image
image
שם מלא
מייל
נייד
הזכויות בפרויקטים תשארנה במלואן בידי המשתתפים בתוכנית
מתאים לסטודנטים מסוף שנה ג' ולבוגרים בתחילת דרכם היזמית
התוכנית ללא עלות אך מותנית בהליך קבלה
סגירת ההרשמה ב 13.7.2020
image