העברות בין בית בתי ספר ואישורי לימודי חוץ
image
הסבר על בקשת אישור לימודי חוץ
בקשת אישור לימודי חוץ יקבל תלמיד/ה תושב הישוב המבקש ללמוד מחוץ לישוב, יש לנמק את הבקשה. 

תלמיד/ה הזכאי/ת  לחינוך מיוחד ושובץ לבית ספר מחוץ לישוב יקבל/תקבל אישור לימודי חוץ באופן אוטומטי ואינה/ו נדרש/ת למלא בקשה. 

תלמיד/ה לו או לה אין מסגרת לימודית המתאימה בישוב בהתאם לחוזר מנכ"ל יגיש בקשה לילמודים מחוץ לישוב בבית הספר באזור המיפוי של באר יעקב.

תלמיד/ה המבקש ללמוד מחוץ לישוב וקיימת בישוב מסגרת לימודית המתאימה לו יפרט את הבקשה ויציג אישור קבלה מהמסגרת אליה רוצה להתקבל.

המועצה מתחייבת לממן הסעות ואגרות חוץ אך ורק בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.  
בקשות העברה בין בתי ספר בישוב אך ורק בטופס מקוון
הסבר על בקשת העברות בין בתי ספר בישוב
בקשת העברה יש למלא טופס העברה לצורך התחלת טיפול מידי.
יש למלא טופס בקשה כולל טופסים נדרשים באתר העירייה.
 
בקשות העברה מיועדות עבור תלמידים הלומדים בבתי הספר של באר יעקב (כיתות ב'- י"ב) המבקשים לעבור בין מוסדות החינוך של באר-יעקב (ממוסד למוסד), העברה תאושר לאחר דיון בוועדת העברות, על בסיס מקום פנוי בבית הספר הקולט ולאחר תשלום כל החובות בבית הספר הקודם  
 
מועדים רשמיים לבקשת העברות בית בתי הספר  העברה 22-2-2023  ועד 13/3/2023  (20 ימים)
 
מייל לשאלות בלבד:


בירור סטטוס טיפול - רחל חקק משרד: 08-978412 נייד לואצאפ  050-3113667

הנחיות חוזר מנכ"ל עדכני שנת תשפ"ד
image
image
image
image
image
טופס הרישום
image
תושבים המבקשים לבצע העברה של תלמיד מבית ספר לבית ספר בתוך הישוב יפנו בכתב למחלקת החינוך תוך ציון כל הפרטים הנדרשים: שם התלמיד, כיתה ובית ספר בו לומד התלמיד, כיתה ובית ספר אליו מבקשים לעבור ופרטי התקשרות. רישום והעברות עבור גני הילדים יש לבצע מול מחלקת גני הילדים. ועדת העברות מקצועית דנה ומאשרת העברות בין מוסדות חינוך בישוב.
בקשות לאישור לימודי חוץ בחינוך הרגיל (הורים המבקשים אישור ללמודים מחוץ לבאר יעקב)
תושבים המבקשים לבצע העברה של תלמיד מבית ספר מתוך הישוב לישוב אחר יפנו בכתב למחלקת החינוך בבקשה לקבל אגרת חוץ. זאת תוך ציון כל הפרטים הנדרשים: שם התלמיד, כיתה ובית ספר בו לומד התלמיד, כיתה ובית ספר אליו מבקשים לעבור ופרטי התקשרות והישוב בו קיים בית הספר. במידה והרשות המקומית לא תאשר את הבקשה לקבלת אישור לימודי חוץ. ניתן להגיש ערעור למנהלת המחוז בהתאם לנוהל העברות בין בית בתי הספר. בכל מקרה יש להגיש בקשה במועדים הקבועים בנהלים.
נהלים מחיבים
בקשות ללימוד בבתי ספר על אזוריים
בתי ספר ייחודיים אזוריים, ייחודיים על-אזוריים
וייחודיים ארציים
מתוך חוזר מנכ"ל- הגדרות
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-1/horaotkeva/k-2011-6-1-3-1-40.htm
4.1   הגדרות
4.1.1
 
בית ספר ייחודי על-אזורי: בית ספר שהרשות שהוא פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט תלמידים שבית הספר אינו מצוי באזור הרישום שלהם. בית ספר ייחודי על-אזורי יכול לשרת שתי רשויות או יותר, באישור הוועדה.
 
4.1.2  
 
בית ספר ייחודי אזורי: בית ספר המשרת שתי רשויות או יותר, המקבל תלמידים רק מאזור הרישום שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור הוועדה.
 
4.1.3  
 
בית ספר ייחודי ארצי:  בית ספר ייחודי אזורי שנקבע באישור הוועדה שתלמידים מכל רחבי הארץ יכולים לבחור בו. כדי לפעול כבית ספר ייחודי ארצי על בית הספר לעמוד בקריטריונים של ייחודיות ארצית, כפי שייקבע על ידי הוועדה.
 
§      בית ספר ייחודי על-אזורי ובית ספר ייחודי אזורי, ובית ספר ייחודי ארצי הם בעלי "אני מאמין" בית-ספרי מערכתי, שנגזרות ממנו כל  פעולותיו ותכניות הלימוד והפדגוגיה שלו. בתי ספר אלה פועלים כבתי ספר אוטונומיים, והם עומדים בעקרונות ובאמות המידה.
 
 בפרק זה השימוש במונחים "בית ספר", "בית ספר ייחודי", או "בתי ספר ייחודיים" מתאר את שלושת סוגי בתי הספר: ייחודי על-אזורי, ייחודי אזורי וייחודי ארצי.
מידע מורחב
image
image
image
image
image
למידע נוסף
טופס פניות ותגובות
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456