תקנון רכישה "עט ללמוד"- תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
תנאי שימוש:


1 .הכניסה לדף זה ו/או הגלישה בו ו/או הרכישה מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של הדף ועל כל תכניו.

2 .בכניסתך לדף:

א. הנך מתחייב בזה כלפי "עט ללמוד" כי הנך בן 18 שנה לפחות.

ב. במידה וגילך מתחת לגיל 18 יש ליידע את הוריך/הממונים עליך בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל אישורם לגלוש באתר.

3 .הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, נתונים ל"עט ללמוד", ללא צורך בהודעה כלשהי מראש ולפיכך חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש לצורך בדיקת שינויים  או עדכונים.

4 .מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מידע ו/או מוצר ו/או שירות, לרבות מידע מקצועי, מאמרים,כתבות, עיצובים, שרטוטים, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, המפורסם  בדף זה הינו רכושה הבלעדי של "עט ללמוד" לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, הלוגו, עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני אחרת הנוגעת לאתר.

5.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של "עט ללמוד", אלא  בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מ"עט ללמוד".

6 .הנך מתחייב בזאת כי לא תעתיק ו/או לא תציג בפומבי ו/או לא תשכפל ו/או לא תעלה ו/או לא תפרסם ו/או לא תעביר ו/או לא תפיץ, כל חומר או חלק מהדף.

7 .הנך מתחייב כי לא תמסור ו/או לא תנצל למטרה מסחרית מכל סוג שהוא את התכנים בדף או בקורס ולא תתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור.

8 .עם רכשת הקורס, תקבל מייל ובו שם משתמש וסיסמא. מובהר ומודגש בזאת כי השימוש שיעשה בתכני הקורס מוגבל לשימושך הפרטי בלבד ואינו ניתן להעברה בשום צורה. כל  שימוש אחר הינו אסור בהחלט.

9. שימוש אסור יפקיע את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור.

10. שימוש אסור יהווה הפרת זכויות היוצרים של "עט ללמוד", על כל המשתמע מכך ו"עט ללמוד" תהא רשאית להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין למיצוי זכויותיה.

11 ".עט ללמוד" אינה ערבה לכך שהתכנים בדף לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר וכדומה ולפיכך "עט ללמוד" אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם  השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכנים בדף והיא אינה אחראית בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או  אי יכולת להשתמש באתר בשל פירצת אבטחה ו/או כשל בדף של "עט ללמוד".

12. יכול כי מבנה הדף ו\או הקורס ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ,"עט ללמוד" ומי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.


13. הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את "עט ללמוד" או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר  מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך.
רכישות  


14. תוכן הקורס השונים ניתן לרכישה באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל על "עט ללמוד".


15. ככל ומדובר בתשלום בכרטיס אשראי, רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת האתר.


16. ברכישת הקורס הדיגיטלי – לאחר השלמת הרכישה ישלח קישור עם שם וסיסמא לכתובת הדוא"ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפייה בתוכן שרכשת.


17. ברכישת "מחברת החוויות שלי"- תשלח המחברת לכתובת שציינת ולכתובת הדוא"ל שלך יישלח מספר חבילה למעקב. מרגע קבלת ההודעה עליך לגשת לדואר תוך שבועיים שאם לא תעשה כן  והמחברת תוחזר, תחויב שוב עבור משלוח נוסף.


18. הנך מתחייב לנהוג בתום לב וביושר לאחר הרכישה והאספקה. במידה והמחברת הגיעה פגומה תוכל תוך 14 יום מיום הרכישה להחזירה מבלי שנעשה בה שימוש +חשבונית ולקבל החזר כספי.  ניתנת אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש עם המפעיל.מדיניות פרטיות

19. "עט ללמוד" אוספת מידע הנמסר באתר ביוזמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר.

20. למען הסר ספק יודגש כי הנך מחויב למילוי של פרטים מדויקים ונכונים ומובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

21. "עט ללמוד" מתחייבת לשמור על סודיותך ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

22. יתכן שיישלח אליך מדי פעם מסרון ו/או דוא"ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה.כללי 


23. לשם הנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.


24. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דין מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית  לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה.


25. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות הדף, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין או תנסה לבצע פעולה, "עט ללמוד" תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית  אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין "עט ללמוד" ו/או מי מטעמה.


26. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין "עט ללמוד" בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש.


27. "עט ללמוד" תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי  וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.


28 הנך מצהיר כי קראת את תוכן התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והנך מבין ומסכים לכל תנאיו.