image
המורה כמנהיג (פיתוח מנהיגות)
סוג מענה:
פעילות חד פעמית
סל מענה:
מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים
תת סל מענה:
קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי החינוך
תקציר ומטרת התוכנית:

תקציר ומטרת התוכנית:

סדנא העוסקת במיצוב המורה כמנהיג.ה, פיתוח מיומנויות תקשורת והובלה, המורה כמתווה דרך, באמצעות נתינת דוגמא אישית, מיומנויות תקשורת אסרטיבית מול הורים ותלמידים, מקורות עוצמה וסמכות ועוד.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריהמיצוב המורה כמנהיג.ה פיתוח מנהיגות
שם מלא
נייד
מייל
תפקיד
שם בית הספר/מוסד חינוכי: