image
מועד הפתיחה - 28 בדצמבר 2022
אגף המכס והמע"מ מקיים בכפוף לחוק סוכני המכס, בחינות למעוניינים לפעול כסוכן מכס.
סוכן המכס הוא נציגו של היבואן או היצואן מול רשויות המכס בכול הקשור לרישיונות יבוא ויצוא, 
סיווג והערכה, התרת הטובין מרשות המכס ביבוא ויצוא וכו'.

חוק סוכני המכס קובע כי יחיד יהא כשיר להירשם כסוכן מכס אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)   הוא תושב ישראל.
(2)   הוא בגיר.
(3)   הוא בעל השכלה תיכונית.

קבלת תעודת סוכן מכס, לאחר סיום הלימודים, כפופה לכך שהמועמד:
א. עמד בבחינות שקבע המנהל, בנושאים שקבע בהתייעצות עם הועדה ואשר פורסמו ברשומות. 
ב. עבר תקופת התמחות של שנתיים לפחות, כפי שנקבע בתקנות, אצל סוכן מכס בעל ותק של חמש שנים לפחות, שנתקיימו בו התנאים שנקבעו בתקנות.

נושאי הלימוד בקורס:
 • עקרונות הסחר הבינ"ל
 • חוק סוכני מכס
 • הסכמי סחר ותעודות מקור
 • סיווג טובין
 • מסמכים בסחר הבינ"ל
 • הערכת טובין
 • שיטות תשלום
 • הסכמי WTO
 • ביטוח ימי/ אווירי
 • רשומון היבוא וצרופותיו
 • היבטים משפטיים בסחר חוץ
 • חוק מע"מ
 • פקודות המכס
 • מס קניה
 • חוקיות היבוא והיצוא
 • היטלי סחר
 • מחסן + ערובה
 • יצוא
 • אוטונומיה
 • קניין רוחני
להרשמה מלאו את הפרטים בטופס הבא:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
כתובת המייל שלך
ניתן ליצור קשר:
סמדר צרפתי, טלפון: 04-8302106 | נייד: 058-6644797
רוחמה מרציאנו, טלפון: 04-8302118

 [email protected] 
FacebookWebsite