image

תנאי הסף להתאמתך או להתאמת המועמד שלך ל"אות הבוגר":
1. המועמד בוגר/מוסמך אפקה
2. בוגרים: בעלי ותק בתעשייה לפחות ב-4 השנים האחרונות וחלפו לפחות 5 שנים מאז קבלת התואר
3. מוסמכים: בעלי לפחות 4 שנות ניסיון מצטבר בתעשייה טרום הלימודים לתואר שני או אחריהם
4. המועמד איננו: חבר בסגל האקדמי או המנהלי של המכללה או מכהן באחד מגופי הניהול, המנהליים או האקדמיים של המכללה
5. מרכז הפעילות העסקית/המחקרית של המועמד מתקיים בישראל
6. המועמד בעל אזרחות ישראלית
שם מלא
נייד
דוא"ל
פרטי 2 ממליצים ומעלה
על כל מועמד לציין לפחות 2 שמות של ממליצים תוך פירוט פרטי קשר שלהם. 
במידה ומועמדות מוגשת שלא על ידי המועמד עצמו, היא תיחשב כהמלצה. 
נא לציין את הפרטים הבאים אודות הממליצים: שם, חברה, תפקיד, טלפון נייד ודוא"ל
ניתן לסמן יותר מבחירה אחת במידה ויש שני תארים
מקום עבודה נוכחי של המועמד
תפקיד
ניתן לסמן יותר מבחירה אחת
פרט מהי התרומה הייחודית והצג דוגמאות להישגים שהביאה תרומה זו
פרט מהן ההשפעות הלאומיות של תרומה זו
מדוע לדעתך צריכים לבחור בך או במועמד שלך לאות הבוגר?
סימוכין המעידים על עשייה
זה המקום לצרף קישורים לפרסומים באמצעי התקשורת, פרסומי מחקרים, דירוגים ועוד
image