image

מדיניות החזרות וביטול עסקה / נובמבר 2023

1. אביב פרסום  עיצוב והפקות דפוס, מתמחה בייצור מוצרי דפוס ומארזים, מוצרי פרסום ממותגים ומתנות תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין. (להלן: אביב פרסום), לרבות:
א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 150 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010 (בשלט זה ”התקנות“) תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או מועד חשבונית המס, המוקדם מביניהם. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים. 
ב. לאביב פרסום זכות לגביית דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 150 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.
ג. לא תתאפשר החזרת מוצרים הנושאים את מיתוג הלקוח, כגון  הדפסה, רקמה, חריטה, הטבעה וכד', או מוצרים שיוצרו והודפסו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
ד. לא תתאפשר החזרת מוצרי מזון ו/או מארזים אשר כוללים בתוכם מוצרי מזון.
ה. בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לאביב פרסום על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים) שאינם ימי מנוחה (לפני המועד בו אמור השירות להינתן) או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין (לפי המאוחר). גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים עם הדפסה או חריטה או שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ו. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.
2. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את אביב פרסום לבצע החזר כספי, אביב פרסום תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. אביב פרסום מוצרי פרסום איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.
3 . לאביב פרסום מוצרי פרסום שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:
א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 150 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
ב. אביב פרסום מוצרי פרסום רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.
4.  לא יתקבלו זיכויים ו/או החזרות בגין מוצרי זכוכית אשר נאספו ע"י הלקוח. במקרים בהם הלקוח אוסף את המוצרים מאת אביב פרסום או ספק מטעמה, מרגע איסוף המוצרים, במקרים של שברים (אם מדובר במוצרים שבירים) - האחריות היא על הלקוח בלבד. 
5. תלונות על מוצר פגום (למעט שברים ומוצרי מזון), על הלקוח לדווח לאביב פרסום בתוך 1 יום עסקים ממועד האיסוף / האספקה. לא יתקבלו תלונות על מוצרים פגומים לאחר מכן.
6. מועדי אספקה של מוצרים הינם 3-30 ימי עסקים, בהתאם למוצר שהוזמן.
7. אביב פרסום מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה.
8. כל הסעיפים המפורטים לעיל  אינם חלים על עסקאות בהם התשלום מתבצע במסלול שוטף+ (כלומר, התשלום מתבצע שבועות וחודשים לאחר שהסחורה כבר סופקה ללקוח). הסעיפים חלים אך ורק על עסקאות בהן הלקוח משלם מראש ולפני שהוא מקבל את המוצר/מארז וכד'.

לדף אודות באתר אביב פרסום - לחצו כאן

אנחנו לרשותכם:  במייל [email protected]  בטלפון 077-550-6925  כתובתנו: רח' אסירי ציון 26/85 פ"ת

WhatsappWebsite