image
טופס פנייה לקבלת מידע על פעילות בענף במצב החירום
ח.פ.
מספר רישיון קבלן
איש הקשר אצל הקבלן
שם חברה
טלפון נייד
מייל
נתוני סגר איו"ש / עזה עדכניים
תביעות עובדים / מעסיקים
סוגיות פגיעה ברכוש
פיצויים כלכליים
עבודה באתרים: רשימת רשויות מקומיות המאפשרות / שוללות עבודה
פיקוד העורף / רשויות (מקומיות / רמ"י / חח"י / /כבאות /רשויות נוספות - קבלת קהל / אופן מענה תנאים והגבלים מיוחדים
הארכת מועדים
חובה למלא כאן את בקשתכם באופן ספציפי במלל חופשי
FacebookTwitterYouTubeInstagram/LinkedinWhatsappWebsite