תקנון

FIRST
1. כללי
ברוכים הבאים לאתר FIRST (להלן: "האתר") האתר מופעל על ידי קבוצת DNA לרבות חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ, די.אנ.אי אפ תקשורת בע"מ, די.אנ.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2016) בע"מ, וכל חברה אחרת מקבוצת DNA, (להלן: "קבוצת DNA"). אתרי קבוצת DNA מספקים, בין היתר, מידע ושירותים והטבות שונים/ות בתחומי היריון, לידה והורות,. השימוש באתרים, בתכניו ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). קבוצת DNA שומרת לעצמן את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתן הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר. בעשותך שימוש באתר הנך מאשרת ומצהירה כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים אישיים שלך או של צד שלישי שיש לך את הסמכות למסור את פרטיו. תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים. 

2. שירותים הכרוכים בהרשמה

2.1. קבלת גישה לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר (לרבות אירועים שקבוצת DNA תקיים) כרוכה בהרשמה לאתר ו/או לשירות.

2.2. במסגרת הרשמה כאמור תתבקשי לספק מספר פרטים אישיים אודותיך אשר יועברו לקבוצת DNA ואו למי מטעמה, ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען, מספר טלפון, פרטים אודות מצב משפחתי, מספר ילדים, גילאי הילדים וכד' (להלן יחד: "המידע"). חלק מהמידע שתתבקשי למסור הינו פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו ככאלה באופן מפורש.

2.3.בנוסף לפרטים כאמור, ברישומך לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר תתבקשי לבחור שם משתמש ו/או סיסמה. פרטים אלו ישמשו לזיהויך לצורך קבלת גישה לשירותים ו/או התכנים כאמור. הנך אחראית באופן מלא לשמירת סודיות שם משתמש ו/או סיסמה ומתחייבת להודיע לקבוצת DNA באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בשם משתמש ו/או הסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. לקבוצת DNA לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לקבוצת DNA לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.

2.4. כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלך (ובכלל זה ביצוע עסקאות) ייחשבו כפעולות שמבוצעות על-ידך, בין שפעולות אלה מתבצעות בהסכמתך או בידיעתך ובין שבלעדיהן.

2.5. הנך מתחייבת לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש במהלך ההרשמה לאתר ו/או לשירות. כמו כן, הנך מתחייבת לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידך במהלך ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.6. קבוצת DNA שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידן באתר, בכל מקרה בו קבוצת DNA תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או כי הפרת תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש לכך שביצעת מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכול עם או בלי הודעה מוקדמת.

2.7 ההרשמה לפעילות הערכות מיועדת לנשים בהריון ו/או יולדות עד חודש מיום לידת התינוק.

3. שירותים הכרוכים בתשלום

3.1. חלק מהשירותים המוצעים באתר ניתנים בחינם וחלקם כרוכים בתשלום. קבוצת DNA תציין באתריה מהם השירותים הכרוכים בתשלום ואת מחירם של שירותים כאמור. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ על פי דין. קבוצת DNA רשאית לשנות את מחירם של השירותים המוצעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2. השלמת עסקה המבוצעת דרך האתר (ואספקת המוצרים או מתן השירותים מכוחה) כפופה לקליטת ההזמנה, אישור ההזמנה על ידי קבוצת DNA או בית עסק או נותן השירותים הרלוונטי (לפי העניין) ואישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת. 
 
3.3. התשלום בגין השירותים הכרוכים בתשלום יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת. קבוצת DNA שומרת לעצמן את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי אמצעי התשלום אותם תכבד.

3.4. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי יהא עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. הנך מצהירה כי הפרטים שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך. בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, קבוצת DNA עשויה לאמת את המידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה. 

3.5. התשלום באמצעי תשלום שונים עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת ובהתאם לתנאי השירות של אותו חברות או מפעיל. הנך נושאת באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

3.6. קבוצת DNA תהא רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד באמצעי התשלום באמצעותו שילמת, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך.

3.7. קבוצת DNA רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש.

3.8. קבוצת DNA ו/או מי מטעמן אינן ולא תהא אחראיות לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
 
3.9. בחלק מהמקרים, לשם הקלה על ההליך התפעולי של השלמת העסקה שביצעת דרך האתר, קבוצת DNA תנפיק לך קבלה ו/או חשבונית מס. מובהר כי אין בתשלום דרך האתר ו/או בהנפקת הקבלה ו/או חשבונית המס על ידי קבוצת DNA כדי להטיל על קבוצת DNA אחריות כלשהי בקשר עם העסקה ו/או השירותים או המוצרים הנמכרים במסגרתה, והעסקה מבוצעת ישירות בינך לבין בית עסק או נותן שירותים הרלוונטי אשר עליהם מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לעסקה ו/או השירותים או המוצרים הנמכרים במסגרתה.

4. מועדון לקוחות
ייתכן שקבוצת DNA תפעיל מועדון לקוחות, אשר ייועד ללקוחות רשומים ו/או משלמים העומדים בתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. תנאי שימוש אלו ותנאי חברות במועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע מהשני. קבוצת DNA תהא רשאית להציע את חלק מהשירותים הניתנים באתר לחברי מועדון לקוחות בלבד וכן להציע לחברי המועדון הלקוחות הטבות ו/או מבצעים ייחודיים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. 


5. פורטל מידע

5.1. במסגרת האתר מפעילה קבוצת DNA פורטל במסגרתו תוכלי למצוא תכנים ומידע בנושאים שונים בתחום היריון ולידה, לרבות: מאמרים, קורסים מקוונים, הודעות, תגובות, תשובות לשאלות, כתבות, סקירות, מאמרים, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, מגזינים, מדריכים, תמונות וכד' (להלן יחד: "התכנים"). בנוסף, יופעל באתר פורום מומחים במסגרתו תוכלי לשאול שאלות ולקבל תשובות ממומחים שונים בנושאי מומחיותם (להלן: "פורום המומחים").

5.2. מקורם של התכנים וכן של המידע שיסופק לך במסגרת פורום המומחים הינו בצדדים שלישיים, ובהם, מרכזים רפואיים בישראל, אנשי מקצוע ונותני שירותים בתחום היריון ולידה (כגון: מיילדות, דולות, יועצות שינה, יועצות הנקה), בתי עסק שונים, והמומחים המשתתפים בפורום המומחים, לפי העניין. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים כאמור (לרבות נכונותם, שלמותם ודיוקם) מוטלת על כותב ו/או מספק התכנים.

5.3. בשל אופי התכנים המופעים באתר ו/או בפורום המומחים את עלולה להיתקל בתכנים שעשויים להיראות בעיניך כהמלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות. לכן, מובהר בזאת כי התכנים ו/או המידע שיימסר לך במסגרת פורום המומחים או באמצעותו נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר המלצה, עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה, ואין להסתמך עליהם מבלי להתייעץ באופן פרטני עם הרופא המטפל. 

5.4. קבוצת DNA אינה יכולה לערוב לשלמות, אמינות ודיוק התכנים המופיעים באתר ו/או בפורום המומחים. כמו כן, אין בהצגת התכנים באתר ו/או בפרסומם בפורום המומחים משום המלצה או אישור של קבוצת DNA בדבר שלמות, אמינות או דיוק המידע והתכנים כאמור. הסתמכותך ו/או השימוש במידע ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או בפורום המומחים או חלקים מהם הינה באחריותך האישית בלבד.

5.5. בשים לב לאמור לעיל, הנך פוטרת בזה את קבוצת DNA, מנהליהן, עובדיהן, והפועלים מכוחן מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים המופיעים באתר ו/או בפורום המומחים, וכן לכל אובדן, הפסד או נזק, ישיר או עקיף או תוצאתי או אחר שייגרם לך ו/או למי מטעמך, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המוצרים ואו התכנים האמורים ו/או השימוש בהם ו/או הסתמכותך עליהם.


6. תכנים מקוונים

6.1. במסגרת האתר תוצע לך האפשרות לצפות או להשתתף בסרטונים, תכנים וקורסים מקוונים בתחום היריון, לידה והורות (להלן יחד: "קורסים מקוונים").

 6.2. הקורסים המקוונים מועברים על ידי צדדים שלישיים, כגון נציגי מרכזים רפואיים, אנשי מקצוע, ונותני שירותים בתחום היריון ולידה (מיילדות, דולות, יועצות שינה, יועצות הנקה).

6.3. ההשתתפות או הצפייה בקורסים המקוונים עשויה להיות מותנית בתשלום. הקורסים הכרוכים בתשלום יסומנו ככאלה באופן מפורש. 
 
6.4. התשלום בגין הקורסים המקוונים יבוצע בהתאם להוראות סעיף ‏3 לתנאי השימוש.

6.5. העסקה לרכישת השתתפות או צפייה בקורסים המקוונים תבוצע בפועל ישירות בינך לבין הצד השלישי שמעביר את הקורס נשוא העסקה; קבוצת DNA אינה ולא תיחשב צד לעסקה בינך לבין צד שלישי כאמור; כמו כן, קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה ו/או הקורס המקוון ותכניו. בהתאם לכך, ביטול עסקה ייעשה מול הצד השלישי שמעביר את הקורס נשוא העסקה בהתאם למדיניות הביטולים החלה אצלו ומפורסמת לצד פרסום הקורס המקוון באתר ובכפוף להוראות הדין החלות (לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן). 

6.6. ייתכן כי ההשתתפות בחלק מהקורסים המקוונים תהא מותנית ברישום מראש. כמו כן, ייתכן כי פתיחת חלק מהקורסים המקוונים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. במקרה בו נרשמת לקורס אשר לא ייפתח בפועל, תמסור לך קבוצת DNA הודעה מתאימה. 
6.7. חלק מהקורסים המקוונים מועברים ב-live וההשתתפות בהם תיעשה באמצעות תוכנות כגון ZOOM או SKYPE או אמצעי אחר; חלק מהקורסים זמינים לצפייה באתר ויישלח אליך קוד גישה לצפייה בהם לאחר הרכישה והתשלום בגינם; וכן, חלק מהקורסים המקוונים הוקלטו מראש ויישלחו אליך לכתובת המייל שמסרת בעת ההרשמה לאחר ההרשמה והתשלום בגינם לכתובת המייל שמסרת בעת ההרשמה, הכל בהתאם לתנאים החלים על העסקה שביצעת.

6.8. התכנים של הקורסים המקוונים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר המלצה, עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. האחריות המלאה והבלעדית לתכני הקורסים (לרבות נכונותם, שלמותם ודיוקם) מוטלת על הגורם שמעביר את הקורס. שימושך ו/או הסתמכותך על תכני הקורס ו/או הכלים הנרכשים במסגרתו הינם באחריותך האישית בלבד. קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האמור.
6.9. התכנים שיועברו במסגרת הקורסים המקוונים והחומרים שיימסרו לך במסגרת הקורסים המקוונים הינם רכושם הבלעדי וקניינם של קבוצת DNA או של הצד השלישי המעביר את הקורס. השימוש המותר בתכני הקורסים המקוונים ובחומרים שיימסרו לך במסגרתם הנו שימוש אישי בלבד תוך איסור העברה או שכפול או העתקה של התכנים והחומרים כאמור. צילום ו/או הקלטת שמע במהלך הקורסים המקוונים אסורה בהחלט ומהווה הפרת זכויות יוצרים.


7. רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה על ידי צדדים שלישיים

7.1. במסגרת האתר מפעילה קבוצת DNA פלטפורמה המאפשרת לבתי עסק ונותני שירותים שונים לפרסם ולהציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ולמשתמשי האתר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים כאמור באמצעות האתר.

7.2. כל עסקה שתבצע דרך ו/או באמצעות ו/או מכוח הטבה או שירות הניתן במסגרת האתר תבוצע ישירות בינך לבין בית העסק או נותן השירותים המוכר את המוצר או המספק את השירות נשוא העסקה (לפי העניין); קבוצת DNA אינה ולא תיחשב צד לעסקה בינך לבין בית העסק ו/או נותן השירות; כמו כן, קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה.

7.3. קבוצת DNA מציגה באתר את פרטיהם, תמונתם ומחירם של השירותים והמוצרים כפי שהתקבלו מבית העסק ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים. קבוצת DNA לא תהא אחראית לפערים, אי-דיוקים ו/או טעויות אשר יהיו בין פרטיהם, תמונתם ומחירם של השירותים והמוצרים המוצגים באתר לבין מצב הדברים בפועל ולא יחובו בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר.

7.4. ביטול העסקה ייעשה מול בית העסק או נותן השירות בהתאם למדיניות הביטולים החלה אצלו ומפורסמת לצד פרסום המוצר ו/או השירות ובכפוף להוראות הדין החלות (לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן).

7.5. האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם המוצרים (לרבות ערכות הקדמ) ו/או השירותים המוצעים באתר, לרבות פרסום המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ופרטיהם, תנאי העסקה וביטולה, אספקת המוצרים ו/או השירותים, טיב ואיכות המוצרים ו/או השירותים ותנאי האחריות למוצרים ו/או השירותים חלה אך ורק על בית העסק או נותן השירות, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל בית העסק או נותן השירות. בכל מקרה, קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, עקיפה או ישירה, למוצרים או השירותים נשוא העסקה כאמור, ולא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.

8. רכישת ומכירת מוצרים יד שנייה

8.1. במסגרת האתר מפעילה קבוצת DNA פלטפורמה למכירות ו/או רכישות של מוצרים יד שנייה המוצעים על ידי משתמשי האתר. בכפוף לתנאי השימוש, הנך רשאית לפרסם מודעה למכירת מוצרי יד שנייה (להלן: "המודעה") וכן לרכוש מוצרים שפורסמו במסגרת מודעה.

8.2. במסירת מודעה לפרסום חלות עליך ההוראות הבאות:

8.2.1. מודעה יכול שתכלול טקסט ו/או תמונה. הנך מתחייבת לפרסם במסגרת המודעה את מלוא הפרטים הרלוונטיים ביחס למוצר שפורסם במודעה וכן את פרטי יצירת הקשר עמך. יש להזין פרטים כאמור בשדות המיועדים לכך.

8.2.2. הנך מתחייבת ומצהירה כי הפרטים שפורסמו במסגרת המודעה הינם מלאים ומדויקים, וכי במקרה של פרסום תמונה במסגרת המודעה, הרי שהתמונה משקפת נאמנה את המוצר שפורסם במודעה.
 
8.2.3. בעצם מסירת מודעה לפרסום הנך מתחייבת ומצהירה כי הנך בעלת מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים הכלולים במודעה וכי אין בפרסום במודעה על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

8.2.4. מסירת מודעת פרסום אינה מקנה לך זכות לדרוש שהמודעה תפורסם בפועל או תוסיף להתפרסם, ופרסומה של המודעה ו/או אי פרסומה ו/או הסרתה מפרסום הינן בשיקול דעתם הבלעדי של קבוצת DNA.

8.2.5.  הנך מתחייבת לבדוק את תוכן המודעה מיד לאחר פרסומה (ככל שפורסמה) ולעדכן את קבוצת DNA באופן מיידי על כל טעות ו/או השמטה ו/או אי דיוק במודעה. 

8.2.6. המודעות ייחשפו לכל משתמשי האתר. קבוצת DNA אוסרת על איסוף ו/או העתקה של תכנים המתפרסמים באתר, ובכלל זה, מודעות המתפרסמות באתר. יחד עם זאת, קבוצת DNA לא תישא כלפיך באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו במודעה אשר פורסמה על-ידך, לרבות במקרה שמודעה כאמור תועתק על ידי צדדים שלישיים ו/או תפורסם במדיות אחרות.

8.2.7. קבוצת DNA רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל מודעה, במידה ותמצא כי קיים בה תוכן, אשר לדעת קבוצת DNA, מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.

8.2.8. במידת הצורך, קבוצת DNA שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך ולבקש מידע ו/או מסמכים (לרבות מסמכי בעלות) לאימות הפרטים המופיעים במודעה.

8.2.9.  הנך מתחייבת שלא להכניס למודעה לינק או קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.
 
8.2.10. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת קבוצת DNA ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת המודעה. קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור.

8.2.11. עליך חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מפרסום המודעה ו/או ממכירת המוצרים שפורסמו במסגרתה.

8.3. בביצוע עסקה מכוח ו/או בקשר עם מודעה חלות עליך ההוראות הבאות:

8.3.1. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם המודעה ו/או המוצרים המפורסמים בה, לרבות פרסומם, פרטיהם, תנאי העסקה, אספקת המוצרים וטיב ואיכות המוצרים חלה אך ורק על מפרסם המודעה. 

8.3.2. קבוצת DNA אינה בודקת או מוודאת את תוכן המודעות לרבות דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן.

8.3.3.  עליך מוטלת החובה לנהוג בזהירות המתבקשת ולבחון את המודעה ו/או המוצר המפורסם בה בטרם ביצוע עסקה.

8.3.4.  כל עסקה שתבצע דרך ו/או באמצעות השירות תבוצע ישירות בינך לבין מוכר המוצר; קבוצת DNA אינה ולא תיחשב צד לעסקה בינך המוכר; כמו כן, קבוצת DNA לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה שתבוצע על ידך ולא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.

8.3.5. עליך חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מרכישת המוצרים שפורסמו במסגרת מודעה באתר.


9. מתחם מציאת עבודה

9.1. במסגרת האתר מפעילה קבוצת DNA פלטפורמה המאפשרת למעסיקים שונים לפרסם מודעות בדבר משרות עבודה (להלן: "מודעות דרושים"), וכן מאפשרת למשתמשי האתר להגיש את מועמדותם אל אותן משרות ולשלוח למפרסם המשרה קורות חיים, באמצעות הממשק של האתר.

9.2. אין באפשרותה של קבוצת DNA והיא אינה מבצעת בדיקות ביחס לפרטיהן של מודעות דרושים המתפרסמות באתר, לרבות תוכנן ו/או ניסוחן ו/או תנאיהן ו/או התאמתן לקטגוריה המתאימה ו/או התאמתן לדרישות הדין. קבוצת DNA גם אינה מבצעת בדיקות ביחס לנכונות פרטיהם ו/או מידע אודותיהם ו/או יכולתם של המעסיקים המפרסמים.

9.3. עליך באתר לערוך בדיקה עצמאית אודות המעסיק ו/או המשרה בטרם תבחר להציג את מועמדותך ו/או להסתמך על תוכן מודעה דרושים שפורסמה באתר או כל נתון ו/או מידע אחר. כל שימוש ו/או הסתמכות על מודעת דרושים לרבות הגשת מועדות למשרה כלשהי הנם באחריותך הבלעדית והנך נושאת בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.

9.4. קבוצת DNA לא תהא צד לכל ההתקשרות בינך לבין המעסיקים וכן לא תישא בכל אחריות כלפיך ו/או כלפי מי מטעמך בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה של מי מהמעסיקים, וכן לא תישא באחריות לכל אובדן, הפסד או נזק, ישיר או עקיף או תוצאתי או אחר שייגרם לך ו/או למי מטעמך, בקשר עם מודעות הדרושים ו/או הסתמכותך עליהן.

10. מתחם SOCIAL

10.1.  במסגרת האתר מפעילה קבוצת DNA מתחם SOCIAL במסגרתו יכולים משתמשי האתר לנהל צ'ט פתוח וכן להחליף ביניהם מידע ורשמים, לרבות, המלצות, חוויות אישיות וכד' (להלן: "המידע במתחם SOCIAL"). 

10.2. הצפייה במידע במתחם SOCIAL פתוחה לכלל המשתמשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על ידך בעת הרישום לאתר עשויים להופיע בעת פרסום מידע במתחם SOCIAL. קבוצת DNA לא תישא כלפיך באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום מידע במתחם SOCIAL ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. קבוצת DNA לא תישא כלפייך באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו במידע במתחם SOCIAL אשר פורסם על-ידך.

10.3. אם הנך מבקשת לפרסם מידע במתחם SOCIAL עליך לפעול בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, ובפרט הוראות סעיף ‏20.2 להלן. 

10.4. ככל שמידע שפורסם במתחם SOCIAL נחשב ליצירה תחת חוק זכויות יוצרים , תשס"ח-2007, הנך מעניקה  בזאת  לקבוצת DNA רישיון בלתי חוזר וללא הגבלת זמן,  עולמי , חינמי (ללא כל  תמלוגים), בלתי מוגבל, ניתן  להעברה, עם אפשרות  להעניק  רישיונות  משנה ללא  הגבלה , לפרסם ולעשות כל שימוש אחר במידע כאמור. 

10.5. חשוב! לקבוצת DNA אין כל שליטה ו/או בקרה על התכנים המתפרסמים ב- במתחם SOCIAL. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים במידע במתחם SOCIAL אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. לכן, עליך לנקוט בזהירות רבה בעת השימוש ו/או ההסתמכות על המידע במתחם SOCIAL. הימנעי מביצוע עסקאות במסגרת מתחם SOCIAL ו/או ממסירת מידע אישי ו/או רגיש במסגרת במתחם SOCIAL (לרבות פרטי חשבון בנק ו/או פרטים בדבר אמצעי תשלום וכו'). קבוצת DNA אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעלי על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים במתחם SOCIAL וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

11. חוות דעת

11.1. באתר תינתן אפשרות לפרסם חוות הדעת ביחס לשירותים ו/או מוצרים וכן ביחס לבתי עסק ו/או נותני שירותים המתפרסמים באתר (להלן: "חוות הדעת"). חוות הדעת יכול שייכללו דירוג או ציון ביחס לקריטריונים מוגדרים מראש וכן מלל חופשי. 

11.2. האפשרות לפרסם חוות דעת פתוחה לשימושם של גולשים רשומים בלבד. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידך בעת הרישום לאתר עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

11.3.  חוות הדעת יהיו חשופות לכלל גולשי האתר ו/או רשת האינטרנט. קבוצת DNA לא תישא כלפיך באחריות בקשר עם התגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום חוות הדעת ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. קבוצת DNA לא תישא כלפיך באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידך במסגרת חוות הדעת.

11.4. בפרסום חוות דעת הנך מתבקשת להתייחס להתרשמותך וחוות דעתך הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בחוות הדעת לכל מטרה אחרת שאינה הצגת התרשמותך וחוות דעתך הסובייקטיבית. כל מטרה אחרת, לרבות למטרות יחסי ציבור, אסורה בהחלט.

11.5.  אם הנך מבקשת לפרסם חוות דעת עליך לפעול בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, ובפרט הוראות סעיף ‏20.2 להלן. בנוסף, על חוות הדעת שהנך מבקשת לפרסם להיות מפורטת, עניינית וכתובה בשפה נאותה.

11.6. דעי כי נציג מטעם בית העסק נשוא חוות דעתך יהיה רשאי להגיב לחוות הדעת שביקשת לפרסם. בנוסף, קבוצת DNA רשאית לדרוש ממך אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי אכן קיבלת את השירות ו/או המוצר נשוא חוות דעתך מבית העסק ו/או נותן השירות ולחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן.

11.7. כמו כן, קבוצת DNA עשויה לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתהן הבלעדי, בדיקה של אמינות חוות הדעת באמצעות סקרים טלפוניים ו/או אחרים המופנים לגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של קבוצת DNA (להלן: "סקרי אמינות"). קבוצת DNA תהא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה, לפרסם את תוצאות סקרי האמינות. בהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכימה כי קבוצת DNA תיצור עמך קשר (באמצעות דוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/WhatsApp/MMS) או בכל אופן אחר) לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין קבוצת DNA אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

11.8. קבוצת DNA רשאית לבטל את חוות הדעת ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, וכן להחליט שלא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה וכן להסיר מפרסום חוות דעת ו/או תגובה וכן לעדכן או לערוך חוות דעת ו/או תגובה, והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתהן הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם קבוצת DNA סבורה כי חוות הדעת איננה אמינה.

11.9. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בחוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. קבוצת DNA אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעלי על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בחוות הדעת וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

12. הטבות ומבצעים

קבוצת DNA רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לכלל משתמשי האתר ו/או לחברי מועדון הלקוחות בלבד. מבצעים והטבות כאמור יהיו מוגבלים בהתאם לתנאים ו/או למלאי ו/או לתקופת זמן מסוימת, והכל כפי שיפורט באתר. בכפוף להוראות כל דין, קבוצת DNA רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בנוסף, קבוצת DNA רשאית שלא להעניק את ההטבה ו/או שלא לאפשר את מימושה של ההטבה, אם תהא סבורה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי השימוש שנעשה באתר ו/או במועדון נעשה שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.   

13. קישורים ומידע פרסומי

13.1. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מקבוצת DNA ו/או מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה מצדדים שלישיים, קבוצת DNA אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותרת על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

13.2. ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי קבוצת DNA, לא תישא קבוצת DNA באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. קבוצת DNA לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

14. הגבלת אחריות של קבוצת DNA ומי מטעמה

14.1. שימושך באתר, בשירותים ובתכנים המופיעים בו והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת DNA ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. 

14.2. קבוצת DNA אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או המידע שיפורסמו באתר, לרבות אך לא רק במודעות ו/או במודעות הדרושים ו/או במתחם SOCIAL וכן לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים  לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם  על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן, קבוצת DNA אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל  נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו  לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ( Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים. 

14.3. קבוצת DNA אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חוסר ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידך בכל מסגרת באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת קבוצת DNA ישונו ו/או ימחקו תכנים שפורסמו על ידך בכל מסגרת באתר וקבוצת DNA לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור. 

14.4. קבוצת DNA איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. קבוצת DNA רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה  של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא  לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי בתי העסק ונותני השירותים השונים באתר.

14.5. קבוצת DNA אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי קבוצת DNA או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קבוצת DNA או אצל מי מספקיה.

14.6. קבוצת DNA אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. קבוצת DNA אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

14.7. קבוצת DNA רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת DNA בקשר לכך.

14.8. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי קבוצת DNA ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

14.9. כל עסקה שתעשה באמצעות האתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את קבוצת DNA כצד בעסקה, ותסוכם  ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. קבוצת DNA לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם  הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.

15. הגנה על הפרטיות

על המידע שיימסר על ידך בעת ההרשמה לאתר ו/או לאיזה משירותים בו וכן על המידע שייאסף על ידי קבוצת DNA אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשימושים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. שימוש בפרטים כאמור יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר המצויה תחת לשונית [https://lp.vp4.me/q5do] ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

16. משלוח דברי פרסומת/ הסכמה לדיוור ישיר
ככל שמסרת את פרטיך באתר והסכמת לקבלת דיוור והודעות טקסט קצרות ( SMS ) , הרי שהנך מאשרת ומסכימה לקבלת דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, לרבות קבלת מידע מקצועי ו/או שיווקי. זימונים לכנסים/עדכונים/פרסומים על פרוייקטים לשיווק ו/או קידום החברות המפורטות להלן לרבות לצורך מבצעי גיוס משאבים באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט ( SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, מקבוצת DNA ו/או מחברות קשורות לקבוצת DNA ו/או מספקים ונותני שירותים שקבוצת DNA משתפת עמם פעולה לרבות אך לא רק -  שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, מותגי קימברלי-קלארק ישראל בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, קופ"ח מאוחדת שרותי בריאות, ניאופארם בעמ, קבוצת שופרסל בעמ, מכבי שירותי בריאות, ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, נמרוד ייצור (1979) בע"מ, מאמי קר בע"מ, קבוצת קסטרו מודל בע"מ, ישראכרט בע"מ וחברות הקבוצה, אלטשולר שחם בית השקעות, בייבי סטאר בע"מ, אקסטרא אנדרוור בע"מ, פרוקטר אנד גמבל ישראל, טויס אר אס ישראל, ספייס מכוני כושר, ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ המרכז הרפואי העורך את השירותים ו/או פעילויות ו/או כנסי הריון ולידה ו/או ערכת לידה אליהם נרשמתי, ו/או חברות נוספות, על פי שיקול דעת החברה.

16.1. ידוע לי כי קבוצת DNA אינה צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין כל אחת משאר החברות המפורטות, והיא אינה אחראית לטיב השירות/מוצר שיוצע לי ו/או הפנייה מטעם כל אחת מהחברות להלן ואו מטעמם של שאר החברות. בהרשמתי להלן אני מוותר ויתור סופי ומחולט כלפי קבוצת DNA על כל טענה מכל סוג. להסרת פרטייך ממאגר החברות דיאנאי נטוורקינג ואו דיאנאי אפ תקשורת, יש לשלוח מייל לכתובת [[email protected]  להסרה מצד ג' יש לפנות לחברה הרלוונטית. 

16.2. מבלי לגרוע מסעיף 16 כאמור וככל שניתנה הסכמתך כדין כאמור לעיל , אזי הפרטים והנתונים אודותייך, אשר נקלטו במסגרת פעילויות קמפיין בשיתוף פעולה עם קבוצת DNA, ישמשו את קבוצת DNA ו/או מי מטעמה. לצורך שיווק מוצרי קבוצת DNA ואו מי מטעמה כאמור לעייל, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית, לרבות שיווק ו/או קידום קבוצת DNA עצמה, וכי תכנים שיווקיים לרבות לצורך גיוס משאבים מקבוצת DNA ו/או מי מטעמה יועברו אלייך בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דוא"ל, מערכת דיוור אוטומטי, מסרונים (SMS) או דרך כל אמצעי תקשורת אחר.

16.3. ידוע לי כי כל המידע שמסרתי במסגרת פעילויות קבוצת DNA בטפסי רישום וכיו"ב, נמסר מרצוני החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של קבוצת DNA. עם הירשמי למאגרי המידע של קבוצת DNA, הנני מאשרת את הסכמתי כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של קבוצת DNA, למטרות המפורטות לעיל.  

17. אבטחת מידע

17.1. המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, קבוצת DNA מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי קבוצת DNA, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, קבוצת DNA אינה מתחייבת שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

17.2. מערכת הסליקה של האתר תופעל על ידי חברה שפועלת על פי תקן אבטחה PCI DSS. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו במערכות קבוצת DNA.

18. זכויות קנייניות באתר ותכניו

 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות שמות החברות מקבוצת DNA, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, הרעיון העומד בבסיס האתר, הלוגו, בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן בכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר - הינם קניינה הבלעדי של קבוצת DNA בלבד ו/או של צד שלישי שהעניק רשות לקבוצת DNA להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קבוצת DNA או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש. 

19. שיפוי

הינך מתחייבת לשפות את קבוצת DNA עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו  להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך. 

20. תנאי שימוש נוספים באתר

20.1. השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש אחר באתר, לרבות שימוש מסחרי (לרבות מכירה של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית) כפוף לקבלת אישור קבוצת DNA מראש ובכתב. 

20.2. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בפרסום מידע באתר, לרבות במסגרת מודעה או במסגרת מתחם SOCIAL, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך, ועליך להימנע מלפרסם:
20.2.1.  תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות.
20.2.2. תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם עלולים לפגוע בפעילות האתר או מערכותיו.
20.2.3. תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בשם הטוב של צד שלישי ו/או פגיעה בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של צד שלישי.
20.2.4.  כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף.
20.2.5.  תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

20.3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מהדברים הבאים:
20.3.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של קבוצת DNA ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
20.3.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
20.3.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל  זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה  ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש קבוצת DNA לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
20.3.4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר .
20.3.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד  מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
20.3.6. שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודה או בשמה של קבוצת DNA או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים.
20.3.7. קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.
20.3.8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
20.3.9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר  ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של קבוצת DNA.
20.3.10. שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדמה וכן בכל רובוט, "תולעת"  ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר  או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
20.3.11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או  הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
20.3.12. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
20.3.13 איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר  או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

20.4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, קבוצת DNA תהא רשאית למנוע ממך לגשת לשירותים באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, גם אם בעבר הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתן הבלעדי:
20.4.1. אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית קבוצת DNA תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד משתמש אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור.
20.4.2. אם את חייבת כספים לקבוצת DNA או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
20.4.3. אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או קבוצת DNA ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים). 
20.4.4. אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או בשירותי האתר לרבות ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
20.4.5. אם יהא חשד ממשי לכך שהפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי כל שירות מקוון אחר המוצע באתר.
20.4.6. אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
20.4.7. במקרה של כוח עליון, לרבות כל אירוע שאינו מצוי בשליטתה של קבוצת DNA ומונע לדעת קבוצת DNA את המשך המכירה, ביצועה או מימושה, לרבות פעולות מלחמה, איבה, טרור, שביתה, אסון טבע, מגפה וכו'.

21. התיישנות

21.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קבוצת DNA, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכמה לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. 

22. שונות

22.1. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

22.2. קבוצת DNA שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

22.3. הדין החל על  השימוש  באתר, על  רכישה  באמצעותו ועל  תנאי השימוש הוא הדין  הישראלי  בלבד,  אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. סמכות השיפוט  הבלעדית בקשר עם האמור  נתונה  לבתי -המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל .

22.4. לשאלות או בירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של קבוצת DNA בטלפון 073-2471000 , בדואר [ת.ד 43 קיבוץ יקום  או בדוא"ל [Office@dna-net ]. בכל תכתובת לקבוצת DNA יש לכלול את פרטייך המלאים לרבות, כתובת ודוא"ל ליצירת קשר. קבוצת DNA תעשה מאמצים להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. יובהר כי כל הודעה אשר תישלח על-ידי קבוצת DNA למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה.

עודכן לאחרונה: [אוגוסט 2023]