image
עיגול לטובה - לבעלי כרטיס MAX - לאומי קארד
מספר פרטים הדרושים להרשמה:
שם
מייל
נייד
מס' תעודת זהות
4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי
לקריאת הגילוי הנאות של חברת MAX לחץ כאן
image