image
טופס השתתפות בסדנא תקציב רכש
שם פרטי
שם משפחה
נייד
דוא"ל
תפקיד
שם חברה
השתתפות חינם לחברי המרכז
הרשמה חינם – לחברי המרכז הישראלי לרכש. 
הארות כלליות
הארות כלליות   

ניתן לבטל את ההשתתפות במפגש בהודעה בכתב בלבד, למייל [email protected] עד שבועיים לפני מועד המפגש.לאחר מכן ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב במלוא עלות המפגש.

במידה והינך חבר במרכז הישראלי לרכש ונרשמת למפגש, אי הגעה למפגש ללא הודעה של שבועיים מראש, תחשב כהשתתפות במפגש, ותקוזז מהזכאויות להשתתפויות חינם.

גם חברי המרכז, אשר נהנים ממפגש זה חינם מתבקשים לעדכן את המרכז הישראלי לרכש, על ידי מילוי הטופס המצ"ב כי בכוונתם להשתתף במפגש.

מילוי הפרטים הבאים מהווה הסכמה לכתוב לעיל.
image
FacebookLinkedinWebsite