image
קורס אקסל מתקדמים
פתיחה: 30 ביוני 2022
קורס אקסל למתקדמים מספק את הכלים הטובים ביותר לניצול מקסימלי של התוכנה. נתוני אמת זמינים יותר, עיבוד מהיר, חיפוש מידע יעיל יותר.
הקורס יתקיים באופן פרונטלי

נושאי הלימוד
ריענון:
 • יצירת טבלאות – כללים, טיפים ועיצובים
 • נוסחאות בסיס – מעבר מהיר
 • נוסחאות יחסיות וקבועות
 • גרפים – הגדרות, טיפים ופתרון בעיות
 • הגדרות הדפסה
 • מיון וסינון נתונים

טיפול בטבלאות:
 • המרת טווח נתונים לטבלה
 • עיצוב מותנה
 • מחיקת כפילויות נתונים
 • אימות נתונים
 • קישור בין גליונות וקבצים
נוסחאות ופונקציות נפוצות:
 • פונקציות על בסיסי נתונים לריכוז וחיפוש מידע
  (INDEX, MATCH, VLOOKUP, SUMIF, SUMIFS,)
  כולל פונקציות תנאי (IF, AND, OR)
 • סיכומי ביניים
 • פונקציות טקסט
 • פונקציות תאריך
כלים לעבודה עם בסיסי נתונים:
 • שימוש בתרשימים זעירים (SPARKLINES)
 • טבלאות ציר וכלי פריסה
 • הגנות
 • עבודה משותפת
 • חתירה למטרה
כלים נוספים:
 • הקלטת מאקרו ויצירת לחצני הפעלה – כולל ייבוא וייצוא וביצוע תיקונים ב- VBA
התאמה אישית של רצועות הכלים. 
למידע נוסף השאר פרטים כאן
שם פרטי
שם משפחה
נייד
כתובת המייל שלך
לפרטים והרשמה: 
04-8302106
Facebook
Website