טופס הרשמה למרחב 2023-2024
image
ברוכים/ות הבאים/ות! 

נהדר שהחלטתם/ן להצטרף אלינו.
יש כאן כמה שאלות כדי שנכיר אתכם/ן וכן תנאי הרשמה למרחב.
לאחר קריאה ואישור, תועברו לעמוד התשלום
נתחיל בכמה שאלות לילד/ה הנרשמ/ת, ואח"כ להורים
שם הילד.ה (שם ושם משפחה)
תאריך לידה
מסגרת נוכחית
שם מלא הורה (הנרשמ.ת)
כתובת אימייל - הורה (הנרשמ.ת)
מס' סלולרי הורה (הנרשמ.ת)
תעודת זהות הורה (הנרשמ.ת)
שם מלא הורה 2
סלולרי הורה 2
כתובת המגורים של הילד/ה

תנאי ההרשמה לפעילות המרחב
מטעמי נוחות, מסמך זה מנוסח בלשון נקבה בלבד, אך פונה לכל המינים.

 
1. כללי
על ידי ביצוע תשלום דמי הרישום בסך 900 ש"ח, הנרשמת מצהירה, כי היא מבינה ומסכימה לכל הפרטים הבאים:
 • מרחב הינו מוסד ללמידה, העצמה וחברה, ואינו בית ספר, ואינו מוכר ע"י משרד החינוך או כל גוף מוסדי אחר;
 • פעילות הלמידה, העצמה וחברה שמפעיל מרחב, תתקיים בעיר הרצליה;
 • שנת הפעילות הקרובה במרחב תחל בתאריך 3.9.23 ותסתיים בתאריך 27.6.24 ;
 • פעילות המרחב תתקיים בימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:30 עד 13:30 ;
 • למרחב שמורה זכות להוסיף פעילויות ו/או שעות פעילות נוספות, ועבור אלה ייגבה תשלום נוסף מהנרשמת, במידה ותבחר להירשם גם אליהן ;
 • פרטי ההתקשרות עם מרחב ותנאי הפעילות המלאים ייקבעו בין הצדדים בהסכם מפורט, אשר ייחתם בין הצדדים בסמוך לקראת פתיחת שנת הפעילות הקרובה ;
   
2. תשלומים
 • הצטרפות למרחב לשנת הפעילות 2023-2024 כרוכה בתשלום של 31,000 ₪ (להלן: התשלום השנתי), שישולמו ע"י הנרשמת בכרטיס אשראי ב 10 תשלומים שווים של 3,100 ₪  לחודש, והתשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 31.7.23.
 • עבור המצטרפים ליום קבוע בשבוע, התשלום הינו סך של  9000 ₪ (להלן: התשלום השנתי), שישולמו ע"י הנרשמת בכרטיס אשראי ב 10 תשלומים שווים של 900 ש"ח לחודש, והתשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 31.7.23.
       עבור כל יום קבוע נוסף בשבוע, ישולמו עוד 900 ש"ח לחודש.
 • התשלום השנתי הינו תנאי להצטרפות הילד/ה למרחב ושילובו בתוכנית.
 • בנוסף, כחלק מתנאי ההרשמה, ייגבו דמי רישום בסך 900 ₪ (להלן: דמי הרישום) שלא יוחזרו בשום מקרה, כולל עזיבה של הילד/ה טרם סיום שנת הפעילות שתחילתה ביום 3.9.2023 (להלן: "שנת הפעילות הקרובה"), או אי הצטרפותו של הילד/ה מסיבות שאינן תלויות במרחב.
   
  תשלום דמי הרישום הינו תנאי לשמירת מקום במרחב עבור הילד/ה.
 • הנרשמת מצהירה כי היא מבינה שמספר המקומות במרחב מוגבל, ומבלי ששילמה את דמי הרישום, לא יישמר מקום לילד/ה.
 • כמו כן, מבינה הנרשמת כי בשל מספר המקומות המוגבל במרחב, אם לא תסדיר את התשלומים  לשנת הפעילות עד לתאריך 31.7.23, לא נוכל להבטיח כי יישמר מקום לילד/ה, אף אם שילמה את דמי הרישום.
   
3. ביטול
בכל אחד מהמקרים הבאים, הנרשמת תהיה רשאית לבטל את הרשמתה, תוך קבלה בחזרה של דמי הרישום, בהפחתת 100 ₪, אם מרחב הודיע אחת ההודעות הבאות (להלן: "הודעת שינוי"):
 • המרחב לא יוכל להתחיל את שנת הפעילות במועדה בשל מיעוט נרשמים;
 • מקום הפעילות שייקבע לא יהיה בהרצליה;
 • מספר שעות הפעילות השבועיות יפחת מ-25 שעות באפן קבוע;
 • מספר ימי הפעילות בשבוע יפחת מ-5 ימים באופן קבוע;
 • היה ומרחב ימסור הודעת שינוי כמפורט בסעיף זה, הודעת השינוי תימסר לכתובת האימייל שהנרשמת מסרה למרחב.
 • אם בעקבות קבלת הודעת השינוי, הנרשמת תודיע באמצעות שיגור אימייל למרחב, בכתובת [email protected] על רצונה לבטל את ההרשמה והאימייל התקבל אצל מרחב 15 ימים או יותר לאחר מועד שליחת הודעת הביטול לנרשמת, אזי הנרשמת לא תהיה זכאית לקבל החזר של דמי הרישום ולא את מקצתם.

4. הבהרות
 • האמור בסעיף 3 לעיל אינו מוסיף או גורע לגבי כל שאר האמור בסעיפים 1-2 ועד בכלל, וסעיפים אלה מחייבים את הצדדים זה כלפי זה בכל האמור בסעיפים 1-2 לעיל, ללא תלות באמור בסעיף 3.
 • הנרשמת מאשרת, שהיא קראה והבינה את כל תנאי ההתקשרות והיא מסכימה להם, ומקבלת את תנאי ההתקשרות במלואם, ע"י תשלום של דמי הרישום.
 • כל הסכם ו/או כוונה ו/או התחייבות שלא עלו על הכתב ונחתמו על ידי הצדדים, בטל/ה וחסר/ה נפקות משפטית כלשהי.
 • לשון נקבה בהסכם זה מהווה גם לשון זכר או רבים, הכל לפי זהות המתקשרים והקשרם של דברים.
 • לערכאת השיפוט המוסמכת בעיר הרצליה נתונה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך מושא הסכם ההתקשות לעיל ו/או בכל הסכם נוסף או אחר בכתב בין הצדדים.

   
הנרשמת מאשרת תנאים אלה ע"י לחיצה על "אישור ומעבר לתשלום"

אני מאשר.ת את תנאי ההרשמה
נשמח לעזור טלפונית, 
אם יש קושי בדרך  052-5611900
FacebookWhatsappWebsite