באר יעקב - החינוך המיוחד
החינוך המיוחד
בימים אלה מתבצעת רפורמה של החינוך המיוחד. לאור זאת יש לצפות לשינויים רבים בתהליכי העבודה הקיימים

חוק החינוך המיוחד והזכויות הנובעות ממנו

כל ילד בגילאים 3-21 שהוא בעל צרכים מיוחדים,(בעל לקות משמעותית, שבגללה אינו יכול להסתגל למערכת החינוך הרגילה,) , זכאי לחינוך מיוחד. הסיבות יכולות להיות  לקות גופנית, שכלית , נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.

החוק קובע כי החינוך המיוחד יינתן חינם לילד באזור מגוריו או במקום אחר, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו (קישור לחוק החינוך המיוחד)

 

על מנת שתלמיד יוכר כבעל צרכים מיוחדים, עליו לעבור ועדה שתכריע האם הוא זכאי לסיוע ולאיזה סוג של סיוע.

שלושה סוגי ועדות דנות בזכאותו של ילד לפתרונות אותם מציעות מסגרות החינוך המיוחד והמתיא"ות: (קישור למתי"א רגב רמלה)

א.     ועדת שילוב מוסדית- .

ב.      ועדת השמה.    ( וכן וועדת השמה כיושבה בועדת ערר על החלטת ועדת השילוב)

ג.       ועדת ערר (המתקיימת במשרד החינוך ) -תדון בבקשת ערר של הורים שאינם מסכימים עם החלטת ועדת ההשמה 

הכל על סייעות החינוך המיוחד
חוזר זה עוסק בנהלים להעסקת סייעות במוסדות החינוך המיוחד ובתמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במוסדות החינוך הרגיל. במוסדות החינוך המיוחד ההתייחסות היא לסייעות כיתתיות ולסייעות תגבור מוסדיות, ובמוסדות החינוך הרגיל ההתייחסות היא לסייעות לתלמידים משולבים.
החוזר מתייחס לתפקידי הסייעת, למועדי עבודתה ברצף שנת הלימודים ובחופשות, לנוהלי הדיווח לצורך השתתפות המשרד בהעסקת הסייעות ולהקצאת משרת הסייעת על פי סוגי מוסדות החינוך ועל פי מגוון הלקויות. כמו כן חוזר זה מתייחס לנושא הסייעות במוסדות חינוך ששינו את מעמדם והמוגדרים כחטיבות-ביניים.
כותרת ראשית

ועדת השילוב המוסדית

ועדה זו מתקיימת בבתי הספר בחינוך (בגני הילדים תתקיים ועדת השילוב במתכונת ישובית (במועצה)  )הרגיל ודנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, להיכלל בתוכנית השילוב ולקבל תמיכה ע"י צוות החינוך המיוחד העובד בבית הספר מטעם משרד החינוך.

 הועדה מתקיימת בנוכחות ההורים והתלמיד. 

תכנית השילוב תחול על תלמידים שקיבלו מענה של שנה לפחות בתהליך ההכלה ומיצוי האפשרויות בחינוך הרגיל.כל תלמיד  הזכאי לשעות שילוב, יקבל מענה בהלימה לצרכיו ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות הוראה, כ"א ותנאים פיזיים) .

בהתאם לזכאותו ,תיקבע עבור הילד תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) על ידי הצוות הבין-מקצועי

ועדת השילוב תדון גם בשאלת הזכאות לתמיכת סייעת חינוכית לתלמיד.

הרכב ועדת השילוב

   בגני-הילדים

א.     המפקח הכולל על גני-הילדים ביישוב  – יו"ר (על פי מינוי של מנהל המחוז)

ב.     מנהלת הגן של התלמיד (או גננת האם באשכול גנים)

ג.      עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד: מנהל המתי"א, רכז הגיל הרך, מומחה תחום הגיל הרך במתי"א בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד

ד.    פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב

ה.      נציג הרשות המקומית מהיחידה לגני הילדים

ו.      בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה, אם יידרש, לפי העניין  (למשל: מומחה בתחום הלקות, מומחה שאבחן את הילד, עובד פרא-רפואי העובד עם הילד או רופא ילדים, אם הדבר מעשי ואינו כרוך בעלות תקציבית נוספת).

   בבתי הספר

א.     מנהל בית-הספר הרגיל – יו"ר

ב.     מחנך הכיתה של התלמיד

ג.      עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד

ד.     פסיכולוג המוסד החינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב או יועץ חינוכי (בבית ספר המקבל שירות ברמה א' – פסיכולוג בית הספר; בבית ספר המקבל שירות ברמה ב' או ג' – היועץ; בגן ילדים – פסיכולוג מטעם השפ"ח)

ה.    בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה, אם יידרש, לפי העניין; למשל: מומחה בתחום הלקות, מומחה שאבחן את הילד, עובד פרא-רפואי העובד עם הילד או רופא ילדים וכד', אם הדבר מעשי ואינו כרוך בעלות תקציבית נוספת.

 

 

   לוח הזמנים לעבודת וועדת השילוב

    הבקשות לדיון בוועדות השילוב תוגשנה לא יאוחר מסוף חודש פברואר בכל שנה. הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד יתחילו במרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת  החלטת ועדת השילוב המנומקת תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלתה ותכלול נימוקים רלוונטיים. לגבי תלמידים העונים על הקריטריונים של תמיכה מסוג סייעת ושהוחלט במעמד ועדת השילוב שיקבלו תמיכה מסוג סייעת, תכלול ההודעה גם התייחסות לזכאות זו.

הגורם המפנה לועדה

הגורמים הבאים יכולים להפנות לוועדת השילוב:

א.     הורה

ב.     ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה

ג.     עובד חינוך מהסגל הפדגוגי במוסד החינוך הרגיל

ד.     רשות החינוך המקומית הרלוונטית.

  המסמכים הנדרשים לוועדת השילוב

א     שאלון - הגננת או המחנך ימלאו שאלון הפניה המתאר את קשיי תפקודו של התלמיד בתחום הלימודי, החברתי וההתנהגותי-רגשי.  כמו כן תובא בפני הוועדה התכנית שנבנתה לתלמיד להכלה ולמיצוי אפשרויות ממקורות החינוך הרגיל

לגבי תלמידים עיוורים ולקויי ראייה יש לצרף לשאלון החינוכי חוות דעת רפואית על גבי טופס, לגבי ילדים בגן בעלי לקות בשמיעה ותלמידים חירשים, יש לצרף לשאלון החינוכי חוות דעת רפואית,

ב. הערכה פסיכולוגית -ההערכה הפסיכולוגית מבוצעת על ידי פסיכולוג בשפ"ח ברשות המקומית, הורה שיתנגד לקיים הערכה מקצועית לילדו יתבקש לחתום בפני מנהל המסגרת שאינו מאשר את קיום ההערכה, ובהתאם להודעתו יודיע לו מנהל המסגרת על ויתור על תמיכה במסגרת תכנית השילוב.

ג. בדיקות ראייה ושמיעה -. על ההורים להמציא בדיקות אלה. אם קיים חשש של ירידה באחד מתפקודים אלה, יזמן יו"ר הוועדה לוועדה עובד הוראה מתחום הלקות בסיוע מנהל המתי"א.

ד . הורה יצרף לבקשה כל מסמך שיש ברשותו אשר יכול לסייע ולתרום לדיון.

ה . במקרים שבהם הפנייה לוועדת השילוב המוסדית היא ביזמת ההורים ולא ביזמת המסגרת החינוכית על ההורים להמציא את המסמכים ואת חוות הדעת הנדרשות.

 

ההחלטה של ועדת השילוב – יכולה להיות:

א.     הילד זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב.

ב.   הילד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב.

אם קבעה הוועדה שהילד זכאי להיכלל בתכנית השילוב, בסמכותה להחליט גם על זכאות לתמיכה מסוג סייעת.  אם קבעה הוועדה שהילד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב, עליה לפרט את קביעתה

זכאותו של הילד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3 שנות לימודים באותה מסגרת חינוכית, אולם, בסוף כל שנה, ולא יאוחר מ-15 במאי, יעריך הצוות הבין-מקצועי מחדש את צורכי הילד. יש לציין כי  ילד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה רק למשך אותה שנת לימודים.

 

 

ניתן להגיש  ערר על החלטת ועדת השילוב -הורה או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית בבתי הספר/ועדת השילוב היישובית לגיל הרך,  אך לא על היקף התמיכה מתכנית השילוב, את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה ברשות המקומית תוך 21 יום מהיום שבו קיבלו ההורים את ההודעה על החלטת ועדת השילוב. יו"ר ועדת ההשמה במחלקת החינוך ברשות המקומית יזמין לדיון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי. לדיון יוזמנו התלמיד והוריו

ועדת ההשמה ביושבה כערר רשאית  לקבל את הערר או  להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדית/לוועדת השילוב היישובית לגיל הרך לדיון נוסף, עם הוראות ובלעדיהן או  לדחות את הערר.

  החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר היא סופית.

 מי אחראי על צוותי השילוב ?

בגן הילדים

מנהל המתי"א או נציג מטעמו העובד בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות של גני הילדים לתלמידים המשולבים בהם. חברי הצוות יהיו מנהלת הגן, פסיכולוג הגן (אם הגן מקבל שירות ברמה א') ועובד הוראה מתחום החינוך המיוחד (גננת שילוב/עובד הוראה ממקצועות הבריאות/ מומחה תחום).. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו..   

 בבית הספר

בכל בית ספר יפעל צוות בין-מקצועי אשר יארגן את תכנית השילוב במוסד החינוכי לתלמידים משולבים. המורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות הבין-מקצועי בבית הספר. חברי הצוות יהיו המחנך, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף, אם נדרש.

תפקידי הצוות הבין-מקצועי

א.     הצוות הבין-מקצועי יקבע את סוגי התמיכה, את אופן מתן התמיכה ואת השעות שיינתנו לתלמיד.

ב.     מחנך הכיתה יקבע את התכנית החינוכית היחידנית של התלמיד המשולב בהתאם למצב תפקודו, בסיוע הצוות הבין-מקצועי.

ג.                     הצוות הבין-מקצועי יקבע את דרגת התפקוד של התלמיד לצורך תמיכה מסוג סייעת, אם ועדת השילוב קבעה שהתלמיד זכאי לתמיכה כזו (יש להדגיש כי  אם בכיתה אחת יש יותר מתלמיד אחד הזכאי לתמיכה מסוג סייעת, תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים של הכיתה ואין חובה להקצות לכל אחד מהתלמידים שעות )

 

       שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב

חוק החינוך המיוחד מגדיר מהם השירותים שתלמידי השילוב זקוקים להם (עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שרותים פסיכולוגיים ושירותים פרא רפואיים). אך אין משמעות הדבר כי כל תלמיד שילוב יקבל את השירותים הללו וזאת מכיוון שכל תלמיד יקבל את סוג השירות המותאם לצרכיו האישיים וזאת בהתחשב במשאבים הזמינים של המסגרת החינוכית – שעות הוראה, כ"א ותנאים פיזיים וכן, בהתחשב בשלב הגיל ורמת התפקוד המשפיעים על השונות בסוגי התמיכה ובאופן התמיכה ובהיקפם.

מספר שעות השילוב  תיקבענה בתכנית חינוכית יחידנית, על-ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד המשולב לומד. תלמיד משולב יהיה זכאי לתמיכה מסוג הוראה לכל היותר עד שליש משעות הלימודים בשבוע באופן קבוצתי ו/או פרטני.

את התמיכה בהוראה יתנו  מורים מוסמכים לחינוך מיוחד בהוראה מתקנת .

בנוסף, בהתאם להחלטת ועדת השילוב ,ובהתאם למשאבים הזמינים במתיא"ות, לעיתים יותאמו לתלמיד ע"פ צרכיו מומחים לניתוח התנהגותי, מורים מומחים לעיוורים/לקויי ראייה, לחירשים, קלינאי תקשורת מטפלים באמנות , בדרמה ,מרפאים בעיסוק וכדומה.

סוגי התמיכה שיקבלו תלמידי השילוב בהתאם לצרכיהם:

    תמיכה מהסוג של הוראה ולימוד

דוגמאות:

א.     הוראה על ידי מורה לחינוך מיוחד על פי מערכת קבועה ובהתאמה לחומר הנלמד בכיתה

ב.     אבחון, התאמה ומעקב: ביצוע אבחון דידקטי לתלמיד, התאמת תכנית חינוכית עבורו (בתיאום עם הגורמים המקצועיים האחרים התומכים בתלמיד), הדרכת הצוות המטפל בו (ההדרכה מבוצעת מטעם אנשי המקצוע של המתיאות)

ג.     התאמת תכנית חינוכית עבור התלמיד, הדרכת הצוות המטפל בו ומעקב, על פי לוח זמנים שיקבע הצוות הבין-מקצועי

ד.     הוראה משולבת: ביצוע הערכה ותצפית תוך כדי הוראה, הוראת הדגמה ( modeling ) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי – ע"י הצוות של המתיא

ה.    תמיכה בתחום הרגשי/ההתנהגותי/הנפשי -  ביצוע אבחון ותצפית תוך כדי הוראה על ידי– פסיכולוג המסגרת ו/או אנשי הצוות הטיפולי –והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי.

  תמיכה מסוג התאמות (שינוי בסביבה, ציוד ופעילות)

דוגמאות:

א.    התאמה של תכנית הלימודים הכיתתית לתלמיד על ידי מורה לחינוך מיוחד

ב.     סיוע ותמיכה בשימוש במכשירים מיוחדים: כגון במחשב מותאם  ושירותי שמע ללקויי שמיעה

ג.     מודל משולב: הוראה לתלמידים בסביבה ייחודית המתקיימת על ידי מורים עמיתים מתחומים שונים(מורה מיוחד עם מורה רגיל) ולמידה המתקיימת עם תלמידים עמיתים בעלי יכולת שונה ("רגילים" עם "מיוחדים"), כגון גן משולב או קבוצת תלמידים משולבים הלומדים בכיתה לחינוך רגיל בחלק משעות הלימוד או בחלק מנושאי הלימוד.

         תמיכה מסוג סיוע

תפקידה של הסייעת, לסייע לתלמיד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה. מחנך הכיתה,  יכוון את הפעילות בכיתה, ובכלל זה את פעילות הסייעת, בעזרת הצוות הבין-מקצועי, המורה ייקח אחריות על הלמידה ועל התכנון של מהות התמיכה ויישומה במסגרת תכנית חינוכית יחידנית. הצוות החינוכי יעקוב אחר התקדמותו של התלמיד בהתאם לתח"י, שבה יפורטו תפקידי הסייעת.

התנאים לקבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת

        תלמיד משולב בעל לקות משמעותית אשר רמת תפקודו מחייבת סיוע מסוג זה :

א.  משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (קוד לקות 59)

ב. עיוורים ולקויי ראייה (קוד לקות 61)

ג.  אוטיסטים (קוד לקות 56)

ד.  בעלי פיגור בינוני (קוד לקות 53)

ה)    בעלי הפרעות נפשיות (קוד לקות 57)

ו)     תלמידים שיש להם תסמונות ומחלות נדירות.

סייעת רפואית - תלמידים הסובלים ממצבי בריאות מחלתיים, משרד הבריאות הוא הקובע את זכאותם לתמיכה . במקרים אלה תפנה הרשות  המקומית או / העמותה /  לשכה  הבריאות או המשפחה אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות.

 וועדת ההשמה

ב.     התלמידים הזכאים לעלות לדיון בוועדת השמה הם תלמידים  בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 עד גיל 21..  האחריות על הפנייה לועדה והבקשה לקיימה חלה על מנהל בית-הספר או על הגננת וזאת גם כאשר מדובר בדיון חוזר פעם בשלוש שנים, .

הועדה מתקיימת ברשות המקומית ודנה בשאלת זכאותו של תלמיד לחינוך המיוחד . במידה ונמצא כי תלמיד זכאי לחינוך מיוחד, הועדה תדון בסוג המסגרת שתתאים לצרכיו של התלמיד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל) הועדה לא תדון בשאלה היכן ישובץ התלמיד, באיזה בית ספר/גן או באיזה ישוב.

המשתתפים בועדה יהיו צוות בית הספר, הורים, תלמיד, מורי שילוב, פסיכולוג בית הספר , רופא , עו"ס (על פי הצורך) .

ההורים רשאים להביא לדיון בוועדת ההשמה מומחים או אנשים אחרים מטעמם להשמיע את טיעוניהם.

 

החברים הקבועים בוועדה יהיו יו"ר הועדה, נציג הפיקוח/מפקח ופסיכולוג השפ"ח (שרות פסיכולוגי חינוכי של הרשות) הועדה תקשיב למוזמנים ואולם ההחלטה תתקבל ע"י החברים הקבועים בלבד.

המקרים המחייבים החלטה של ועדת השמה

א.        מעברים -  תלמידי חינוך מיוחד יעברו ועדת השמה במעברים בין חטיבות הגיל (גן-יסודי, יסודי-חטיבת ביניים, חטיבת ביניים-חטיבה עליונה).  במקרים שבית הספר העל-יסודי הוא שש-שנתי, עם אותו סמל מוסד, יתקיימו ועדות ההשמה לקראת סיום תקופת הזכאות לחינוך מיוחד (אחת לשלוש שנים), ואין צורך בקיום ועדה מיוחדת במעבר בין כיתה ט' לכיתה י'.

ב.    , בכל מצב שבו נוצר צורך לשנות את סוג המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד על רקע שינוי באבחנתו של התלמיד ו/או שינוי משמעותי ברמת תפקודו .

 ג.    בכל שלוש שנים תחודש זכאותו של תלמיד - . מניין השנים לדיון החוזר יהיה על פי שנת הזכאות שנקבעה בוועדת ההשמה. יש לציין כי  העברת תלמיד ממסגרת של חינוך מיוחד למסגרת חינוך רגיל לא מחייבת דיון בועדת השמה וזאת בתנאי ש יש הסכמה של הגורמים המקצועיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ושל ההורים.       .  

3    מועדי ההפניה של תלמידים אל ועדות ההשמה

הפניה תיעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים. הנחיה זו מתייחסת גם להפניית תלמידים מוועדת השילוב המוסדית לוועדת ההשמה. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני ילדים המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה.

ד.     מקרים חריגים**

 במקרים בודדים וחריגים מאוד של שינוי משמעותי בנסיבות יופנה תלמיד לועדה לאחר 31/3 וההחלטה בעניינו תיושם עוד במהלך שנה"ל:

-    תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך ועדת השמה

עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות

-    תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות

-     תלמידים במצב חירום על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד:

 

פניית הורה לועדת השמה

ככלל , הורה רשאי לפנות בבקשה לועדת השמה לילדו אחת לשנה . עליו לכתוב מכתב ליו"ר הועדה ברשות ובו לנמק את בקשתו.

היו"ר יפנה לבית הספר בו לומד התלמיד ויבקש שאלון  וכן יבקש מההורים להגיש לו את המסמכים הקבילים שברשותם

 

     המסמכים המשמשים את ועדת ההשמה בדיון ובקבלת ההחלטות

א..     שאלון ההפניה של התלמיד הכולל דוח מקיף מטעם המוסד החינוכי שהוא לומד

ב .חוות דעת של הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה בוועדות מתוקף החוק, (פסיכולוג/פסיכיאטר/רופא התפתחותי וכדומה, (ראה טבלה בקישור המצורף)

ג. בדיקת שמיעה ובדיקת ראייה עדכניות כל המסמכים שהובאו לפני ועדת ההשמה והמשמשים אותה יישמרו בשירות הפסיכולוגי-חינוכי.  אנו ממליצים להורים לשמור עותק של המסמכים המובאים בפני הועדה.

 

      החלטת ועדת ההשמה

ההורים יקבלו מכתב המסכם את ההחלטה של ועדת ההשמה זכותם של ההורים לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית במשרד החינוך, בתוך 21 יום ממועד קבלת המכתב. האפשרויות להחלטה הינן:

1)     התלמיד ילמד במסגרת חינוך רגיל.

 2)     התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד.

הוועדה תציין את סוג המסגרת לחינוך מיוחד שבה ילמד התלמיד: גן  ילדים  לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד.. בנוסף, תהיה במכתב התייחסות לסוג הלקות/האפיון לשיבוץ כפי שנקבע ע"י פסיכולוג הרשות וזאת על סמך מסמכים קבילים

נדגיש כי ועדת ההשמה אינה מוסמכת להחליט על מתן שירותים וטיפולים כלשהם לתלמידים שהושמו על ידה במסגרת של חינוך מיוחד ואינה מוסמכת לשבץ תלמידים.


ועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית

א.     הורה או תלמיד רשאי להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית. את הערר יש להגיש בכתב ליו"ר ועדת ההשמה ברשות המקומית 21 יום מיום שהתקבלה  החלטת ועדת השילוב מהמוסד החינוכי ולא יאוחר מ-5 ביולי בכל שנה.

לוועדת הערר יוזמן נציג מהמוסד החינוכי וכן הוריו של התלמיד . ההחלטה של הועדה תתקבל רק בנוכחות חבריה. הועדה רשאית לקבל את הערר, להחזיר את הדיון לועדת השילוב המוסדית או לדחות את הערר. ההחלטה תשלח בדואר להורי התלמיד ותהיה סופית

שיבוץ

הרשות המקומית שבה התלמיד רשום בתעודת הזהות היא האחראית ליישום החלטתה של ועדת ההשמה. ולשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית מתאימה.

רק בהעדר מסגרת חינוך מיוחד מתאימה במקום מגוריו של התלמיד , תופנה בקשת שיבוץ לרשות מקומית אחרת שבה מצויה מסגרת מתאימה .

התלמיד יקלט במסגרת לאחר קבלת אישורה של הרשות הקולטת לפי נוהל השיבוץ הרגיל של תלמידי חוץ, בתיאום עם הפיקוח על החינוך המיוחד .

ועדות שיבוץ מתקיימות ברשויות השונות במהלך חודשי הקיץ ועם סיומן נשלחות תשובות לגבי שיבוץ לרשויות ומהן נשלחות הודעות שיבוץ להורים.

הודעות השיבוץ נשלחות במהלך חודשי הקיץ.

 

 

  

 

טרם נקבעו
הגשת בקשות לוועדות השמה בבאר יעקב

התחלת תהליך בקשה לוועדת השמה

החלטת המסגרת החינוכית, ההורים או כל גורם טיפולי אחר על התחלת "תהליך הפניית תלמיד לועדת השמה", ומילוי שאלון ההפניה. הפנייה מתחילה בדרך כלל בסביבות חודש פברואר ועד אפריל. לעיתים, מתקבלת הידיעה על הפניית הילד לועדת ההשמה בהפתעה להורים ולעיתים לא.

עבודה עם ההורים

ההמלצה להפנות את הילד לוועדת ההשמה עלולה להטיל צל על התקוות והציפיות של ההורים  ויכול להיות שיחששו מה"כתם" של חינוך מיוחד, שמא ילווה את ילדם גם בעתיד. ידיעה זו מעוררת אצל הורים רבים רגשות כמו מבוכה, אכזבה, תסכול, כעס ועוד. ייתכן שהם מודאגים ביחס לקשיים שיש להם ולילד ומקווים שקשיים אלה יחלפו עם הזמן ועם עזרה מתאימה. יכול להיות שברור להם שלילדם צרכים מיוחדים, ואז במקרה כזה הם עסוקים בחיפוש ובדיקת המסגרת המיוחדת המתאימה לילד. לאור זאת מומלץ לבצע פעילות הכנה עם ההורים לקראת ועדת שילוב וועדות השמה.

מיצוי טיפול בבית הספר

יש לבדוק כי בית הספר ביצוע פעולות מקדימות תוך מיצוי כל האפשרויות של התערבות וסיוע בתוך בית הספר כגון: התערבות פסיכולוג בית הספר, תוספת שעות הוראה- הקצאת שעה פרטנית, הקצאת מורת שילוב, למידה עם עזרים מסייעו חדר רוגע וכדומה, העשרות שונות וכדומות. בתי הספר מתבקשים להציג תכנית עבודה לטיפול בתלמידים בעלי צרכים בטרם עלו לוועדות השמה.

ביצוע אבחון

על מנת למצות את המאמצים לטפל בילד בתוך המסגרת הנוכחית או כדי לאסוף מידע באשר לקשיים לצורך הדיון בוועדה, מקבל הילד לעיתים "הפנייה לאבחון". אבחון יהיה רק חלק מן "המסמכים המובאים לועדה" . על מנת לדון בהשמתו של ילד עם קושי  יש צורך באבחון של ועדת האבחון של השפ"ח או גורם אחר. פעולה זו יש לקדם בתיאום השירות הפסיכולוגי.

 

זימון של ההורים לועדת השמה

ההורים יקבלו "זימון לועדת השמה" בדואר רשום לפחות שבועיים לפני הדיון. החלטות של ועדה אליה לא הוזמנו ההורים, אינן תקפות. "הדיון בועדה" עלול להיות קשה עבורם ולכן חשוב שתבוצע הכנה מקדימה אתם ע"י צוות בית הספר במטרה לתת להם מענה לכל השאלות כדי להכינם לועדה..

הוועדה מתכנסת בטווח זמן של עד שלושים יום ממועד קבלת שאלון ההפניה והאבחון הפסיכולוגי.

הזימון לוועדת השמה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות משישה עשר יום לפני מועד הישיבה. הזמנה זו צריכה להישלח אליכם בדואר רשום, על-ידן יו"ר ועדת ההשמה ברשות המקומית שאתם מתגוררים בה. החלטותיה של ועדת ההשמה שלא הוזמנו אליה הורים אינן תקפות.

אם ההורים אינם יכולים להגיע בתאריך שנקבע, ויש לכם סיבות מוצדקות לכך, ידאגו להודיע על כך מיד ליו"ר ועדת ההשמה ולקבוע אתו מועד נוסף.

לאחר שתי דחיות מצד ההורים  הוועדה רשאית להתכנס גם ללא נוכחותם.

אם החליטו ההורים לא להופיע לפני ועדת ההשמה, הוועדה רשאית להתכנס בהעדרם, בתנאי שהוזמנו לוועדה כחוק.

בכל מקרה ההורים רשאים לשלוח לוועדת ההשמה נציג מטעמם. כמו כן הם רשאים להביא לוועדה מומחים או אנשים אחרים היכולים לסייע להם להשמיע את טיעוניכם.

נציגים של המוסד החינוכי שבו הילד לומד, המכירים אותו אישית, מוזמנים לדיון בוועדה.

במקרה של הורים החיים בנפרד מזמינים לוועדה את ההורה שהילד נמצא במשמרתו ומודיעים על כך להורה השני (אם כתובתו ידועה).

מסמכים דרושים לועדות השמה

מסמכים המובאים לוועדת השמה

חוק החינוך המיוחד קובע שהוועדה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעת לילד.

ההורים רשאים להביא ממצאים של בדיקות שנערכו לילד באופן פרטי על ידי פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים או כל מומחה אחר, לפי בחירתם. הוועדה תוכל להתייחס למסמכים אלה רק אם הם נערכו על-ידי גורם מקצועי שרשאי לאבחן את החריגות המסוימות וחתומים על ידיו, תוך ציון מקצועו המדויק וממפר הרשיון המקצועי שלו.

הוועדה חייבת להתייחס לכל חומר שמבאים ההורים, אך זכותה גם שלא לקבל את דעת המומחים מטעמכם או את דעתכם ולהחלים באופן שונה.

חובה שבדיון בוועדה יהיו מונחים לפני המשתתפים שאלון ההפניה לוועדת ההשמה מטעם המוסד החינוכי שילדכם לומד בו וכן אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית של הילד.

ההורים רשאים לקבל לפני הדיון עותק מכל מסמך המובא לפני ועדת ההשמה, אלא אם כן תקבע הוועדה כי מסמכים מסוימים חסויים בפניהם בשל חשש ממשי לפגיעה בילדם או באדם אחר. הוועדה תביא לידיעת ההורים אם קיימים מסמכים החסויים בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.

בכל מקרה יהיה רשאי איש מקצוע - פסיכולוג, רופא או עובד סוציאלי מטעם ההורים – לעיין בכל מסמך המונח לפני הוועדה.

עותק של שאלון ההפניה יוכלו ההורים לקבל בבית הספר.

עותק של חוות הדעת הפסיכולוגית יכולים ההורים לקבל בשירות הפסיכולוגי.

לאחר שיקבלו ההורים  את הממצאים בכתב, הם יכולים לעיין בהם בנחת ולגבש את עמדתכם באשר לאפשרות הטובה ביותר עבור ילדם.

אם המסמכים אינם ברורים להורים , או קשה להם להגיע לכלל החלטה, מומלץ לעזור להם לקבל יעוץ מאנשי מקצוע, עם חברים או עם בני משפחה.

נוהל השארת ילד שנה שלישית בגן חובה
השארת ילד בגן החובה שנה שלישית

לצורך השארת ילד המקבל תמיכה מתכנית השילוב שנה שלישית בגן רגיל תתקיים ועדה בראשות הפיקוח על החינוך הרגיל וישתתף בה נציג של האגף לחינוך מיוחד.

בחינוך המיוחד, במקרים חריגים מאוד שיפורטו בהמשך, אפשר לפנות לוועדת חריגים בגין תלמידי החינוך המיוחד שלפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תקנה 28, שנת הלימודים העוקבת תהיה השנה השלישית להישארותם בגן, לפי ההנחיות האלה:

5.1     ועדת החריגים תכלול שלושה חברים: המפקח לחינוך מיוחד הממונה על הגן, נציג האגף לחינוך מיוחד ונציג המרכז לשלטון מקומי.

5.2     הורי התלמיד, הרשות המקומית ו/או הבעלות יוכלו לפנות למפקח על הגן ולבקש דיון בוועדת חריגים. הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס המופיע בנספח להלן.

5.3     הוועדה תדון במקרים שבהם הבקשה עומדת בקריטריונים שיפורטו להלן וכן במקרים חריגים מאוד שיפנה המפקח על החינוך המיוחד, בחתימתו. טופס הפנייה יועבר לרכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד. אפשר להפנות בקשות אל רכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד בירושלים עד לתאריך 1 במאי בכל שנת לימודים (ראו את דוגמת הטופס בנספח שלהלן).

5.4     הוועדה תסיים את עבודתה עד לתאריך 31 במאי ותודיע להורים ולרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר על החלטתה לא יאוחר מהתאריך 15 ביוני.

5.5     לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד, על פי לוח הזמנים שלעיל.


5.6     להלן הקריטריונים למקרים חריגים מאוד אשר יובאו לפני הוועדה:

5.6.1  אי אפשר להסיע את התלמיד מחוץ לרשות המקומית בשל מחלה קשה (בקשה זו תגובה על ידי מסמכים רפואיים).

5.6.2  התלמיד נזקק לבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות האלה: פיגור קשה/עמוק/סיעודי, שיתוק מוחין/נכויות פיזיות קשות, הפרעה נפשית ואוטיזם**.

5.6.3  מדובר במקרים חריגים במיוחד שהמפקח על החינוך המיוחד מעביר לוועדה לדיון.


להלן הקישור לחוזר מנכ"ל

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-10/horaotkeva/k-2013-5-2-3-10-14.htm


לטיפולכם המסור

מלכה
@
@
קישורים ונספחים- למידת עמיתים- מומלץ להתבסס על מסמכי חוזר מנכ"ל
 
 
שליחת תגובות
שם פרטי *
נייד *
תפקיד
מייל
הערות
קישור לאתרים
לקבלת מידע נוסף
Facebook
YouTube
Google Plus
Website
מחלקת החינוך והנוער- מפיק ועורך המסמך גלעד גולדמן [email protected]