פסטיבל האופניים ה-11 ע''ש רפ''ק פטריק פרץ ז''ל - 2017
הצהרת בריאות משתתף - סובב אופקים, פסטיבל האופניים השנתי 2017
 
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף באירוע "סובב אופקים" שיתקיים ביום שלישי 10.10.2017 באופקים (ולהלן "האירוע") והתאמנתי לכך כנדרש. הרכיבה הינה 3 ק"מ לילדים וכ-17 ק"מ לבוגרים.
אני מצהיר כי מצבי הגופני נבדק ואושר בטרם השתתפתי באירוע בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג. ידוע לי כי השתתפותי באירוע כרוכה במאמץ פיזי ניכר ואני מבין כי השתתפותי באירוע ספורט, במידה ואיני כשיר כיאות, עלולה לסכן את בריאותי. הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את מארגני האירוע. אני מצהיר כי אני משתתף באירוע זה מתוך בחירה אישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי נחוץ מאמץ קשה, שכרוך בסכנות שונות, שכוללות רכיבה בכבישים, בשטח ואזורים פתוחים ובמזג אוויר העשוי להיות חם ולח. וכי אני מצוייד במים, טלפון, ציוד תיקון, עזרה ראשונה. אני מצהיר כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע בגין כל נזק שייגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפותי באירוע זה. ידוע לי כי המארגנים מתנ"ס אופקים בסיוע עיריית אופקים ואחוזת נגב ו/או הספקים והמעורבים בהפקת האירוע לא יישאו באחריות לנזק כלשהוא, שייגרם לי, לרבות נזקי גוף או נפש, במרוץ ולאחריו. אני החתום מטה מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע כולל במהלכו, מכל סיבה שהיא כפי שיימצאו לנכון. אני החתום מטה מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות התקנון שהמארגנים מסרו ופרסמו, לפני האירוע במהלכו ולאחריו. אני החתום מטה מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעות נזיקין את מארגני האירוע ושותפיהם לרבות עיריית אופקים ואחוזת נגב ו/או הספקים או יתר המעורבים בהפקת האירוע, נציגיהם, מלוויהם, הצוות הרפואי או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין באירוע. אני מתחייב לשפות את הגורמים המצויים לעיל בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה נגד גורמים על ידי או מי מכוחי או מטעמי בעניינים הנוגעים לאירוע. טופס זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מתייחס לשני המינים.

 
תקנון בוגרים
 
הוראות לרוכבים במסלול בוגרים 17 ק"מ (נשים וגברים)
רוכב המצטרף לרכיבה זו מצהיר כי הינו רוכב מנוסה ברכיבת שטח, מכיר את סוג המסלול של התחרות, רכב בעבר במסלולים באותה דרגת קושי למסלול זה, מודע לסיכונים הכרוכים ברכיבת אופניים בכלל וברכיבת שטח בפרט , ודואג לכך שבעת הרכיבה הוא יהיה במצב גופני המאפשר רכיבה, מצויד בכל הציוד הנדרש, מבוטח נגד תאונות ושהציוד והאופניים שברשותו במצב תקין. כל רוכב המצטרף לרכיבה עושה זאת על אחריותו הבלעדית, כשהוא מודע לכל הסיכונים אליהם הוא חושף את עצמו בהצטרפו לפסטיבל האופניים, ולא מסתמך על המארגנים בכל אופן שהוא בכל הנוגע לרכיבה בתחרות. לא תהיה לעמותה המארגנת כל אחריות כלפי אף רוכב אחר לכל נזק אם חלילה יגרם לו בטיול, בגוף או ברכוש, ואין לראות במארגנים בניסיונם או במקצועיותם ברכיבת אופניים כנושאים באחריות כלשהיא
שימו לב! ניתן להירשם גם ביום התחרות!!! (התקנון נכתב בלשון זכר והוא מיועד לנשים וגברים כאחד)
 
תקנון ילדים ונוער
 
הוראות לרוכבים במסלול ילדים ונוער 3 ק"מ (בנים ובנות)
רוכב המצטרף לרכיבה מצהיר כי הינו רוכב בעל ניסיון ברכיבה, מכיר את סוג המסלול של טיול זה, רכב בעבר במסלולים באותה דרגת קושי למסלול טיול זה, מודע לסיכונים הכרוכים ברכיבת אופניים בכלל וברכיבת בתחרות בפרט, ודואג לכך שבעת הרכיבה הוא יהיה במצב גופני המאפשר רכיבה, מצויד בכל הציוד הנדרש, כשהציוד והאופניים במצב תקין. כל רוכב המצטרף עושה זאת על אחריותו ובידיעת הוריו , כשהוא מודע לכל הסיכונים אליהם הוא חושף את עצמו בהצטרפו, ולא מסתמך על המארגנים בכל אופן שהוא בכל הנוגע לרכיבה בתחרות. לא תהיה למארגנים כל אחריות כלפי אף רוכב, לכל נזק אם חלילה יגרם לו בפסטיבל האופניים, בגוף או ברכוש, ואין לראות בעמותה המארגנת אחרית כלשהיא.
שימו לב! ניתן להירשם ביום התחרות! (התקנון נכתב בלשון זכר והוא מיועד לבנים ולבנות)
שם פרטי *
שם משפחה *
נייד
תאריך לידה *
דוא"ל *
בחר מקצה *