סקר לקראת גיבוש תכנית אב לחינוך באר יעקב במהלך השנים 2021-2022
image
רקע
עיריית באר יעקב נערכת לגבש תוכנית אב לחינוך לשנים הקרובות. להלן מידע כללי ראשוני לקראת תהליך גיבוש התוכנית. כמו כן מצורף שאלון  פתוח לציבור במטרה לאסוף תובנות והצעות לקראת המהלך- מעודכן ליום 21-9-2021
טיוטה - מתווה אפשרי לגיבוש תכנית אב יישובית
מודל אפשרי להיערכות העירייה לקראת תוכנית אב עירונית של באר יעקב.

*לדוגמא עקרונות ראשונים לתוכנית אב *

-פיתוח מנהיגות חינוכית
-מדיניות בנושא אוטונומיה וניהול עצמי
-פדגוגיהישובית,מדיניותהערכת הישגים ורצף חינוכי
-גיבוש חזון וערכים מנחים לחינוךבישוב
-קידום חדשנות וחינוך היברידי- שגרת חדשנות עירונית
-שילוב חינוך בלתי פורמלי- פורמלי, חינוך חברתי משולב ברצף החינוכי
-מדיניות "שלומות" חינוך רגשי-חברתי, הכלה והוגנות.

נושאים נוספים אפשריים:

*מבנים ארגוניים/מנגנונים/שותפים לעשייה החינוכית
*דמוגרפיה וגידול הישוב
*ילדים ונוער בסיכון
*חינוך מיוחד
*מורשת הישוב
*בריאות- עיר בריאה
*יחודיות ובחירה מבוקרת
*קשר עם אקדמיה

תכנון התחום הפיזי
-צפי תלמידים
-אדריכלות ותכנון מבנים, פריסת מבנים
-הצטיידות

פדגוגיה לאורך הרצף הלימודי

גני הילדים – הגן העתידי, גנים ירוקים
חינוך יסודי – מנהיגות, הישגים (משיקים), הכלה ריגשי- חברתי, הערכה
על יסודי – מתווה לחינוך על יסודי , הקמת שני תיכונים חדשים


טיוטה של מתווה אפשרי ומידע לקראת גיבוש תכנית אב יישובית
לאור התמורות, השינויים ומאפייניה הייחודיים של העיר, הנהלת העירייה ומנהל החינוך מבקשים לבנות תכנית אב אסטרטגית לחינוך לעשר השנים הבאות.  (טיוטה)

השירותים יכללו: 

שלב א' - גיבוש תכנית אב כוללת לחינוך, ליווי, עריכה וגיבוש תכנית אב כוללנית. 

שלב ב' – אופציה בלבד- ייעוץ שוטף - תהליך הטמעת ויישום תכנית האב. שלב ב' אינו תנאי לקיום שלב א' והוא עומד באופן נפרד משלב א'. המעבר לשלב ב' נתון לשיקולה דעתה הבלעדי של העיריה ואין העירייה מתחייבת על ביצוע השירותים של שלב ב'

תכנית האב האסטרטגית תכלול, בין היתר, את הקריטריונים הבאים

שלב א': מיפוי נתונים וניסוח ראשוני של תמונת מצב קיימת בדגש על אתגרים ומטרות בכל אחד מהתחומים הבאיםגיבוש חזון למערכת החינוך, חינוך ופדגוגיה: הישגים לימודיים, תמונה חינוכית על רצף 12 שנתי, אקלים חינוכי, גיל רך, פיתוח מצויינות. כל אלו על ציר: תלמיד – איש חינוך 

תשתיות - תכנון פיזי בזיקה לפרוגרמה עירונית קיימת וצרכיי הישוב 

חינוך משלים - חינוך בלתי פורמאלי ופיתוח מנהיגות תלמידים.

החינוך מיוחד 

הרחבות - ועוד ככל שיוגדר בתהליך.

הקמת וועדות היגוי הטרוגנית הכוללת אנשי מקצוע מהעיר וממשה"ח, תושבים בדגש על הנהגות הורים, בעלי ענין רלוונטיים. כמו כן, הקמת צוותי משימה וניהול תהליכים של שיתוף ציבור במתכונת של ימי שיא וצוותים אד הוקבאחריות המציע להגיש מראש ולהכין את כל מסמכי הדיון לאבני הדרך השונות בתהליך, כולל סדר יום, צרופות סיכומים בקבצים משותפים ועוד . 

ניסוח תכנית אב כוללנית לניהול מערכת החינוך בבאר יעקב לעשר שנים הבאו

התכנית תכלול חיבור לעולמות מחקר ותאוריה עדכניים ומתקדמים וכן המלצות ליישום עקרונות מערכת פדגוגית מוטת עתיד.

פירוט התפוקות בסיום התהליך: תכנית אב מורחבת וסופית וכן בתמצית מנהלים. בנוסף, מצגת לאתר העיריה וכן מצגת למנהלת המינהל ואתר מלווה הכולל את תיעוד תהליך העבודה סה"כ - 5 תוצרים כתובים לפחות . עד להגשת המסמך הסופי יש להגיש לאישור מנהלת המנהל את תוצרי הביניים הכתובים בהלימה להתקדמות התהליך לשם אישורה.

לקול קורא יצורף חוזה התקשרות עם המפעיל (שינוסח ע"י יועצת משפטית)


מתווה לקול קורא- למציעים (טיוטה)

תכנית-אב לחינוך של באר יעקב.

עירית באר יעקב מבקשת לקבל הצעות מחיר להכנת תוכנית אב לחינוך. 

להלן הדרישות: 

א-מטרות התוכנית

מטרת התוכנית: לספק מענים לצרכים עכשוויים ועתידיים של מערכת החינוך בבאר יעקב בראיה מערכתית כוללת.  

צמיחה וגידול הישוב
התוכנית תיתן מענה לצמיחה הדמוגרפית המשמעותית, כתוצאה מהקליטה מאסיבית של תושבים חדשים בישוב מהגיל הרך ועד לאקדמיה. 

התאמת מבני חינוך לצרכים
התוכנית תתייחס לצרכי הקמת מבני חינוך חדשים ומיקומם אותם העירייה מתכננת להקים בשנים הקרובות.

גיבוש חזון  
התוכנית תגבש חזון חינוך יישובי ליצירת שפה יישובית משותפת בראייה עתידית של עיר המקדמת חדשנות, יזמות מנהיגות ערבות הדדית התפתחות וצמיחה אישית וקהילתית

פדגוגיה חדשנית
התוכנית תגבש שפה הפדגוגית המיוחדת לצרכים והמאפיינים של העיר באר יעקב. החל מגיל הרך, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ועד השכלה גבוהה כולל החינוך בלתי פורמלי. 


ב- תהליך ושלבי העבודה נדרשים

שלב ראשון – יבוצע איסוף נתונים ומיפוי מיפוי ואבחון מצב קיים והבנת האתגרים בפניהם ניצבת באר יעקב

שלב שני- איתור הצרכים בשטח
יתקיימו מפגשים עם צוותי מקצוע חינוכיים, קבוצות הורים וקהילות שונות, למידת חקר וקביעת סדרי עדיפויות, הכרות עם השטח וקביעת סדרי עדיפויות.

שלב שלישי סיכום והמלצות
יבוצע ניסוח המלצות ליישום, בניית מנגנונים וליווי ליישום ההמלצות, בנייה וניתוח של חלופות ליישום.


ג-נושאים אותם מבקשת המועצה לתכנון

גיבוש החזון חינוכי - התוכנית תכלול גיבוש של עקרונות החזון החינוכי העירוני הכולל את מרכיבי הפדגוגיה שמכשירה את הבוגר שלנו לעולם המחר. 

חינוך ערכי - בהתאמה לחזון שיגובש תגבש התוכנית עקרונות  עירוניים מנחים לחינוך ערכי והמידות הראויות אותן מבקשת העיריה והקהילה לקדם. 

פדגגויה והרצף החינוכי- התוכנית תגבש עקרונות לפדגוגי העירונית ולרצף החינוכי- לימודי , במסגרתו רואים את הילד בראייה רציפה במוסדות החינוך הפורמליים ובחינוך החברתי-קהילתי  לאורך כל שנות הלימוד במערכת.

אזורי רישום - התוכנית תתייחס לנושא מיפוי אזורי הרישום כולל לנושא הסעות ותהליכי הבחירה של הקהילה את מוסדות החינוך שלה. 

הליכי תכנון של מבני חינוך- התוכנית תבחן את תהליכי התכנון של הקמת מוסדות חינוך, כולל בחינת השילוב של החינוך הבלתי פורמלי והפורמלי בראייה מערכתית לאורך שלבי הגיל. 

חדשנות והתאמות פדגוגיות
התוכנית תבחן את המגמות החדשניות החינוך, ותגבש המלצות המתאימות למערכת החינוך של באר יעקב.


ד- אופן הפעולה ותהליך התכנון

ניהול וההובלה
את תכנית תנהל ותגבש חברה חיצונית בעלת ידע וניסיון בתחום שתבחר ע"י העירייה ותכלול בין השאר אנשי המקצוע כגון: יועץ ארגוני, מתכנן ערים, יועץ בתחום החברתי קהילתי ואנשי מקצוע בתחום החינוך

מבנה צוות לגיבוש התוכנית
המציע יציג מודל למבנה ארגוני ומנגנונים של תהליכי העבודה מקצועיים לגיבוש התוכנית הכולל : צוות מוביל, צוות מורחב, וצוות מקצועי הכולל אנשי מקצוע חיצוניים כיועצים לתוכנית. המציע יציג לעירייה את המנהל המקצועי המוביל לתוכנית ואת שמות חברי הצוות והרקע המקצועי שלהם. 

שותפים לתהליך
המציע יציג יכולות ליצירת שיתופי פעולה בתהליך התכנון של תוכנית אב בין גורמים שונים אשר חלקם פועלים בישוב כגון : מחלקות העירייה הקשורות בחינוך, צוותים חינוכיים בבתי הספר, הורים, מנהיגות קהילתית,נציגי משרד החינוך, גורמים מתערבים שונים ועוד. 

עבודת חקר תוכניות אב קיימות
המציע יציג יכולת לבנות ולנהל קבוצת חקר אשר יקיימו תהליך למידת עמיתים מתהליכי גיבוש תוכנית אב בישובים אחרים.

קיום הרצאות רקע
המציע יקיים 2-3 מפגשים קהילתיים מקדימים בזום במטרה להכין את הקהילה ואנשי המקצוע לתהליך יקיים בהם ניתן להציג את מטרות, ותהליכי העבודה הצפויים לבניית תוכנית אב העירונית לחינוך


הקמת ספריית מידע 
המציע יקים על חשבונו אתר לריכוז חומרים ומידע (כולל תיעוד) לפי תחומים אשר ישרת את תהליך התכנון וישקף את הידע הנצבר בתהליך. האתר יכלול חומרים כתובים, תוכניות וסרטים וישמש את העיר בתהליכי הפיתוח של התוכנית והיישום העתידיים. 

שילוב תהליכים חינוכיים קיימים בתהליך התכנון
המציע ישלב בתהליך התכנון תהליכי עבודה קיימים לאחר שחקר ולמד אותם כולל גורמים חיצוניים שונים אתם המועצה משתפת פעולה ובתיאום מלא עם העירייה.

יישום תוך כדי תהליך תכנון
המציע יציג יכולת ודרכי פעולה המיועדים להבטיח יישום חלק מההמלצות והתוכניות כבר בשלבי התכנון במטרה להבטיח אפקטיביות לתוכנית. 

שילוב טכנולוגיה בתהליכי תכנון
המציע יציג שיטות ודרכים לשלב טכנולוגיה מתקדמת בתהליך התכנון גם כתשתית ליישום המלצות התכנון בעתיד. (כגון תהליכי איסוף נתונים, ריכוז וייצוג מידע, שיתופי ציבור ותיעוד תהליכים חדשניים ומתקדמים ועוד).

ניהול קבוצות עבודה 
המציע יציג מודלים לניהול תהליכי התכנון ושיתופי הציבור והפעלת קבוצות עבודה לפי תחומים ובהתאם לעדיפויות שיקבעו (כגון : תחום פיזי, תחום פדגוגי, גיל רך, יסודי, על יסודי, חינוך בלתי פורמלי , חדשנות וכדומה) 
חומרי רקע להכנת התוכנית- נמצא בהכנה
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456