image
    לקראת מתן-תורה בכיתה שלנו
    זכות גדולה נפלה בחלקנו, הזכות ללוות את תלמידנו במפגש המשמעותי הראשון שלהם עם החומש. אנו רוצים לייקר ולהעצים מפגש חשוב זה ועל כן מוצעות לכם להלן הדרכות ופעילויות שונות, שיסייעו לכם בהכנת התלמידים לקבלת החומש: