרש להן תהליך גיוס דיסקרטי, יופץ מסלול ירוק "שקט" לידיעת מנהלות משאבי-  אנוש ומנכ"לי חברות הבת בלבד
- המכרז יופץ אחת לשבוע באמצעי תקשורת הפנים המקובלים בקבוצה
 
2.2 דרישות התפקיד
- דרישות הקבלה לתפקיד במסלול הירוק יהיו זהות לדרישות הגיוס החיצוני, בהתאם להגדרת פרופיל רחבה ככל שניתן ובהתייחס לכישורים הקריטיים המוגדרים לעיסוק
 
2.3 הגשת מועמדות
- עובדים יגישו מועמדות ביידוע מנהל מחלקה (שמעל המנהל הישיר) ובצירוף קובץ קורות חיים וטופס מסלול ירוק החתום על-ידי המנהל
- לאחר אורך קדנציה "סביר", המוגדר כתקופה של שנתיים לפחות
- תתאפשר במהלך 14 יום ממועד פרסום המשרה (למעט מקרים חריגים- באישור מנהלת גיוס קבוצת ישראל)
 
2.4 מיון
- במקרה שבו מתמודד מועמד פנימי אל מול חיצוני (בהנחה שמידת התאמתם לתפקיד דומה) תינתן עדיפות  מובהקת למועמד הפנימי
- במקרה בו מתמודד מועמד טבעי (מתוך היחידה הקולטת) אל מול מועמד מיחידה אחרת (ובהנחה שמידת התאמתם לתפקיד דומה) תינתן עדיפות למועמד מן היחידה הקולטת
2.4.1 עקרונות
- יש לצמצם ככל שניתן בשלבי המיון למועמדים פנימיים ולערוך להם מיון יחידני בלבד (ללא מרכז הערכה)
- בהליך המיון יושם דגש על מיפוי עוצמת הכישורים הקריטיים לתפקיד, לצד הניסיון התעסוקתי הנרכש
 
2.5 בחירת המועמד המתאים
- החלטה באשר לקבלה נתונה בידי המנהל הישיר ומנהל משאבי האנוש של היחידה המגייסת
- תחילת עבודה תוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה למועמד
 
2.6 הודעה למועמדים
- עובדים שלא עברו בהצלחה את תהליך המיון, יקבלו הודעה טלפונית מיחידת משאבי-אנוש של החברה המגייסת, טרם פרסום המינוי
- עובדים שנדחו בשלב מתקדם או שנדחו יותר מפעמיים, יקבלו משוב מן המנהל הישיר (בשיתוף גורם משאבי אנוש של יחידתו) ובמקביל להודעה שניתנה להם
- בכל תהליך שמשכו מעל חודש ימים, יש למסור למועמדים עדכון על מצבם בתהליך

חלות הנוהל

3.1.ניהול ותחזוקת מכרז המסלול הירוק הינו באחריות מנהלת גיוס קבוצת ישראל
 
3.2.בטרם הגשת בקשה לפרסום למנהלת גיוס הקבוצה, חובה על גורם הגיוס של חברת הבת המגייסת לאשר תוכן קובץ המסלול הירוק אל מול המנהל המגייס

תיאור התהליך

4.1 גורם הגיוס של חברת הבת יקבל דרישת גיוס למשרה
 
4.2 גורם הגיוס יעביר קובץ מסלול ירוק למנהלת הגיוס של הקבוצה
 
4.3 מנהלת גיוס הקבוצה תאשר את תוכן המכרז ותפיץ את הפרסום באמצעי תקשורת הפנים ארגוניים המקובלים
 
4.4 עובדים אשר מעוניינים להגיש מועמדות למשרה- יחתימו את המנהל הישיר ומנהל המחלקה על טופס המסלול כאות לידיעה בלבד ( ולא כגורמים מאשרים)
 
4.5 המועמדים ישלחו ,ישירות לגורם המגייס, קובץ קורות חיים בצירוף טופס המסלול הירוק
 
4.6 גורם הגיוס בחברה הקולטת יעדכן ,באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, את יחידת משאבי-אנוש שאליה משתייך העובד על הגשת מועמדותו
 
4.7 מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו למשרה, יקבלו הודעה טלפונית באופן מידי
 
4.8 יש לזמן לראיון פרונטאלי כל מועמד שעומד בתנאי הסף שנקבעו למשרה
 
4.9 פניה לקבלת המלצה תעשה אך ורק למנהל ישיר ו/או מנהל המחלקה החתומים על גבי טופס המסלול הירוק(מטעמי צנעת הפרט)
 
4.10 הודעה על אי קבלה למשרה תימסר לכלל המועמדים בתהליך, ביום קבלת ההחלטה על איוש, או לפניו