כתב ויתור ושחרור מאחריות – אימוני POWERWATTS POWERTRAINING
 
 כתב ויתור ושחרור מאחריות – אימוני POWERWATTS   
אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:
1.בכוונתי לבצע אימון POWERWATTS  על אופניים  במרכז האימון POWEWATTS  הנמצאים ברחוב בכור שטרית 10א תל אביב (וולודרום) ובמושב גינתון
2.מצב בריאותי וכושרי
הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, ביצעתי בדיקת מאמץ ב- 12 החודשים האחרונים והיא
תקינה. אין לי מגבלה כלשהי המונעת ממני לקיים פעילות ספורטיבית של רכיבה על
אופניים, והנני מתחייב/ת להודיע למי מהמדריכים ו/או המנהלים במרכז האימון, באופן
מיידי, על כל שינוי במצבי ו/או בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר (לרבות במהלך
האימון), אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי.
2.5 ברשותי תו ירוק בתוקף - ואני מרגיש טוב ואינו קיים חשד בנוגע הדבקת אחרים בנגיף קוביד 19.
2.6 בבואי לבצע אימונים - אני מבצע/ת אותם בהתאם להנחיות תו ירוק
3.אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה
אחרת, וכי לא אתאמן אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה.
4.ברור לי לחלוטין כי פעילות אימון POWERWATTS הינה פעילות ספורטיבית הכרוכה במאמצים גבוהים, וכי האימונים הם
אימונים עצימים.
5.קיבלתי הסברים מפורטים בטרם תחילת פעילותי במרכז האימון שבנדון, על העומסים
הנובעים מהפעילות בו, ובהיותי מודע/ת לכל אלא אני כשיר לעמוד בהם ובוחר/ת להשתתף
באימונים שבנדון. 
6.הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך האימון,
ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק גוף אשר
יגרם לי.

7.הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את פלטין אלעד, את חברת POWERWATTSאת מאמניה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהפועלים מטעמה ו/או את
המפרסמים מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר
כאמור לעיל.  
ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה
ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי פלטין אלעד, מאמניPOWERWATTS, בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה מפעילותי
8.ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי
לכניסתי ולאימון במרכז האימון, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא
היו מנהלי ומדריכי מרכז האימון
 POWERWATTS מאפשרים
לי להתאמן בו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני
הטוב.
9. כפי שהוסבר לי – אני מחוייב להבדק בתחנת רפואת ספורט מוסמכת ע"פ
חוק ולבצע בדיקה ארגומטרית לפיה אני כשיר לעמוד במאמצים מתאימים לאימוני POWERWATTS שתהיה בתוקף לפחות 12 חודשים ממועד כל אימון.

Footer