image
קידומים ומתן קביעות - סגל אקדמי בכיר
הפקולטה לניהול
 
ד"ר פני יובל - העלאה לדרגת פרופ'/ח במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
הפקולטה להנדסה
 
ד"ר אלינה קרבצ'בסקי - העלאה לדרגת פרופ'/ח בביה"ס להנדסת חשמל ומחשבים

הפקולטה למדעי הטבע
 
ד"ר ישי דן כהן - מתן קביעות במחלקה למתמטיקה

פרופ'/ח מאיה בר סדן - העלאה לדרגת פרופ' מן המניין במחלקה לכימיה
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
 
ד"ר שרי אהרוני - העלאה לדרגת מרצה בכירה במחלקה ללימודי מגדר

פרופ'/ח ערן בן אליא - מתן קביעות במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

ד"ר נועם תירוש - העלאה לדרגת מרצה בכיר במחלקה לתקשורת

ד"ר יואב קסלר - העלאה לדרגת פרופ'/ח במחלקה לפסיכולוגיה

מכונים
 
ד"ר איתמר גלעדי - העלאה לדרגת פרופ'/ח במכון שוויץ לחקר אנרגיה וסביבות צחיחות