תקנון מבצע" CISCO Umbrella/ Cisco Duo/ Cisco WSA/ Ironport " – רישוי חינם ל-60 יום בהתאמה למוצר
חברת מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או קשורות (יכונו להלן, ביחד: "מטריקס") מודיעה בזאת על עריכת מבצע רישוי חינם למוצר CISCO Umbrella/ Cisco Duo/ Cisco WSA / Ironport  הכל כמפורט בתנאי תקנון זה (להלן: "המבצע"). 


 1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

 • "המוצר" – משמע מוצר  CISCO Umbrella/ Cisco Duo/ Cisco WSA / Ironport  [מוצרים להגנה על גישה לאינטרנט, הזדהות חזקה, הגנה על ערוץ המייל וסינון אתרים}
 • "משתתף" – משמע גוף עסקי אשר אין בבעלותו רישיון שימוש במוצר נכון למועד תחילת מבצע זה, ואשר שלח פניה למטריקס בבקשה להשתתף במבצע.
 • "ההטבה" – משמע קבלת רישיון שימוש במוצר בחינם עד 20 משתמשים לכל משתתף.
 1. תנאי המבצע וההטבה; המוצר 
  • ההטבה תוענק למשתתף לתקופה של 60 יום בלבד  ("תקופת ההטבה"). בתום תקופת ההטבה, יפקע רישיון המוצר והמשתתף יהיה מנוע מלעשות כל שימוש נוסף במוצר. משתתף אשר יבקש להמשיך להשתמש במוצר בתום תקופת ההטבה יפנה למטריקס באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ‏3.5 להלן. לא יהיה כפל הטבות, משתתף יוכל להירשם למבצע ולקבל את ההטבה לתקופת הטבה אחת בלבד במהלך כל תוקף המבצע.
   1. השימוש במוצר במסגרת ההטבה יהיה כפוף לתנאי הרישוי של יצרן (ULA) המוצר הזמינים בלינק הבא:   CISCO TERMS. משתתף אשר לדעת מטריקס הפר את תנאי הרישוי כאמור, יפקע רישיון המוצר שהוענק לו במסגרת ההטבה. למען הסר ספק, מובהר כי המוצר מסופק למשתתפים במסגרת ההטבה "AS IS" ללא שירותים/מוצרים נלווים וללא שירותי אחריות/תמיכה ו/או תחזוקה. 
 2. שונות
  1. ההשתתפות במבצע כרוכה במסירת פרטים למטריקס לצורך אספקת ההטבה למשתתף, ללא מסירת הפרטים הדרושים המשתתף לא יוכל לקבל את ההטבה. מסירת הפרטים כאמור, השימוש בהם ושמירתם על ידי מטריקס תהיה כפופה למדיניות הפרטיות של מטריקס הזמינה בכתובת:
    https://www.matrix-globalservices.com/privacy-policy/ 
  2. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 25.4.2020 ועד ליום 25.6.2020 (לעיל ולהלן: "תקופת המבצע"). מטריקס שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה, מבלי שלמשתתף תהיה כל טענה כלפיה. 
  3. ההשתתפות במבצע כפופה להסכמת המשתתף להוראות תקנון זה, משתתף אשר יפעל בניגוד לאילו מהוראות תקנון זה ייפסל מהשתתפות במבצע. מטריקס שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את ההטבה למשתתף ככל שיימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה. 
  4. מטריקס לא תהיה אחראית לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו למשתתף או למי מטעמו או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין ההטבה ו/או בגין השימוש במוצר במסגרת ההטבה. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מטריקס בכל הקשור למבצע ו/או ההטבה, בכפוף להוראות תקנון זה.
   1. לשאלות ובירורים בנוגע למבצע והמוצר ניתן לפנות לפבלו גוט  בדוא"ל: Pablo.gutt@2bsecure.co.il או בטלפון 052-8726633
   2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
    1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.