מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות
קאר2גו שיתוף רכבים טי.אל.וי (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו האתרים למען הנוחות, "אתרי החברה" או "האתרים").
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים וגם לגברים כאחד.


איסוף וקבלת מידע על-ידי אתרי החברה
הפרטים אשר נמסרים בעת רישום באתר האינטרנט ו/או במרכז ההזמנות הטלפוני של החברה ו/או במערכת, ו/או בדפי הנחיתה של החברה, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המנוי באתר האינטרנט מידע אודות הרגלי הקניה של המנוי, שירותים שרכש, שירותים בהם הביע עניין, עמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב - .COOKIES
המידע האמור בסעיף זה ישמש את החברה בכניסות המנוי הבאות לאתר האינטרנט וכן יאפשר לחברה להציע למנוי הצעות ומבצעים ממוקדים.
החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המנוי בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או במערכת לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל המנוי אישית או מאפשרים לזהותו באופן אישי.

לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור חוזה זה מהווה הסכמה מצד המנוי לכל השימושים הקבועים בחוזה זה בקשר עם המידע לרבות העברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות חוזה זה.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה ומשכירות הרכב לא תעברנה את הפרטים המזהים של המנוי לצד שלישי לרבות לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית, ולמעט במקרים הבאים:
1. קיימת חובה שבדין להעביר את המידע.

2. לשם גביית כספים המגיעים מהמנוי בקשר עם חוזה זה.
3. אם המנוי הפר את תנאי החוזה או כל הסכם נוסף עם החברה /ואו מי מטעמה.
4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המנוי לבין החברה.

5. אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ו/או מנויי החברה.

שירותים של צדדים שלישיים
שירותים מסוימים באתרי החברה, כגון, שירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.


אבטחת מידע
החברה עושה, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות הפרטים ולאבטח את המידע הנאסף באתרי האינטרנט ובמערכת. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה, הגולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
מובהר כי אין באמור במדיניות הפרטיות בכדי להרחיב את האחריות המוטלת על החברה ו/או על משכירת הרכב בהתאם לדין.


שינויים במדיניות הפרטיות

החברה ואתריה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי החברה.