image
פרק 1 - מושגים
    פיתוח בינלאומי    

שדה רחב המתמקד בשיפור היבטים שונים של איכות החיים בחברה מסוימת, ושכתוצאה מוביל לצמיחה כלכלית של מדינה. חשוב לציין שאין הגדרה ברורה אחת למושג פיתוח בינלאומי, שכן הוא כולל דיסציפלינות שונות וניסיונות רחבים לשפר את איכות החיים של אנשים בכל העולם.

ברמה העקרונית, התחום מתבסס על ההנחה כי למדינות וחברות יש רמות שונות של פיתוח כלכלי ואנושי - חלק עניות יותר וחלק עשירות, לחלק מתושבי העולם יש גישה לבריאות ולחינוך ולחלק אין, לחלק מהמדינות יש תשתיות מפותחות - כבישים, אנטנות סלולריות, אינטרנט - ולחלק פחות. 
המטרה בשדה הפיתוח הבינלאומי היא להבטיח שכלל מדינות העולם יגיעו לפוטנציאל הפיתוח הכלכלי והאנושי שלהן.

כדאי לא לבלבל בין מדינות מפותחות לעשירות. לדוגמא, ערב הסעודית היא מדינה מאוד עשירה, זאת בזכות מאגרי הנפט שלה, אך היא אינה מדינה מפותחת בהתחשב בתשתיות רעועות, חוסר הגישה של אזרחים לרווחה, אפלייה מוסדית נגד נשים ומיעוטים, וחוסר יציבות שלטונית.
סין היא דוגמא נהדרת למדינה שעברה תהליך פיתוח מהיר ואף היסטורי. ממדינה ענייה שהתבססה רק על כלכלה חקלאית, הפכה לאחת הכלכלות החזקות בעולם. עובדה מעניינת - סין אחראית לירידה המשמעותית ביותר בעוני העולמי אי פעם. תוך פחות מ-20 שנה, סין הוציאה כמעט מיליארד איש מעוני. 

ואיך זה מתקשר אלינו, לישראל? 
ישראל קמה כמדינה ענייה, מבוססת חקלאות, עם חוסר בתשתיות ובמוסדות שלטוניים. אנחנו התבססנו על מענקים של הבנק העולמי ושל מדינות כמו רוסיה וארצות הברית על-מנת לפתח את הכלכלה ואת החברה שלנו. ישראל הפכה להיות מדינה מפותחת רק בשנות ה-80 ומאוחר יותר למדינה עשירה רק בשנות ה-90. כך שגם אם אנחנו לא מכירים את המושג פיתוח בינלאומי, זה מאוד קרוב לנו ללב ולמציאות.