image
הגישו מועמדות לחונכות:
שם פרטי *
שם משפחה *
ת.ז. *
התואר שסיימתי באפקה: *
מייל *
נייד *
מקום עבודה נוכחי *
תפקיד *
שבצו אותי לחניכה בתחומים הבאים(בחירה מרובה): *
אפשר לשבץ אותי לחניכה גם בנושאים שלא פורטו ברשימה:
3 שעות חניכה בהתאם לזמינות שלכם | מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.5.20