הרשמה למבחני מחוננים ומצטיינים תשפ"ב
image
מבחני איתור למחוננים ומצטיינים
בדף זה תקבלו מידע על מבחן שלב א' ומבחן שלב ב' (איתור), מבחנים בשפה מותאמת והתאמות בהיבחנות לתלמידים עם צרכים מיוחדים וכן מידע על שלבי התהליך ואופן הגשת הבקשה למבחן איתור בתנאים מותאמים. תוכלו להגיש בקשה להיבחן אם לא הופניתם על ידי בית הספר, אם בית הספר לא קיים מבחן שלב א' או אם נדרשות התאמות בהיבחנות.
.

מידע כללי 

מבחן שלב א' יתקיים בבתי הספר היסודיים  ביום שניד בכסלו התשפ"ב, 8.11.2021 בשיעור הרביעי  בכפוף להנחיות משרד הבריאות  ומשרד החינוך.  במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק בבחינה, בין היתר בשל הנחיות של אזורים מוגבלים, תחלואה או בידוד, המשרד יפרסם בעניינם הנחיות מתאימות.
מבחן שלב ב צפוי להתקיים בחודשים ינואר  עד מרץ 2022.
מבחני קבלה לשנתון הנבחן לראשונה מתבצעים בשני שלבים: מבחן שלב א' בבית הספר ומבחן שלב ב' (איתור). ההשתתפות במבחנים היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ייבחן במבחן שלב א' או שאינם מסכימים להעברת מידע על ילדם בין הגופים המשתתפים בתהליך (בית הספר, הגוף הבוחן, האגף למחוננים ולמצטיינים, מנהלי תוכניות למחוננים ולמצטיינים) מתבקשים להודיע על כך מראש בכתב להנהלת בית הספר או בעת הגשת הבקשה המקוונת להיבחן בפורטל הורים.
כל המידע לשנת תשפ"ב מפורטל הורים

לוח זמנים למבחני האיתור לשנת תשפ"ב


מידע כללי 

מבחן שלב א' יתקיים בבתי הספר היסודיים ביום  שנידבכסלו  התשפ"ב, 8.11.2021 בשיעור הרביעי בכפוף  להנחיות משרד הבריאות ומש רד החינוך. במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק בבחינה, בין היתר בשל הנחיות של אזורים מוגבלים, תחלואה או בידוד, המשרד יפרסם בעניינם הנחיות מתאימות .
מבחן שלב בצפוי  להתקיים בחודשים ינואר  עד מרץ 2022.
מבחני קבלה לשנתון הנבחן לראשונה מתבצעים בשני שלבים: מבחן שלב א' בבית הספר ומבחן שלב ב' (איתור). ההשתתפות במבחנים היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ייבחן במבחן שלב א' או שאינם מסכימים להעברת מידע על ילדם בין הגופים המשתתפים בתהליך (בית הספר, הגוף הבוחן, האגף למחוננים ולמצטיינים, מנהלי תוכניות למחוננים ולמצטיינים) מתבקשים להודיע על כך מראש בכתב להנהלת בית הספר או בעת הגשת הבקשה המקוונת להיבחן בפורטל הורים.

מעקב הורים אחר קליטת דיווח ילדם למבחן שלב ב' במערכת מכון קרני   

כאשר מתקבל מבית הספר מכתב המודיע על הפניית התלמיד למבחן שלב ב' (מבחן איתור), באחריות ההורים לבדוק שילדם דווח בצורה תקינה על ידי בית הספר ושפרטיו נקלטו במערכת של מכון קרני במהלך חודש דצמבר ולא יאוחר מהתאריך 31.12.2021. 
אם פרטי הילד אינם מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני, יש לפנות באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי בטלפון 073-3983960 או  6552* או לפתוח פנייה מקוונת מדף זה עד 31.12.2021. פניות לאחר מועד זה לא יטופלו.
קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם במהלך חודש נובמבר 2021.
כאשר תלמיד מופנה למבחן שלב ב' בעקבות פנייה מקוונת בבקשה למבחן (מכל סוג) בפורטל הורים ומתקבל אישור האגף לבקשה למבחן - באחריות ההורים לבדוק שדיווח ילדם על ידי האגף נקלט במערכת של מכון קרני ושפרטי ילדם מופיעים במערכת של מכון קרני עד 1.2.2022.
אם פרטי הילד אינם מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני, יש לפנות באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי בטלפון 073-3983960 או  6552* או לפתוח פנייה מקוונת מדף זה עד 1.2.2022. פניות לאחר מועד זה לא יטופלו.
קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם במהלך חודש נובמבר 2021.  


מעקב הורים אחר קבלת זימון לבחינה

באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם עד 1.3.2022.
אם פרטי התלמיד מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לבחינה עד 1.3.2022, יש להודיע בכתב למכון קרני. פניות לאחר מועד זה לא יטופלו. פרטי התקשרות עם מכון קרני למגזר דוברי עברית ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו במהלך נובמבר 2021.
הרישום למבחן שלב ב' מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה) וההשתתפות במבחן שלב ב' בשלב החינוך היסודי אינם כרוכים בתשלום.
 

מבחן שלב א'


מבחן זה מתקיים בכל בתי הספר היסודיים המשתתפים בתהליך הקבלה. המבחן מתקיים לתלמידי כיתה ב' במגזר דוברי העברית ולתלמידי כיתה ג' במגזר דוברי הערבית.
בתחילת שנת הלימודים נשלחות הודעות לכל בתי הספר בנושא ביצוע מבחני הקבלה, ונקבע מועד אחיד למבחן שלב א' בבתי הספר. בתי הספר שולחים להורים מכתבים מפורטים ובהם כל המידע בנושא.
המבחן בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום החשבון והשפה ומיועד לכל תלמידי שכבת הגיל הנבחנת. המבחן מועבר ונבדק על ידי סגל ההוראה בבית הספר על פי הנחיות הגוף הבוחן. מבחן שלב א' והתוצאות שהשיג כל תלמיד במבחן שלב א' אינם מתפרסמים. ההורים מקבלים תשובה במכתב אם התלמיד מופנה על ידי בית הספר למבחן שלב ב' או לא. אם התלמיד הופנה לשלב ב' על ידי בית הספר, פרטיו יועברו למכון הבוחן והוא יקבל זימון למבחן רגיל. דוגמאות למבחני שלב א':
 • מבחני הדוגמה מכילים שאלות משנים קודמות.
 • תוצאות המבחן יחסיות לכיתה או לשכבה, לכן גם אם יש חומר לימוד מסוים באחת הכיתות, אין בכך כדי להשפיע על התוצאות היחסיות של הכיתה.
 • אין צורך להתכונן למבחני שלב א' והאיתור. חשוב לא להלחיץ את התלמידים ולאפשר להם לקיים מבחן שוויוני ואחיד. בהצלחה לכולם!

בקשת מבחן לתלמידים שלא הופנו ע"י בית ספרם למבחן שלב ב' (תלמידי כיתה ב' במגזר דוברי עברית וכיתה ג' במגזר דוברי ערבית)

הורים לתלמידי שנתון הנבחן לראשונה שבית ספרם אינו עורך מבחן שלב א', רשאים לבקש לבחון את ילדם בשלב ב'. 
הורים לתלמידים שלא נבחנו במבחן שלב א' או שלא הופנו לשלב ב' על ידי בית הספר, רשאים לערער על תוצאות מבחן שלב א' ולבקש לבחון את ילדם במבחן שלב ב'.


לשם כך יש לפתוח פנייה מקוונת מדף זה ולבקש את סוג המבחן המתאים לילד. ניתן להגיש את הבקשה החל מיום ראשון, י"ז בכסלו התשפ"ב, 21.11.2021. מועד אחרון להגשת בקשה למבחן הוא יום ו', כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 בלבד. הפנייה תטופל ותשובה תישלח להורים. כאשר הבקשה למבחן מאושרת, האגף מעביר את פרטי הילד, פרטי גורמי הקשר של התלמיד ופרטי ההתקשרות עימם וסוג המבחן לגוף הבוחן לצורך המשך התהליך. 
באחריות ההורים לבדוק שילדם דווח בצורה תקינה למכון קרני וכן לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם בהתאם להנחיות ולמועדים בפורטל הורים.

מבחן שלב ב' – מבחן האיתור

מבחן שלב ב' לשנתון הנבחן לראשונה יתקיים בחודשים ינואר-מרץ בהתאם למתווה בחינות בשנת קורונה, בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. במקרה שיחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות תינתן על כך הודעה בפורטל. זהו מבחן קבוצתי הנערך במרכזי בחינה בשעות אחר הצהריים ונבדק על ידי הגוף הבוחן שזכה במכרז מטעם משרד החינוך. במבחן שלב ב' נבחנים:
 • כ-15% מכלל התלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר במבחן שלב א'.
 • תלמידים שהופנו על ידי בית הספר לגוף הבוחן על סמך חוות דעת של הצוות החינוכי.
 • תלמידים שאושרה בקשתם לגשת למבחן שלב ב' על ידי הרפרנט המחוזי לטיפול במבחני קבלה ולפניות הורים.
זהו מבחן פסיכומטרי סגור, הבודק יכולת קוגניטיבית כללית בדרכים שונות – חשיבה מילולית, חשיבה מתמטית וצורנית. התלמידים מתבקשים לבחור ולסמן את התשובה הנכונה לכל שאלה. הבחינה אינה כוללת שאלות שהתשובה להן היא מילולית. חומר הבחינה אינו קשור לתוכנית הלימודים של בית הספר. אין צורך להתכונן לבחינה. בעת הבחינה התלמידים מקבלים את ההסברים הנחוצים על מטלות המבחן ומתרגלים דוגמאות לפני שהם מתחילים לענות על השאלות.
הבחינה היא ברמת קושי גבוהה, מכיוון שהיא מיועדת לאתר את הילדים המוכשרים ביותר מבין כלל התלמידים. במקרה שהורים מעריכים כי הבחינה עלולה להיות חוויה מתסכלת עבור ילדם או שהם אינם מעוניינים שילדם ילמד בתוכניות המיוחדות, מומלץ שילדם לא ייבחן.
במקרה של תלמידים שהודלגו כיתה בסמוך למועד מבחני הקבלה, ההמלצה היא לבחון אותם במועד שיתקיים בשנה שלאחר מכן. במשך שנה זו יוכלו התלמידים לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינם ובין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שאליה הודלגו. תלמידים שהודלגו כיתה ייבחנו במבחן שלב ב' המיועד לדרגת הכיתה שאליה הודלגו, והישגיהם יושוו לדרגת הכיתה שאליה הודלגו ולא לגילם הכרונולוגי.
הורים לתאומים צריכים לקחת בחשבון בשיקול אם לשלוח את  ילדם למבחן את האפשרות  שאחד מהם יעבור את  סף הקבלה לתוכנית  ההעשרה, ואילו אחיו/אחותו  לא יעבור/תעבור  את הסף ולא יתקבל /תתקבל לתוכנית. עליהם לשוחח על מבחני הקבלה עם ילדיהם ואפשרויות תוצאותיו טרם המבחן. לפי מדיניות האגף, מתקבלים למסגרות מחוננים תלמידים שנבחנו במבחני הקבלה מטעם האגף בלבד והישגיהם עמדו בסף הקבלה שנקבע באותו שנתון. ניתן יהיה להגיש בקשה למבחן חוזר בפורטל הורים בתחילת שנה הבאה בהתאם להנחיות בפורטל הורים.
המבחן הוא אחיד וחשאי, הוא נבדק על ידי הגוף הבוחן, ותוצאותיו נקבעות על פי נורמות ארציות ביחס לשנתון הנבחן. התוצאות אינן נמסרות לשום גורם חיצוני. במהלך חודש יוני ישלח המכון הבוחן לכל הורי הנבחנים את תוצאות המבחן של ילדם. התשובה היחידה שניתן לקבל היא אם הישגי התלמיד הגיעו לסף הקבלה הנדרש לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים.

מבחנים לאוכלוסיות מיוחדות

מבחנים בשפה מותאמת

תלמידים שהם עולים חדשים, תושבים חוזרים או למדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית, זכאים להגיש בקשה למבחן איתור בעברית קלה או למבחן המתורגם בהתאמה לשפות אנגלית, צרפתית או רוסית בלבד. הקריטריונים לזכאות למבחן בשפה מותאמת:
 1. תלמידים עולים חדשים ותלמידים אזרחים עולים: תלמידים שנולדו בחו"ל, עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל בגיל טרום חובה לפחות. יש לצרף לפנייה אישור על מועד העלייה.
 2. תלמידים תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל ארבע שנים רצופות לפחות. יש לצרף לבקשה אישור רשמי המציג את מועד החזרה לארץ.
 3. תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית: יש לצרף לבקשה אישור לימודים מהמסגרת החינוכית שבה למד התלמיד כולל שנת לימוד.

מבחנים בתנאים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

תלמידים שאובחנו באחת הקטגוריות הבאות: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד המצריך תנאי היבחנות מותאמים, זכאים להגיש בקשה למבחן איתור בתנאים מותאמים. ועדת התאמות מטעם האגף למחוננים בראשותה של פסיכולוגית חינוכית תבחן את זכאותו של התלמיד למבחן בתנאים מותאמים. ועדת זו היא גורם הסמכות הבלעדי לקביעת ההתאמות במבחן הקבלה לתכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים. לטבלת ההתאמות האפשריות.  
ההמלצות שיינתנו על ידי הגורמים המאבחנים אינן מחייבות את הוועדה. אם יוחלט שהתלמיד זכאי למבחן בתנאים מותאמים, תנחה ועדת ההתאמות את הגוף הבוחן באשר להתאמה הנדרשת, והתלמיד יוזמן למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים. אם יוחלט שלא לאשר לתלמיד להיבחן בתנאים מותאמים, הוריו יקבלו על כך הודעה בכתב, וילדם יופנה למבחן רגיל.

אופן הגשת הבקשה למבחן איתור בתנאים מותאמים

פתיחת פנייה מקוונת והגשת בקשה למבחן איתור בתנאים מותאמים החל מיום ראשון, י"ז בכסלו התשפ"ב, 21.11.2021. מועד אחרון להגשת בקשות הוא יום ו', כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021, בצירוף המסמכים המתאימים.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • מכתב בקשה של ההורים.
 • דוח אבחון של התלמיד שנעשה על ידי איש מקצוע: פסיכולוג חינוכי מומחה או רופא מומחה בתחום (נוירולוג, פסיכיאטר, אחר) או מאבחן דידקטי ובמקרים של לקות מוטורית אצל תלמיד עד כיתה ג' ניתן להגיש דוח של מרפא בעיסוק. על הדוח לכלול התייחסות מפורשת לתפקוד הלימודי.
 • טופס אישור העברת מידע חתום על ידי ההורים.
הוועדה תדון בבקשה ותבסס את החלטותיה על כל המסמכים הבאים: דוחות אבחון מלאים ו/או חוות דעת מקצועיות וכן טופס חוות דעת מורה או יועץ. בקשה שיחסרו בה מסמכים לא תטופל ותוחזר לפונה. לתשומת ליבכם, בכל פנייה נוספת שתוגש לאגף, חובה על ההורים לציין שלילדם יש צרכים מיוחדים ושהוא נבחן בתנאים מותאמים.
באחריות ההורים לבדוק שילדם דווח בצורה תקינה למכון קרני וכן לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם בהתאם להנחיות ולמועדים בפורטל הורים.
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456