תקנון שימוש באתר ודפי נחיתה
כולל תקנון השתתפות בכל פעילות המוצעת על ידי טליה פרנקל


ברוכים הבאים לאתר `טליה פרנקל – המרחב למרפאים ויוצרים` בכתובת: www.TaliaFrenkel.co.il  (להלן "האתר"). האתר בבעלות טליה פרנקל עוסק מורשה 029052735 (להלן: בעלת האתר) בכתובת: סוקולוב 36 רמת השרון.   

כללי:  
תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר (כולל דפי נחיתה מבית VIPLUS בהם נעשה שימוש באתר או חיצוני לו) לבין הגולשים והגולשות באתר ובדפי הנחיתה, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש".  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון 

למען הבהירות, בין אם נכתב מפורשות או לא, כל מקום בתקנון בו ישנה התייחסות ל"אתר", התייחסות זו כוללת גם את דפי הנחיתה הכלולים בו או החיצוניים לו, אשר משמשים למכירה/קידום/הרשמה וכדומה. 

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ובדפי הנחיתה מטעם VIPLUS ובתכנים והשירותים המוצגים בהם כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לביננו והנו מופנה לנשים וגברים כאחד. במידה ואינכם מסכימים לתנאי ההסכם, נבקשכם שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם כמנוי/לתוכן/לשירות/למוצר כלשהו באתר.  
 
בעלת האתר שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר .  

הנך מודע לכך ומביע את הסכמתך לכך שבאחריותך לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בשינויים שחלו בתנאי האתר. עצם שימושך באתר, לאחר שתנאי השימוש בו עודכנו או שונו, מהווים הסכמה מצדך לכל שינוי וגם/או עדכון בתנאי האתר . האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה. 

כל המשתמש ו/או מבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר/דפי נחיתה/מילוי טופס הרשמה כלשהו (להלן "הגולש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ולתקנון רכישה זה וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, משמעה – כל פעולת שימוש או רכישת מוצר המוצע באתר.  

במידה והנכם גולשים באתר ו/או נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר .  

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון .  

התקנון שלפניך (להלן: "התקנון") מגדיר את מדיניות השימוש באתר ובכל התכנים שבו כולל שימוש בתוכן, הזמנה, הרשמה ורכישת שירותים ומוצרים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין האתר ובעלת האתר, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר כי מעצם עשיית שימוש באתר, לרבות קריאת תוכן, ביצוע הרשמה ו/או רכישה, הנך מצהיר כי קראת תקנון זה וכי הנך מסכים לתנאיו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה.  

השימוש באתר כולל: מאמרים, מדיטציות, תקשורים, תהליכים אנרגטיים מוקלטים, סרטונים, כתבות, קישורים חיצוניים, בלוג, דפי מידע על קורסים וסדנאות באתר ובדפי נחיתה נלווים, חנות המוצרים, רישום לרשימת דיוור והדרכות חינמיות, הרשמה לקורסים וסדנאות פרונטליים, הזמנה ורכישת מוצרים דיגיטליים, קישורים חיצוניים וכל מה שנכלל באתר  בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול ו/או בסרטון, בין אם באתר או בהורדה, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הפתיח שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא מתבקש שלא לעשות באתר כל שימוש.  

כללי השימוש באתר ודפי נחיתה:  
הנך מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה: 
 • לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים. 
 • לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו. 
 • לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר. 
 • לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר. 
 • לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות. 
 • לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים. 
 • לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות. 
 • לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים. 
 • לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר. 
אחריות   
הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין באתר ובכל התוכן המפורט בו לרבות תכני קורסים וסדנאות, כדי להוות ייעוץ רפואי, אבחנה רפואית או טיפול רפואי. אין לראות במפורט באתר ובתכני הקורסים והסדנאות תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך. בכל מקרה של בעיה רפואית או נפשית יש לפנות לרופא המטפל .  הנך מסכים/ה שתוכן האתר/דפי נחיתה/קורסים וסדנאות זה אינו מחליף טיפול רפואי או ייעוץ משפטי. אם בריאותך בחוסר איזון, אנא גש לרופא או לכל יעוץ מקצועי אחר, ותיישם את האמור באתר ובפעילויות כהשלמה לתוכנית ריפוי ותמיכה. טליה פרנקל לא אחראית לכל תוצאה, מבוטאת או או מרומזת כתוצאה מתכני האתר/קורסים וסדנאות. התוצאות משתנות מאדם לאדם והן תמיד הבחירה של הפרט.

בעלת האתר לא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר ובדפי נחיתה נלווים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה/תוצאה מסוימת, מחיר או תכונה של תוכן, שרות או מוצר המופיע באתר . במידה ויפורסמו באתר פרסומים שונים ובכללם המלצות, מובהר בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד .  

בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, נפשי או רגשי או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווה שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ובהרשמות באמצעותו, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע למפעילת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר .  

הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ עסקי מקצועי/רפואי/נפשי/אישי. מטרת התכנים שבאתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בכדי להיטיב עם חייהם. אין בשום דבר הנאמר באתר משום התחייבות או הבטחה כלשהי. תכנים רבים באתר מבטאים דעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב ואינו מהווה בשום דרך הבטחה לתוצאה ספציפית, עצה משפטית, חוות דעת רפואית/עסקית/נפשית/פסיכולוגית או תחליף להתייעצות עם יועץ מומחה. 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם as-is ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי בעלת ומפעילת האתר בגין התכנים או מדיטציות ותהליכים מוקלטים ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה .  

מטפלים/מנחים מקצועיים וכל הרוכשים מדיטציות ותהליכים אנרגטיים לשימוש עם לקוחות/מטופלים/אחרים ואך ורק באם ניתן לכך אישור שימוש שכזה מפורש באתר בדף המוצר, יעשו זאת בשיקול דעתכם ועל אחריותכם המקצועית הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך או לקוחותיך או צד ג', כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה בכל האמור בשימוש שכזה על ידך.  

הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תקנון זה וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע בתרופות להן יהיה זכאי המוסד על פי כל דין. 

בעלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך . לשנות בכל עת את מגוון המוצרים, השירותים, להחליף בין שירותים/מוצרים, להוסיף שירותים/מוצרים חדשים ולהוציא שירותים/מוצרים קיימים מההיצע ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון ספציפיים כלשהם. 

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסידרו ללא הפסקות ו/או הפרעות ומפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – ובין היתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לעוגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך . אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם .  

האתר ובעלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר. אתה פוטר את מפעילת האתר מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים/דפי נחיתה חיצוניים/מוצרים דיגיטליים .  

בעת השימוש בשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר באתר זה (לרבות כל תוכן דיגיטלי/ מדיטציה ו/או סדנה הניתנת להורדה דרך אתר זה), תהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלה עשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתנאי השימוש 

אישור השתתפות בדיגיטלי: באם בחרת להשתתף בסדנאות/קורסים/מפגשים שהינם מוקלטים דיגיטלית וידאו/אודיו, הנך מאשר/ת כי ידוע לך שהתוכן המוקלט ישלח לאחר הסדנה/קורס/מפגש למשתתפים, ואולי גם בעתיד, לכל מי שירכוש/יקבל את ההקלטות באם יוצעו לרכישה או ינתנו במתנה בעתיד. מעצם בחירתך להירשם הינך מאשר שימוש בכל הקלטה בה הנך משתתף. בהקלטות זום, ביכולתך לבטל את הופעתך בוידאו ולהסתיר את שמך באם תבחר לעשות זאת מראש. לאחר ההקלטה לא תהיה אפשרות לשנות זאת.

במקרים מסוימים האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.  

האחריות על הזמנת שירותים/מוצרים ואופן השימוש בהם חלה על הלקוח בלבד. בעלת האתר אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי להתאמת המוצרים לצרכי הלקוח.  ובכל מקרה אחריות בעלת האתר תהיה מוגבלת לסכום שווי המוצר. האתר, העסק, מנהליו, עובדיו, נציגיו וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב השימוש באתר ו/או רכישה ושימוש בשירותים ומוצרים.  

מעצם השימוש באתר, קישורים ודפי נחיתה נלווים, שירותים ומוצרים לרבות השתתפות בסדנאות, קורסים, טיפולים, מדיטציות, תקשורים, קבצי שמע, מולטימדיה ותכנים דיגיטלים להורדה, הנך מתחייב שהנך כשיר בריאותית/נפשית ומכל בחינה להזמין/לרכוש/להשתמש בשירותים ומוצרים המוצעים באתר ובקישוריו הנלווים ובאחריותך הבלעדית.  

קניין רוחני וזכויות יוצרים  
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר וזכויות היוצרים, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המאמרים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה של בעלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים/השירותים, תיאור המוצרים/השירותים/בקורסים/המאמרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, דפי מידע על קורסים, מאמרים, גרפיקה, מדיטציות, תקשורים, תהליכים אנרגטיים מוקלטים, תמונות, מוצרי מתנה, מוצרים דיגיטליים נוספים, סרטונים ומולטימדיה המצויים באתר או ניתנים להורדה / רכישה דרך אתר ועוד, מוגנים בזכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים והנם רכושה של בעלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, אין לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור לעיל באתר ובקישורים לדפי הנחיתה בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט – לרבות בעיצובו, מבנה התהליכים, יישום, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, סרטונים, כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים וכל חומר אחר הנכלל בו – הינו של בעלת האתר בלבד  ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר אישרו לבעלת האתר להציגו. אין להעתיק, להפיץ ו/או לפרסם את התכנים במלואם או במקצתם, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלשי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.  אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם ולהעביר שום חומר הלקוח מהאתר לידי צד ג' למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי האתר.   

האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו וכל השייך וכל כתובת אחרת השייכת לו, כולל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: ו/או האתר ו/או אתר ו/או מפעילת האתר .  

הגולש או המשתמש באתר הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אחסון, שמירה, העברה לאחרים, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט . גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר .  

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב, אייקונים  (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)   וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בעלת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש .  

שמירה על פרטיות  
גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, חלק משירותים באתר עשויים לדרוש רישום מוקדם. פרטים שתזינו באתר או בדף נחיתה נלווה כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות, וכיו"ב לצורך: קבלת מידע/הרשמה/רכישה/יצירת קשר/הורדת מתנה, יישמרו בפרטיות ולא יועברו לשום צד ג'. לא חלה עליך חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא מסירתם גישתך לחלקים מסוימים באתר תימנע ותוגבל מביצוע פעולות באתר. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע הפנימי, והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.  

הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטפסי ההרשמה השונים באתר, בדפי הנחיתה הנלווים ודפי סליקה הם נכונים ומדויקים.  כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ולשירותיו ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.    

כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע ועדכונים רלוונטיים, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך. 

דפי סליקת תשלום שייכים לחברת סליקה חיצונית ידועה ומאובטחים בהצפנת SSL 2048bit.  המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.    

בעלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, בעלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

אנו לא נחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי מכל סיבה שהיא. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש. אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.  

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מתחייב הגולש בזאת כדלהלן:  
לא לעבור על החוק בכל דרך ולא להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או כזה המעודד עבירה פלילית או אחרת לפי חוקי מדינת ישראל, כולל אי מתן קישור לחומר כזה; לא להעלות לאתר תכנים בעלי אחד או יותר או מהסממנים הבאים: אופי מטעה, מאיים, מטריד, בוטה, מגונה, ממריד, גזעני, מסית, מעליב, חודר לפרטיות, פוגע בזכויות כלשהן ובחובות אמון, תוכן שיש בו משום לשון הרע על אדם או גוף כלשהו, פורנוגרפי או בעל אופי מיני או אחר שעלול לפגוע ברגשות הציבור, תוכן פרסומי מכל סוג שהוא, תוכן החושף מידע על גולשים אחרים, תוכן הנוגע לקטינים או לדרכי זיהוי או התקשרות עמם או שניהם, תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, תוכן שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים מסחריים או שמות מסחריים, פטנטים וכו`, תכני קוד מחשב או יישומים מכל סוג; לא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך; גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל כניסתו תיחסם והוא לא יוכל להמשיך ולגלוש באתר גם תחת שם אחר, ובמקרה שהאתר ימצא לנכון התכנים שהעלה יוסרו. הגולש ישפה את האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר בתוך 24 שעות מקבלת הדרישה לכך והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה מהאתר בקשר עם השימוש באתר.    

בעלת האתר רשאית, להפסיק את אספקת השירותים ו/או להשעות את גישתך לאתר או לכל חלק ממנו או לרשימת הדיוור - וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית וללא צורך בהנמקה.  

רכישת מוצרים  
האתר רשאי לשנות בכל עת את מגוון מוצריו, להחליף בין המוצרים, להוסיף מוצרים חדשים ולהוציא מוצרים קיימים מההיצע והוא אינו מתחייב להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם.   בעת ביצוע פעולת רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת אחד או יותר מהפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.    

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו באתר. תשלומים מתבצעים דרך חברת סליקה חיצונית מאובטחת בדפי סליקת תשלום מאובטחים בהצפנת  SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI  הבינלאומי .  הפרטים אינם נשמרים במערכת הסליקה החיצונית (למעט בהרשמה לתוכנית מנויים בהוראת קבע חודשית מתחדשת) ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית השירות/המוצר. מאחר והאתר נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר ובעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה 

בעלת האתר זכאית לשנות את עלות דמי המשלוח ומחירי המוצרים והשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. מחירי המוצרים ומחיר המשלוח הקובעים עבור ההזמנה הינם המחירים המופיעים באתר. האתר רשאי להציע מעת לעת מבצעים, הטבות והנחות ללקוחותיו והוא רשאי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. תנאי המבצעים יהיו בהתאם לתקנון המבצע הרלוונטי אשר יפורסם באתה בסמוך למועד עריכת המבצע. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואין מחייבות את האתר. 

אספקה ומדיניות ביטול  
מוצרים דיגיטליים הנרכשים באמצעות חנות האתר יסופקו מיד לאחר ביצוע הרכישה ולא יאוחר מ- 48 שעות לאחר הרכישה ישלח מייל לרוכש עם פרטי גישה והנחיות מסודרות איך לגשת לתכנים.  
הקלטות של סדנאות/קורסים/כנסים פרונטליים הניתנות ללא עלות, ישלחו עד 14 יום לאחר סיום הקורס. הקלטות אלו הינן זכות ולא התחייבות מצד בעלת האתר. בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק הקלטות למשתתפים בתכני אודיו/וידאו באיכות טובה.  במקרים הנובעים מכוח עליון ושיבוש בהקלטות או מחיקתם בתום לב, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש  

באם לא התקבל המוצר/השירות/הגישה לתוכן לתיבת הדואר הנכנס, על הלקוח לבדוק בתיבת הדוא"ל עמה נרשם לרכישה ובכל התיקיות כולל קידומי מכירות/ספאם/זבל ובאם המייל עם הנחיות הגישה למוצרים אינו נמצא עליו לשלוח מייל ל-[email protected] והנושא יטופל בהקדם האפשרי.   

בהרשמה לקורסים/סדנאות/הרצאות/כנסים – בעלת האתר שומרת את הזכות לבטל את האירוע ללא הנמקה ולהשיב למשתתפים את מלוא התשלום או לבטל השתתפות משתתף במקרה של אי עמידה בדרישות המקדימות לקורס.  לא תהיה לגולש/משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר במקרים שכאלו.  

טיפול אישי/חניכה – על הלקוח ליידע על ביטול 48 שעות לפני המפגש. ביטול הנעשה פחות מ-48 שעות לפני המפגש יחויב בעלות מלאה.  

הרוכש מוצר/שירות ו/או משתתף בסדנה/קורס וכל מפגש מוקלט -  מתחייב שלא להעביר לשום צד ג' מוצרים/שירותים שנרכשו על ידו כולל הקלטות של סדנאות/קורסים/מפגשים שהוקלטו שהשתתף בהם.  בעלת האתר רשאית לחסום מידית גישה לתכנים במקרה זה והנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע בתרופות להן יהיה זכאי המוסד על פי כל דין.  

ביטול עסקאות  
כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (ספרים, דיסקים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לבית העסק ברמה"ש כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לבית העסק, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח. 

במקרה של ביטול עסקה של קורס, סדנה, הרצאה או כנס מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של האירוע. ביטול כל עסקה שנעשתה באשראי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול עסקת אשראי שיקוזז מסך ההחזר. 

תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3 , וידאו, PDF וכדומה), שניתנת להם גישה מידית לרוכש לאחר הרכישה, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של המוצר.    

ביטול עסקאות 
 • עד 2-14 יום מתחילת הקורס – זיכוי מלא (למעט דמי ביטול סליקת אשראי) 
 • ביטול השתתפות בתוך 48 מתחילת הקורס – זיכוי חלקי (תקוזז המקדמה ו/או 10% מעלות הקורס, הגבוה מביניהם) 
 • ביטול השתתפות ביום הקורס - זיכוי חלקי למעט 25% מעלות הקורס.
 • בקורסים/תוכניות מתמשכות: ביטול השתתפות במחצית הראשונה – ינתן זיכוי חלקי 50%, במחצית השניה של התכנית אין אפשרות ביטול ואין אפשרות קבלת החזר.  
 • בקורסים/תכנים דיגיטליים באמצעות אקדמיה און ליין או כל מרחב אחר לאספקת התכנים - ניתן לבטל רכישה ולקבל החזר מלא (למעט דמי ביטול) אך ורק אם לא נעשתה כניסה למרחב הקורס הדיגיטלי.  
 • בקורסים/תכנים דיגיטליים הנשלחים ישירות למייל לאחר הרכישה – אין אפשרות ביטול. 
בקשה לביטול של עסקה יעשה באמצעות משלוח בקשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: [email protected]

 
 
תנאים נוספים  
האתר ובעלת האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.  

האתר ובעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל השתתפות גולש בקורס או מכירת מוצר על פי שיקול דעתה. 

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, ו/או במחירו, בתנאי המכירה, ו/או בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר ו/או בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, לרבות במצב בו ללקוח עומד חוב שטרם שולם ע"י הלקוח, רשאית בעלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. 

חובה להודיע על שימוש לא בלתי מורשה  
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא. אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש ו/או פרטי גישה לתכנים דיגיטליים, על המשתמש להודיע על כך למפעילת האתר באופן מיידי. מובהר בזאת כי מפעילת האתר שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .  

שימושים אסורים  
המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם. המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של בעלת האתר .  

דין ושיפוט  
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת .  בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית ואחריות מקצועית.  

שיפוי  
המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין .  
המשתמש יפצה וישפה את מפעילת האתר ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם מפעילת האתר או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי מפעילת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של מפעילת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של מפעילת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין .  
המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור. 


יצירת קשר:    
בכל שאלה בהקשר לתקנון זה ובכל עניין הנך מוזמן ליצור קשר לדוא"ל: [email protected]