image
ריענון להובלת סחורות מסוכנות: 28 ביוני 2022
image
מה בתוכנית

כל העובדים העוסקים בצורה ישירה או עקיפה בשינוע סחורות מסוכנות בהובלה הימית, מחויבים להיות בעלי תעודת הסמכה החתומה ע"י רשות הספנות והנמלים, וזאת לאחר שעברו הכשרה בקורס בן 40 שעות.
הסמכה זו תקפה למשך שנתיים מתאריך סיומה בהתאם להנחיית משרד התחבורה .
לאחר שנתיים מסיום ההכשרה שלעיל וכל שנתיים, יעבור כל עובד הכשרת רענון בת 16 שעות במשך יומיים 8 שעות ליום.(הכשרת ריענון זו תכלול רק את העובדים שהינם בעלי תעודת הסמכה לשינוע סחורות מסוכנות בים).
קורס זה מקנה למשתתפיו אישור לביצוע מילוי הצהרת מסוכנים. 
ומטרתו להסמיך מחדש בעלי תפקידים העוסקים בשינוע סחורות מסוכנות בים.

נושאי הלימוד

* חומרים מסוכנים – הגדרה, סיווג ורישום קבוצות אריזה
* עדכונים בקוד החדש שהתפרסם
* Limited quantities, waste transportation, excepted quantities
* עקרונות הפרדה בין חומרים מסוכנים וקריטריון
* דרישות לאריזות וסוגי אריזות סימון ושילוט
* הצהרת שוגר במסמך הובלה – כולל תרגול (תס"ק ים)
* דרישות לאבטוח מטען
* סוגי מכולות
* עקרונות בסיסיים לאחסון אריזה, אבטוח וקשירת המטען 


למידע נוסף השאר פרטים כאן
שם פרטי
שם משפחה
נייד
כתובת המייל שלך
לפרטים והרשמה: 
04-8302106
Facebook
Website