image
הצטרפות ותמיכה בארצ"י
imageאני החתום מטה, מבקש להירשם לארגון ארצ"י כרופא עצמאי.
מטרות הארגון ופעולותיו ידועות לי ואני תומך בהן.פרטי הרופא
שם מלא
תחום מומחיות
נייד
דוא"ל
תודה על שיתוף הפעולה