העברות בין בית בתי ספר ואישורי לימודי חוץ
image
הסבר על בקשת אישור לימודי חוץ
בקשת אישור לימודי חוץ יקבל תלמיד/ה תושב הישוב המבקש ללמוד מחוץ לישוב, יש לנמק את הבקשה. 

תלמיד/ה הזכאי/ת  לחינוך מיוחד ושובץ לבית ספר מחוץ לישוב יקבל/תקבל אישור לימודי חוץ באופן אוטומטי ואינה/ו נדרש/ת למלא בקשה. 

תלמיד/ה לו או לה אין מסגרת לימודית המתאימה בישוב בהתאם לחוזר מנכ"ל יגיש בקשה לילמודים מחוץ לישוב בבית הספר באזור המיפוי של באר יעקב.

תלמיד/ה המבקש ללמוד מחוץ לישוב וקיימת בישוב מסגרת לימודית המתאימה לו יפרט את הבקשה ויציג אישור קבלה מהמסגרת אליה רוצה להתקבל.

המועצה מתחייבת לממן הסעות ואגרות חוץ אך ורק בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.  
בקשות העברה בין בתי ספר בישוב אך ורק בטופס מקוון
הסבר על בקשת העברות בין בתי ספר בישוב
בקשת העברה יש למלא טופס העברה לצורך התחלת טיפול מידי.
יש לשלוח טופס בקשה חתום או טופס סרוק במייל עם חתימת ההורים בצירוף חוזה על מעבר דירה.
 
בקשות העברה מיועדות עבור תלמידים הלומדים בבתי הספר של באר יעקב (כיתות ב'- י"ב) המבקשים לעבור בין מוסדות החינוך של באר-יעקב (ממוסד למוסד), העברה תאושר לאחר דיון בוועדת העברות, על בסיס מקום פנוי בבית הספר הקולט ולאחר תשלום כל החובות בבית הספר הקודם  
 
מועדים רשמיים לבקשת העברות בית בתי הספר  העברה 23/1/2022  ועד 30/3/2022  
 
מייל לשאלות בלבד:


בירור סטטוס טיפול - רחל חקק משרד: 08-978412 נייד לואצאפ  050-3113667

הנחיות חוזר מנכ"ל עדכני שנת תשע"ט
image
image
image
image
image
טופס הרישום
image
תושבים המבקשים לבצע העברה של תלמיד מבית ספר לבית ספר בתוך הישוב יפנו בכתב למחלקת החינוך תוך ציון כל הפרטים הנדרשים: שם התלמיד, כיתה ובית ספר בו לומד התלמיד, כיתה ובית ספר אליו מבקשים לעבור ופרטי התקשרות. רישום והעברות עבור גני הילדים יש לבצע מול מחלקת גני הילדים. ועדת העברות מקצועית דנה ומאשרת העברות בין מוסדות חינוך בישוב.
בקשות לאישור לימודי חוץ בחינוך הרגיל (הורים המבקשים אישור ללמודים מחוץ לבאר יעקב)
תושבים המבקשים לבצע העברה של תלמיד מבית ספר מתוך הישוב לישוב אחר יפנו בכתב למחלקת החינוך בבקשה לקבל אגרת חוץ. זאת תוך ציון כל הפרטים הנדרשים: שם התלמיד, כיתה ובית ספר בו לומד התלמיד, כיתה ובית ספר אליו מבקשים לעבור ופרטי התקשרות והישוב בו קיים בית הספר. במידה והרשות המקומית לא תאשר את הבקשה לקבלת אישור לימודי חוץ. ניתן להגיש ערעור למנהלת המחוז בהתאם לנוהל העברות בין בית בתי הספר. בכל מקרה יש להגיש בקשה במועדים הקבועים בנהלים.
נהלים מחיבים
נוהל שיבוץ תלמיד חוץ - מתוך חוזר מנכ"ל:
 
2.2.1  הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על-ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ המתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתחומה של רשות אחרת שאתה הגיעה להסכם כללי בהקשר זה או להסכמה קונקרטית לגבי שיבוצו של תלמיד מסוים, בכתובים או בדרך אחרת.
 
הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.
 
2.2.2 רשות מקומית אשר אישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לתלמיד לסיים את לימודיו במוסד החינוך ששובץ אליו ולהשלים את מלוא לימודיו בשלב החינוך ששובץ אליו (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי). הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ במהלך כל תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך.
 
 חובת התשלום
2.3.1  לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ למוסדות הרשמיים ו/או העירוניים באותה רשות מקומית, וכן במתן "תשלום עבור תלמיד חוץ" לרשות הקולטת. בעלות פרטית המפעילה מוסד חינוך בשטח שיפוטה של רשות מקומית רק בחינוך המיוחד "נכנסת לנעליה" של רשות קולטת בהקשר של תשלומי החוץ בחינוך המיוחד בלבד.

2.3.2  סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם,
 
מתוך חוו"ד של עו"ד נועה בן אריה - יועצת משפטית של השלטון המקומי 
 
לפי סעיף 7 א (ב) לחוק לימוד חובה, על הרשות המקומית לקיים חובת לימוד
לתלמיד בתחומה כל עוד הוא לומד באחד מארבע הזרמים הבאים:
ממלכתי
ממלכתי דתי
מעיין החינוך התורני
מרכז החינוך העצמאי

לאמור, כל אימת שהרשות המקומית אינה יכולה לספק את אחד מארבעת הזרמים האמורים לעיל הרי שמחובתה לאפשר יציאת תלמיד אל מחוץ לתחומיה ללימודים במוסד כאמור באחד מארבעה הזרמים האמורים תוך שהיא נושאת
במימון אגרת לימודי החוץ עבורו. אותו הכלל חל לגבי החינוך המיוחד והצרכים המיוחדים בחינוך לו זכאי התלמיד בהתאם ללקויות מהן הוא סובל.

כל אימת שהורה מעוניין שילדו ילמד במוסד חינוך אחר מארבעת הזרמים האמורים לעיל הרי שהוא מבקש לממש את עיקרון הבחירה החופשית בזרם החינוכי המתאים לילדו.

על כך נאמר כי הרשות המקומית סוברנית לאפשר יציאת תלמיד אל מחוץ למערכת החינוך המקומית שלה (בהינתן השיקולים
אותם היא שוקלת כשיקולי כלל המערכת להבדיל משיקולי הפרט) ואולם מתן היתר כאמור אינו מתחייב מהחוק ואינו מחייב את הרשות המקומית לשאת במימון התלמיד או בכל חלק מהמימון כאמור.

הרציונל הינו פשוט – ברגע שיש לתלמיד מקום בבית הספר ויש בתי ספר מתאימים הרי שגריעתו ממצבת התלמידים משמעה גריעת התקציב בגינו. לעיתים גריעת התקציב כאמור מחייב את הרשות לבצע השלמות תקציב מטעמה ולעיתים לא. לא ייתכן כי מחד הרשות המקומית "תאבד" את הילד במערכת ומאידך עוד תשלום עבור יציאתו ממנה לרשות אחרת.

בשורה התחתונה – אין כל חובת מימון במידה ולרשות פטרון חינוכי הולם..
 
מבוסס על חו"ד יועצת משפטית של המועצה אילנית הומינר  
 
 מבחינה חוקית, הרשות המקומית מקיימת את חובה עפ"י חוק חינוך ממלכתי וחוק לימוד חובה בהקמת גנים וביה"ס יסודי בתחומה השייכים לזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי ומעיין החינוך התורני.

על כן ככל שההורים בחרו (וזו זכותם מבחינה דתית וחינוכית) לשלוח תלמידים לגני ילדים ולביה"ס מחוץ ליושב הרי שאין מניעה לאשר זאת, אך  אין חובה חוקית החלה על הרשות לשלם את סכום ההשתתפות לרשויות המקומיות הקולטות (כלומר על ההורים לשאת באגרת תלמידי חוץ לרשויות הקולטות עבור הילדים + עלויות הסעה).

על ההורים לקבל מהרשות המקומית אישור ללימוד חוץ, אך אין באישור זה כדי להוות התחייבות לשאת בעלויות הכספיות הנובעות מהשיבוץ שנעשה ביוזמת ההורים.

(עפ"י חוזר מנכ"ל ניתן לרשות המקומית שק"ד למציאת פתרון חינוכי לתושביה, תוך שימת דגש על הזרם החינוכי הנדרש, ממלכתי; ממלכתי-דתי; מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני. אין חובה להקים מסגרות לזרם
אחר ולכן אין חובה חוקית לשפות הורים ששולחים ילדיהם מחוץ לרשות).

לגבי ההסעות - בהתאם, להגדרות משרד החינוך ביחס לתכנית מיפוי בין יישובית (היכן שהמועצה לא מקבלת
השתתפות מ' החינוך, המועצה אינה מחויבת להשתתף בעלויות). גם אם המועצה השתתפה בעבר, לפנים משורת הדין, רשאית המועצה לשנות את מדיניותה, בהתאם לצרכים ולתקציבים
 
 
 
בקשות ללימוד בבתי ספר על אזוריים
בתי ספר ייחודיים אזוריים, ייחודיים על-אזוריים
וייחודיים ארציים
מתוך חוזר מנכ"ל- הגדרות
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-1/horaotkeva/k-2011-6-1-3-1-40.htm
4.1   הגדרות
4.1.1
 
בית ספר ייחודי על-אזורי: בית ספר שהרשות שהוא פועל במסגרתה קבעה, באישור הוועדה, שהוא יכול לקלוט תלמידים שבית הספר אינו מצוי באזור הרישום שלהם. בית ספר ייחודי על-אזורי יכול לשרת שתי רשויות או יותר, באישור הוועדה.
 
4.1.2  
 
בית ספר ייחודי אזורי: בית ספר המשרת שתי רשויות או יותר, המקבל תלמידים רק מאזור הרישום שנקבע לו על ידי רשויות החינוך המקומיות, באישור הוועדה.
 
4.1.3  
 
בית ספר ייחודי ארצי:  בית ספר ייחודי אזורי שנקבע באישור הוועדה שתלמידים מכל רחבי הארץ יכולים לבחור בו. כדי לפעול כבית ספר ייחודי ארצי על בית הספר לעמוד בקריטריונים של ייחודיות ארצית, כפי שייקבע על ידי הוועדה.
 
§      בית ספר ייחודי על-אזורי ובית ספר ייחודי אזורי, ובית ספר ייחודי ארצי הם בעלי "אני מאמין" בית-ספרי מערכתי, שנגזרות ממנו כל  פעולותיו ותכניות הלימוד והפדגוגיה שלו. בתי ספר אלה פועלים כבתי ספר אוטונומיים, והם עומדים בעקרונות ובאמות המידה.
 
 בפרק זה השימוש במונחים "בית ספר", "בית ספר ייחודי", או "בתי ספר ייחודיים" מתאר את שלושת סוגי בתי הספר: ייחודי על-אזורי, ייחודי אזורי וייחודי ארצי.
מידע מורחב
image
image
image
image
image
למידע נוסף
טופס פניות ותגובות
תודות וברכות
Facebook
מחלקת החינוך באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785412 פקס. 08-9785456