image
תקנון "פרויקטים מצטיינים" 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תשפ"א

1. מטרת הפרס

ביטוי והוקרה למובילי פרויקטים, מהסגל המנהלי והטכני, בעלי תרומה ייחודית.
השנה יבחרו  3-5 פרסי הצטיינות בגין ביצוע פרויקטים בעלי תרומה ייחודית. 

2. הקריטריונים לבחירה

  • פרויקט שהסתיים ויושם לפחות עד המועד שנקבע בקול הקורא.
  • פרויקט בעל תרומה ייחודית לאוניברסיטה או בעל משמעות.
  • פרויקט אשר הביא לשינוי משמעותי ו/או קידום משמעותי בתהליכי עבודה/ חיסכון בעלויות, ביחידה/אוניברסיטה.
  • פרויקט אשר ניכרת מקוריות, חדשנות ויצירתיות בביצועו וביישומו.

3. תהליך הבחירה- יכלול שלושה שלבים:
שלב ראשון-                 
מיון הפרויקטים  ע"י משאבי אנוש ואיסוף מידע  (המלצות ממונים, שאלון תיקוף ההמלצות ונתונים נוספים).
שלב שני-            
ועדה ראשונית תבחר מבין כל הפרויקטים העומדים בקריטריונים שצוינו עד-5 פרויקטים מובילים.
שלב שלישי -
חמשת הפרויקטים יוצגו על ידי מובילי הפרויקט בפני הוועדה הראשית.  
הועדה הראשית תבחר 3-5 פרויקטים זוכים.

4. הרכב הועדות -

1. ועדה ראשונית: יו"ר הועדה- סמנכ"ל משאבי אנוש, נציג הסגל האקדמי, נציג מנהלה, נציג רמ"נים ונציג מועצת  העובדים.

2. ועדה ראשית: יו"ר הועדה-סגן נשיא ומנכ"ל, סמנכ"ל משאבי אנוש, המשנה  
למנכ"ל, נציג הרמ"נים ונציג מועצת העובדים.

נציגי הפרויקט יתבקשו להציג את הפרויקט בפני הועדה הראשית.
   
5. הפרסים:       
לכל אחד מן הפרויקטים הזוכים תוענק תעודה ופרס כספי של 3,000 ₪, שיחולק בין השותפים לפרויקט.