image
ממלא הטופס הינו *

תנאי הסף להתאמתך או להתאמת המועמד שלך ל"אות הבוגר":
1. המועמד בוגר/מוסמך אפקה
2. בוגרים: בעלי ותק בתעשייה לפחות ב-4 השנים האחרונות וחלפו לפחות 5 שנים מאז קבלת התואר
3. מוסמכים: בעלי לפחות 4 שנות ניסיון מצטבר בתעשייה טרום הלימודים לתואר שני או אחריהם
4. המועמד איננו: חבר בסגל האקדמי או המנהלי של המכללה או מכהן באחד מגופי הניהול, המנהליים או האקדמיים של המכללה
5. מרכז הפעילות העסקית/המחקרית של המועמד מתקיים בישראל
6. המועמד בעל אזרחות ישראלית
אישור עמידה בכל 5 תנאי הסף המפורטים מעלה *
שם מלא *
נייד *
דוא"ל *
פרטי 2 ממליצים ומעלה *
על כל מועמד לציין לפחות 2 שמות של ממליצים תוך פירוט פרטי קשר שלהם. 
במידה ומועמדות מוגשת שלא על ידי המועמד עצמו, היא תיחשב כהמלצה. 
נא לציין את הפרטים הבאים אודות הממליצים: שם, חברה, תפקיד, טלפון נייד ודוא"ל
התואר שלמד המועמד באפקה *
ניתן לסמן יותר מבחירה אחת במידה ויש שני תארים
מקום עבודה נוכחי של המועמד *
תפקיד *
התרומה הייחודית בתחום *
ניתן לסמן יותר מבחירה אחת
פרט מהי התרומה הייחודית והצג דוגמאות להישגים שהביאה תרומה זו *
פרט מהן ההשפעות הלאומיות של תרומה זו *
מדוע לדעתך צריכים לבחור בך או במועמד שלך לאות הבוגר? *
סימוכין המעידים על עשייה *
זה המקום לצרף קישורים לפרסומים באמצעי התקשורת, פרסומי מחקרים, דירוגים ועוד
image