image
המחנך כמנהל כיתה
סוג מענה:
פיתוח מקצועי וליווי מנהלים / צוות חינוכי
סל מענה:
מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים
תת סל מענה:
קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי החינוך

תקציר ומטרת התוכנית:

תפקיד מחנכ/ת כיתה הינו תפקיד מורכב ויש לו השפעה רבה על תפקוד הכיתה. אתגרים רבים ניצבים בפני המורים ומצופה מהם להנהיג ולנהל את הכיתה מבחינה ריגשית ולימודית. מורכביות אלו דורשות מיומנויות ניהול ומנהיגות שחשוב לטפח במסגרת בית-ספרית ולאמן את צוות המורים.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:
שיפור מיומנויות מנהיגות וניהול של מחנכי הכיתות.
שם מלא
נייד
מייל
תפקיד
שם בית הספר/מוסד חינוכי: