קליטת תלמידים ותלמידות עולים ואזרחי אוקראינה המבקשים ללמוד בבאר יעקב
image
קליטת ילדים ונערים עולים ואזרחים הבאים מרוסיה ומאוקראינה

כ"ה אדר ב תשפ"ב
‏28 מרץ 2022

לכבוד: רשויות בעלויות החינוך ומנהלי בתי הספר


הערכות לרישום תלמידים שהגיעו מאוקראינה

הדברים האמורים להלן חלים על כלל בתי הספר בפיקוח משרד החינוך, על רשתות החינוך, על הבעלויות  ועל הרשויות המקומיות

 1. הנחיות כלליות:

 • בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן: "חוק לימוד חובה"), המדינה מחויבת לספק לכל ילד בישראל חינוך מגיל 3 ועד גיל 18 (להלן "תלמידים").

 • תלמידים כאמור להלן המגיעים לישראל זכאים לחינוך בהתאם לחוק לימוד חובה ויש לרשום אותם למוסד החינוכי כאמור:
 • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות), קיבל מעמד עולה מרשות האוכלוסין או נכנס לפי חוק הכניסה לישראל וקיבל תעודת עולה ממשרד הקליטה.
 • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל. 
 • תלמיד חוזר – שקיבל ממשרד הקליטה תעודת עולה לפיה הוכר כקטין חוזר, ששהה בחו"ל לפחות ארבע שנות לימוד רצופות (הספירה החל מכיתה א').
 • תלמיד תושב חוזר – תלמיד שהיה בעבר תושב ישראל, שהה עם הוריו בחו"ל לפחות שנתיים וחזר לישראל, והוריו מחזיקים בתעודת תושב חוזר.
 • תלמיד במעמד ביניים- תלמיד שנכנס לארץ באשרת תייר והוגדר על ידי "נתיב" כמועמד עליה ואינו מחזיק בת.ז. ישראלית. הרשות המקומית תבדוק מול משרד העלייה והקליטה מידע בדבר תלמידים אלה. 
לעניין תלמיד כהגדרתו לעיל, שאין בידיו או בידי הוריו ת.ז, תפעל הרשות המקומית בהתאם להנחיות בחוברת הרישום  פרק 5.8.1 לגני ילדים, ופרק 3.5 בחוברת הרישום לבתי הספר. 

 • בהתאם לחוברת הרישום המפורסמת על ידי אגף אמח"י במשרד החינוך נקבע כי תלמידים הנכנסים לישראל על בסיס אשרת תייר, זכאים לחינוך בהתאם לחוק לימוד חובה לאחר 3 חודשי שהייה בישראל ללא קשר למעמדם המשפטי. 

 • חוק זכויות התלמיד - מניעת אפליה- במסגרת החוק חל איסור מוחלט על אפליית תלמידים בקבלה לבתי הספר. אין להתנות קבלה לבית ספר על סמך קריטריונים שאינם ענייניים או שאינם רלוונטיים ללימודים במוסד החינוכי, ובמיוחד לא על סמך קריטריונים שיש בהם משום אפליה או מראית עין של אפליה.


 1. הליך הרישום:

 • חובת הרישום חלה על ההורים.
 • רשמו אחד מהם – השני פטור. דהיינו, אין חובת נוכחות או הסכמה של שני ההורים בעת רישום התלמידים שהגיעו מאוקראינה.

 • אפוטרופוס הבא לרשום תלמיד, יביא עמו את תעודת הזהות שלו ו/או דרכון ו/או העתק תעודה כאמור בסעיף 1 לעיל.

 • תלמידים שאין להוריהם תעודות זהות ישראליות (יהודים ושאינם יהודים) - על הרשות לפנות לפורטל אגף אמח"י לצורך פתיחת זהות פקטיבית לרישום ראה הנחיות בחוברת הרישום לגבי תלמידים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית.

 • על אף האמור לעיל, בני נוער חייבי רישום כמוזכר למעלה רשאים לרשום את עצמם, אם הם מעל גיל 14, בתנאי שיביאו עימם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.

 • לאור האמור, יש לפעול על פי ההנחיות המקובלות לרישום תלמידים שהוגדרו בסעיף 1 לעיל במצבת התלמידים בבתי הספר בכל שלבי החינוך. לצורך הנוחות נזכיר כי: 
  1. תלמידים שיש להם מספר תעודת זהות ישראלית יש לרושמם עם מספר תעודת הזהות.
  2. תלמיד שיש לו דרכון יש לרושמו בהתאם למספר הדרכון ולצרף את צילום הדרכון למצבת. 
  3. תלמיד שאין לא כל תעודה מזהה יש לרושמו בהתאם לטופס תלמיד חדש חסר תעודה מזהה (טופס 4) ולצרפו למצבת.

 1. מקום הרישום  
הרישום הוא באחריות הרשות המקומית והיא שקובעת כיצד יתבצע הרישום בפועל והיכן בהתאם להנחיות שלהלן:
 • אזורי רישום ליסודי- אזורי הרישום שנקבעו על ידי הרשות המקומית, באישור מנהל המחוז.
 • לגן- בקרבת מקום המגורים
 • חטיבת ביניים- שיוך לפי הגדרת "רובע" בתקנות חינוך ממלכתי (רישום)
 • חטיבה עליונה- בהתאם להחלטת הרשות בתחומה מתגורר התלמיד

 1. הודעה על עזיבה- במקרה בו התלמידים יעזבו את הארץ יש לדיווח מידית עזיבה.
בכבוד רב, 
                                                            
         מנחם מזרחי
       מנהל אגף בכיר אמח"י 

שלום רב,

מחלקת החינוך של באר יעקב נערכת לקלוט עולים חדשים ואזרחים המגעים לארץ מאוקריינה. נודה על רישום הפרטים לצורך בביקת אפשרויות הסיוע.

בברכה
גלעד גולדמן
0523-987908
לקבלת מידע נוסף
מחלקת החינוך והנוער- מפיק ועורך המסמך גלעד גולדמן [email protected]