image
הידעת!? 
כמעט לכל שכיר בישראל מגיע כסף ממס הכנסה - כנראה שגם לך!
האם גם את/ה זכאי/ת להחזר?
שם פרטי
מייל
נייד
8.5 מיליארד ש”ח!!!
על פי הערכות זהו הסכום שמגיע לחלק ניכר מאזרחי ישראל כהחזר מס, אבל מכיוון שאיש אינו דורש אותו, הכסף שוכב בכספת של משרד האוצר.
סיימת תואר אקדמי? החלפת מקום עבודה? השכר שלך השתנה? היית מובטל/ת? נולד לך ילד? השקעת בשוק ההון? לקחת משכנתא? תרמת כסף? אלה רק חלק מהסיבות שבזכותן מגיע לך לקבל החזר מס!
מה זה החזר מס
לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.
גובה מס הכנסה שעל עובד לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיו בשנת המס). בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה היתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.
image
הסיבות לזכאות להחזר מס
שינוי בהכנסה

שינוי בהכנסה

נולד לכם תינוק

נולד לכם תינוק

סיימתם וקיבלתם תואר אקדמי

סיימתם וקיבלתם תואר אקדמי

בניתם או מכרתם בית

בניתם או מכרתם בית

קיבלתם כסף מביטוח לאומי

קיבלתם כסף מביטוח לאומי

קבלת פנסיה, הפקדות לביטוח חיים וקופות גמל, תשלום משכנתא

קבלת פנסיה, הפקדות לביטוח חיים וקופות גמל, תשלום משכנתא

החזרי מס ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה.
הסיבות הנפוצות להחזרי מס לשכירים הן: הפסקת עבודה, החלפת עבודה, עבודה במספר מקומות במקביל במהלך השנה, קבלת פיצויים חייבים במס, קבלת פנסיה, פדיון ימי חופשה, קבלת דמי אבטלה, לידה בסוף שנה, תשלום דמי מזונות, תרומות למוסד מוכר, זיכויים אישיים המגיעים לשכיר כגון תואר אקדמי, הפקדות לקופ"ג וביטוחי חיים באופן עצמאי, תשלום משכנתא, השקעה בשוק ההון, אי קיזוז הפסדי הון ממימוש ניירות ערך, מימוש אופציות ממקום העבודה, תשלום מס שבח ועוד.
סיבות נוספות להחזר מס הן: משיכת כספים מקופ"ג, נכות, ילד נטול יכולת או לקוי למידה, הוצאות החזקת קרוב במוסד, הוצאות הנצחה של בן משפחה, עולה חדש, תושב חוזר, לימודי מקצוע, חייל משוחרר, מגורים בישוב ספר, נקודות זיכוי ילדים, הטבות מס לגמלאים, ועוד.
image
image
שם פרטי
מייל
נייד