התאחדות הקבלנים בוני הארץ
מספר קבלן
ח.פ
שם חברה
שם מלא
נייד
דוא"ל
אני מאשר כי ההתאחדות אינה מעורבת כלל במערכת היחסים ביני לבין היועץ שנבחר על ידי, לא לעניין משך הייעוץ ו/או לעניין אופן הייעוץ ו/או להצלחת התהליך ו/או לעניין שכ"ט בגין הייעוץ שיוסדר אך ורק ביני לבין היועץ.


כמו כן אני מאשר כי בחנתי את כלל תנאי הייעוץ המוצע לי בכל הכלים העומדים לרשותי, והחלטתי להצטרף לתהליך באופן חופשי  ועצמאי. בהתאם לאמור לא תהיה לי או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות הקבלנים בוני הארץ ("ההתאחדות") על עצם הצטרפותי לתהליך הייעוץ או לתוצאותיו.

אני מצהיר כי אני מבין שההתאחדות אך ורק משמשת כצינור להנגשת  המידע לגבי רשימת יועצים נבחרים שהינם בעלי רקע וניסיון בהבראת עסקים."


 
התאחדות הקבלנים בוני הארץ