חינוך מיוחד הנגשה פרטנית 2020
image
כל המידע על הנגשה פרטנית מאתר רשויות ובעלויות
image
שלום, 

הודעת המינהל הפדגוגי - אגף א' חינוך מיוחד, משרד החינוך:

להלן שתי חוברות מידע להורים (בעברית ובערבית) בנושא התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

עברית - 

כזכור, ע"פ התקנות, על הרשות המקומית ליידע את ההורה על הזכאות להנגשה ולפרסם את חוברת המידע באתר האינטרנט שלה.

מידע נוסף באתר משרד החינוך


הנגשה פרטנית במערכת החינוך
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. 
בדף זה תוכלו להגיש בקשה בשם הורי התלמידים להנגשה פרטנית ולקרוא על חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים, על סוגי התאמות ההנגשה, על הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה ועל השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה והקריטריונים לתקצוב ההנגשה.

הנגשה פרטנית מתוף אתר רשויות ובעלויות
הנגשה פרטנית במערכת החינוך


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. 

בדף זה תוכלו להגיש בקשה בשם הורי התלמידים להנגשה פרטנית ולקרוא על חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים, על סוגי התאמות ההנגשה, על הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה ועל השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה והקריטריונים לתקצוב ההנגשה.

חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים | סוגי התאמות ההנגשה | הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה | השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה


חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מכוחו נועדו להבטיח את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בתחומי החיים השונים, ולתת מענה הולם לצרכיו. החוק הגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

נושא ההנגשה בתחום החינוך מפורט בסימן ז' לחוק - מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, שירותי חינוך והשכלה - נגישות. הנגשת מערכת החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד או הורה עם מוגבלות, מאפשרת לתלמיד לממש את זכותו לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו. החוק והתקנות מחייבים את הרשויות והבעלויות להנגיש את מוסדות החינוך ואת השירות החינוכי לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות, כאשר המוסד החינוכי אינו מותאם לצורכיהם.

ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, המפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. כאמור, האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ותאפשר להם לקבל את השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני. כל זאת כחלק בלתי נפרד מהשירותים והפעילויות הניתנים לכלל ציבור התלמידים וההורים, למעט במקרים חריגים שבהם ההפרדה נחוצה למתן השירות או כאשר ההנגשה תפגע באופן מהותי בפעילות החינוכית.


סוגי התאמות ההנגשה

התאמות הנגשה פיזיות

תלמידים עם מוגבלות כגון מוגבלות בתחום הפיזי, מוגבלות בשמיעה ומוגבלות בראייה, הלומדים במוסדות חינוך שבהם המבנה והריהוט אינם מותאמים לצורכיהם, זכאים להתאמות שיבוצעו באחריות ובאמצעות הבעלות או על ידי בעלי המבנה לפי חלוקת האחריות הקבועה בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.


התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בדרכי ההוראה, בלמידה ובחומרי הלמידה וההיבחנות, תיבחן זכאותם להתאמות על ידי הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר, שכן אישור התאמות אלו הוא באחריות משרד החינוך. לגבי התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים הלומדים בחינוך העל יסודי, על בית הספר לפעול לפי נוהלי אגף לקויות למידה של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך.


התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות טכנולוגיה מסייעת, תיבחן זכאותם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי התחום מהמתי"א, מומחי התחום מהמתי"א לעיוורים ומומחי תחום מהמרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחירשים) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר.


הנגשת טיולים ופעילויות פנים וחוץ בית ספריות

על בעלות המוסד החינוכי להבטיח שפעילות חינוכית מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, סל תרבות, סיורים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תהיה נגישה בהתאם לצורכי התלמידים. ככלל, תינתן עדיפות לפעילות כללית נגישה. עם זאת, במקרים מיוחדים ניתן לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה, הולמת ומכבדת הפתוחה לכלל התלמידים, בהשתתפות תלמידים עם מוגבלות ותלמידים ללא מוגבלות.


הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה

על הרשות המקומית או הבעלות שבה לומד התלמיד ליידע את הורה התלמיד או האפוטרופוס שלו על זכותו להגיש בקשה לביצוע התאמות הנגשה עבור ילדו או עבורו, ולספק לו את טופס הבקשה שבנספח 1 לקריטריונים לתקצוב התאמות הנגשה טכנולוגית. ההורה או האפוטרופוס יגיש את הבקשה לרשות המקומית או לבעלות שבה לומד התלמיד, בצירוף המסמכים המעידים על  אופי המוגבלות של התלמיד או ההורה בהקשר לתפקודו במוסד החינוכי.

בשלב הראשון הרשות תגיש את הבקשה למשרד החינוך בשם ההורה באמצעות פתיחת פנייה מקוונת מדף זה. לאחר הזדהות יש לסמן בפנייה "התלמידים שלי" ואת הנושא "הנגשה פרטנית במשרד החינוך" ולצרף את המסמכים סרוקים באופן קריא וברור, כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המסמכים מופיעים ברשימת הטפסים שבדף זה. יש לשלוח את דוחות ההנגשה הטכנולוגית והנגשת הטיולים מתאריך 15.02.2020  ועד לתאריך 15.10.2020. פניות שתתקבלנה לפני כן לא תטופלנה.


הנגשה טכנולוגית

לצורך התאמת הנגשה טכנולוגית יש להגיש את הנספחים הבאים המצורפים לקריטריונים לתקצוב התאמות הנגשה טכנולוגית:

עבור אשכולות 1,2,3:

נספח 5 – הצהרת הרשות המקומית/הבעלות.

נספח 5א' – דוח ביצוע להנגשה טכנולוגית, חתום ומאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, לרבות גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

נספח 5ב' – ריכוז חשבוניות חתום על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

חשבוניות מס מאושרות וחתומות על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות, התואמות לדוח הביצוע. לא יאושרו חשבוניות החתומות: לצורך זיהוי בלבד.

עבור אשכול 4:

נספח מס' 7ב' – אישור מנהלת המרכז הטיפולי להגעת מכשירי הגברה/שידור ישיר.


נספח מס' 5 – הצהרת הרשות המקומית/הבעלות.

חשבונית מפורטות וסימון פירוט תקציב ההנגשה המבוקשת בהתאם לציוד שאושר בנספח מס' 7ב'.


הנגשת טיולים

לצורך התאמת הנגשת טיולים יש להגיש את הנספחים הבאים המצורפים לקריטריונים לתקצוב הנגשת טיולים:

נספח 5א' – דוח ביצוע להנגשת טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות, חתום ומאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, לרבות גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

נספח 5ב' – ריכוז חשבוניות חתום על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

חשבוניות מס מאושרות וחתומות על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות, התואמות לדוח הביצוע. לא יאושרו חשבוניות החתומות: לצורך זיהוי בלבד.


השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה

לצורך יישום החוק והתקנות, ולפנים משורת הדין, יסייע משרד החינוך לרשויות מקומיות ולבעלויות הפועלות ברישיון ומתוקצבות על ידי משרד החינוך, וישתתף בעלויות של ההנגשה כמפורט להלן:

מרכיבי הנגשת טיולים – אוטובוס מונגש לתלמידים עם מוגבלות פיסית קשה, נגישון או גילגולון עבור תלמידים עם מוגבלות פיזית קשה ועלות לינה לסייע. פירוט נוסף בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

התאמות הנגשה פרטנית טכנולוגית – כמפורט בנספח 2 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

התאמות הנגשה פיזית – כמפורט בנספח 2 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

לתשומת ליבכם,

החלטה של משרד החינוך לא להשתתף בעלויות ההנגשה אינה גורעת מהחובה של הרשות או הבעלות לספק את ההתאמות הנדרשות. מחובתה לאפשר נגישות סבירה לתלמיד עם מוגבלות (קבועה/ זמנית) ולאפשר לו להשתתף בטיולים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות ללא דיחוי וללא התניה בקבלת החזר.

משרד החינוך מקיים תהליך של כתיבת נוהל בקשה למימון התאמות נגישות פרטניות להורים עם מוגבלות בשמיעה, לשם קבלת מימון לתרגום לשפת הסימנים בטקסים ובפגישות אישיות באמצעות מתורגמן אישי או דרך תרגום מרחוק באינטרנט. עד להשלמת הנוהל ולפרסומו על הרשויות והבעלויות להמשיך ולממן בעצמן את התרגום להורים.

image
image
image
image
הגשת בקשה להנגשה למועצה
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
הבקשה *
בבקשה יש לצרף כמה שיותר פרטים על הצורך
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456