image
 


   תקנון - הטבות סטודנטים


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות הסטודנטים של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבות- 

הטבת הצטרפות - סטודנטים: 
  • 50 ש"ח קרדיט לנסיעות בשירות 
  • ההטבה ניתנת למימוש חודשיים מיום ההרשמה 
  • ההטבה מתייחסת לכלל המצטרפים החדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
  • ההטבה מותנת בשליחת תעודת סטודנט בתוקף
הטבת סטודנט למנויים קיימים: 
  • ביטוח נהג צעיר לסטודנטים - דמי הביטוח על סך 80 ש"ח יוחזרו כקרדיט לנסיעות בשירות למימוש בכל חודש קלנדרי באותו החודש
  • ההטבה ניתנת למנויים קיימים ולמצטרפים חדשים בגילאי 24-21
  • ההטבה מתייחסת למצטרפים חדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
  • מותנה בשליחת תעודת סטודנט בתוקף
  • ללא ינתנו זיכויים רטרואקטיביים
  שונות -  
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח