image
image
קול קורא 
לבתי עסק ובעלי מקצוע להשתתף במיזם "קונים קרוב לבית" לקידום העסקים המקומיים
 במודיעין מכבים רעות
 1. עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן: "העירייה") מעוניינת לקדם עסקים מקומיים בעיר ולעודד קנייה וצריכת שירותים מהם במגוון תחומים.
 2. לשם השגת מטרה זו, העירייה מזמינה את בתי עסק ובעלי מקצוע מקומיים להשתתף במיזם במסגרתו העירייה תערוך הגרלה לחלוקת 100 שוברים בסך 100 ₪ כל אחד, למימוש בבתי עסק מקומיים או אצל בעלי מקצוע שעיקר פעילותם העסקית בעיר.
 3. ההגרלה מיועדת לתושבי העיר מודיעין-מכבים-רעות, מעל גיל 18 , אשר יגישו קבלות ע"ס 200 ₪ לפחות מבתי עסק ובעלי מקצוע מקומיים בעיר. במסגרת ההרשמה להגרלה, כל משתתף יידרש לבחור את בעל המקצוע/ בית העסק בו ירצה לממש את זכייתו, ולא תינתן אפשרות לממש את הזכייה בבית עסק/ בעל מקצוע אחר מזה שנבחר ע"י המשתתף במעמד הרישום להגרלה.
 4.  העירייה תמסור הודעות בדבר הזכייה בהגרלה לזוכים, ולאחר שני ימי עסקים העירייה תעביר לבית העסק/ בעל המקצוע את הסכום המגיע לו בהתאם למספר הזוכים שבחרו בו לצורך מימוש הזכייה, לרבות שמות הזוכים. 
 5. מובהר בזאת, כי בחינת הזכאות להשתתפות בהגרלה, עריכתה ומסירת הודעה בדבר הזכייה בה ייעשו ע"י העירייה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ורק הודעת רשמית מטעם העירייה בדבר הזכייה בהגרלה תחייב את הצדדים.
 6. הפנייה מיועדת לבתי עסק ובעלי מקצוע העומדים בתנאים המצטברים הבאים:
  • בית עסק מקומי/ בעל המקצוע שעיקר פעילותו העסקית מתבצעת בעיר. 
  • על בית העסק להיות תאגיד משפטי (חברה או שותפות הרשומה כדין בישראל) המתנהל עפ"י דין או יחיד הרשום כעוסק מורשה.
  • על בית העסק לפעול כדין לרבות להחזיק ברישיון עסק/ היתר זמני או היתר לשימוש חורג כדין.
  • על בעל מקצוע- להיות בעל הסמכה כדין לעסוק במקצוע בו הוא מעניק את השירות במסגרת מיזם זה.

הצטרפות לרשימת בתי העסק ובעלי המקצוע המשתתפים במיזם:
 1. על בתי עסק/ בעלי מקצוע המעוניינים להיכלל ברשימת העסקים המשתתפים במיזם למלא את הטופס המקוון המופיע באתר האינטרנט העירוני, לרבות כתב ההתחייבות המצורף לו.
 2. כל בית עסק/ בעל מקצוע אשר יעמוד בכל התנאים שפורטו לעיל, ייכנס לרשימת בתי העסק ובעלי המקצוע המשתתפים במיזם, אשר תפורסם במסגרת ההרשמה להגרלה באתר האינטרנט העירוני.
 3. הגשת בקשת ההצטרפות על ידי בית עסק, כמוה כהצהרה כי כל פרטי הקול הקורא ידועים וברורים לו, וכי הוא מסכים לכל תנאיו ומוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לתנאיו וסבירותם.

הוראות כלליות:
 1. בעלי העסקים ובעלי המקצוע שישתתפו במיזם אחראים בלעדית לבדיקה כי הרוכשים זכו בהגרלה במעמד ביצוע העסקה, וזאת בהתאם לרשימת הזוכים שקיבלו מהעירייה.
 2. האחריות למוצרים ו/או לשירותים הניתנים ע"י העסקים ובעלי המקצוע השונים הינה של בעל העסק או בעל המקצוע בלבד, והעירייה לא תהיה אחראית בשום אופן לטיב המוצרים ו/או השירותים שיינתנו, והמשתתפים במיזם פוטרים את העירייה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או כל פגם אחר הקשור בעסקאות שיבוצעו במסגרת מימוש הזכייה.
 3. העירייה שומרת על זכותה להפסיק את המיזם בכל עת ו/או לגרוע כל אחד מבתי העסק ובעלי המקצוע מרשימת המשתתפים במיזם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  *הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הוראותיה מיועדות לגברים ונשים כאחד.
נרשמים עכשיו ומצטרפים למיזם
שם העסק *
תחום עיסוק *
כתובת *
טלפון של העסק *
נייד (לא לפרסום) *
דוא"ל (לא לפרסום) *
כשרות *
יש שירות משלוחים? *
האם קיים תו סגול? *
קישור לאתר / דף פייסבוק