image
1. כללי
1.1 האתר "ג'ניפר פוני" (בכתובת https://jeniferpony.co.il/) אתר אינטרנט המאפשר רכישת מוצרים דיגיטליים כגון קורסים דיגיטליים,
הרצאות, מוצרי שמע, סדנאות, כנסים, הרצאות ועוד לציבור הגולשים ברשת
האינטרנט. האתרים הינם בבעלות חברת "ג'ניפר פוני" ח.פ. 014769780 (להלן:
"העסק") כתובת העסק: בית חורון 8 א רמת גןכל הנ"ל נכון גם לגבי דפי הנחיתה המאפשרים רכישת מוצרים של
ג'ניפר פוני.

1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתרים (להלן
"משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר  ולתקנון רכישה
זה וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה,
במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר,
משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
 
2. אחריות ושימוש
האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש
במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר.
במקרים מסויימים האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת
השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים
המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד.
השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של
בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

3. רכישת מוצרים
3.1 בעת ביצוע פעולת רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת אחד
או יותר מהפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב,
מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי
פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים
להיגרם לאתר.
 
3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו
במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית המוצר

4. ביטול עסקאות

4.1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת
הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010
(להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 
4.2. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, מחברות
וכדומה): לא ניתן לבטל את העסקה.
 
4.3. במקרה של ביטול עסקה של סדנה או כנס מסוג זה פרונטלית או דיגיטלית – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 5 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות או ההכנה לשירות להינתן, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של האירוע.
4.4. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה,
לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים
(קבצי MP3, וידאו, PDF וכדומה),
קורס קליניקה יוצאת מן הכלל, קורס פיצוח הייחודויות ומנוי למועדון ההדרכות הינם קורסים דיגיטליים לכל דבר ועניין.
ההחזר הכספי אינו כולל את עמלות הביטול אלא אם נאמר אחרת בסך 390 ש"ח+מע"מ.

4.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בלבד
לכתובת [email protected].il

4.6 אחריות יישומית - בקורסים או תכנים בהם מוצעת אחריות יישומית
יוכל המשתתף לבקש החזר כספי מיד לאחר תום השיעור /השבוע הראשון של (אלא אם נאמר אחרת בדף ההרשמה לקורס) ההחזר יוענק למשתתף אך ורק אם יוכיח כי ביצע את כלל המשימות שהוטלו עליו במהלך שבוע/

5. שמירה על פרטיות
5.1 בעת רכישת מוצרים פרטים שתזינו לרשימות התפוצה שלנו על-פי בקשתנו
המפורשת ישמשו אותנו גם לצרכים סטטיסטים שונים. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את
הזכות לשלוח לכם מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים או
המפרסמים שלנו. בכל עת תישמר לכם הזכות להסיר עצמכם מרשימות אלו.
 
6. תנאים נוספים
6.1 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה
שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
6.2 העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל את
המכירה על פי שיקול דעתה.
6.3 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי
התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

6.4 העסק שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן
לזמן.