image
לקבל החלטה ולבצע - קבלת החלטות בעבודת איש החינוך
סוג מענה:
פעילות חד פעמית
סל מענה:
מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים
תת סל מענה:
קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי החינוך

תקציר ומטרת התוכנית:

  • הקניית כלים לזיהוי מכלול ההשלכות והכלים תומכי ביצוע החלטה
  • מודלים וטכניקות לקבלת החלטה ויישומה
  • סגנונות אישיים בקבלת החלטות, הכרת מוקדי קושי בקבלת החלטות
  • מיפוי הלחצים המשפיעים בקבלת החלטות
  • דרכי איסוף מידע ובדיקת אלטרנטיבות, הצגת דרכים שונות בקבלת החלטות
  • טכניקות וכלים לקבלת החלטות ויישומן במהלך העבודה
שם מלא
נייד
מייל
תפקיד
שם בית הספר/מוסד חינוכי: