לוגו
תקנון : פנקס קפה ליולדת
תקנון הטבת פנקסי קפה – "קפה לכל יולדת" 
רשות הצעירים - עיריית חיפה
 
החל מחודש פברואר, תחלק רשות הצעירים של עיריית חיפה פנקסי קפה ליולדות החיפאיות באמצעות סניפי טיפות חלב. הפנקס, אשר הונפק לאחר הוצאת קול קורא לכל בתי הקפה בעיר (ב- 8/11/2018) , מכיל 34 בתי קפה שונים בעיר חיפה.
הגדרות:
"ההטבה" – קבלת פנקס קפה אשר מקנה לשוהה בחופשת לידה כוס קפה אחת חינם בישיבה במקום העסק בלבד, ב-34 בתי קפה בעיר. 
"תקופת ההטבה" – מיום 1.1.2019 ועד יום 31.12.2019 בלבד. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
"העירייה" – רשות הצעירים בעיריית חיפה.
"זכאי" – השוהה בחופשת לידה, כמשמעותה בחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (להלן: "החוק") ובתקנות לחוק, בתקופת ההטבה ועד גמר המלאי.
כל יולדת שתלד בחיפה החל מתאריך 1.1.19 תהא זכאית לקבל פנקס קפה אחד במעמד ביקורה הראשון בתחנת טיפת החלב אליה היא שייכת,  פנקס הקפה יינתן על ידי אחות טיפת החלב המטפלת.
במידה ומסיבה כלשהי לא תקבל היולדת את הפנקס בתחנות טיפת חלב, תוכל להגיע ל"חורב 14" ולקבלו שם (בתאום מראש).
הפנקס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
ההטבה מוגבלת לימים א'-ה' בשעות פעילות בית העסק.
תוקף הפנקסים עד יום- 31.12.19 ואינו ניתן להארכה.
ההטבה תינתן בישיבה בבית הקפה בלבד.
על היולדת למסור את שובר ההטבה לבית העסק.
פרויקט "קפה לכל יולדת" ומתן פנקס ההטבה הינו עד לגמר המלאי.
הפרויקט מיועדת ליולדות חיפאיות בלבד.
גבר אשר שוהה בחופשת לידה, בהתאם לסעיף 6(ח) לחוק, יהא זכאי ליהנות מהטבת פנקס הקפה. 
מובהר בזה כי לא תישמע כל טענה לעניין טיב השירות שיינתן על ידי בעלי העסקים כאמור לעיל וכי לזכאים לא תהא דרישה ו/או כל תביעה ו/או כל טענה מכל סוג ומין כלפי העירייה בגין איכות ו/או טיב השירות שניתן בבית העסק.
מידע נוסף אודות ההטבה מפורסם בדף הפייסבוק של האפליקציה "חיפאי VIP", "חורב 14 – המקום להורים צעירים" ו"רשות הצעירים". בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר פרויקט ההטבה, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
לשון התקנון מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לנשים וגברים כאחד באופן שווה.
צור קשר
 
Horev14.horim@gmail.com
Haifai.vip@gmail.com
כתובת: חורב 14, חיפה
טלפון: 04-8323945 
 
  
 

 

Facebook