image
מתי נותנים חומש?
מטבע הדברים, הכניסה ללימוד החומש בכיתה א היא כניסה מדורגת.
ולכן מומלץ שלא לתת את החומש מיד בתחילת פרשת בראשית. אפשר לתת את החומש לאחר פרשת בראשית, או לאחר לימוד פרשת נח.
לדוגמה, אם התחלנו בלימוד תורה לאחר שמחת תורה נוכל לתת חומש בחנוכה, או מעט אחרי. אם התחלנו בלימוד תורה בחנוכה, נוכל לתת חומש לקראת פסח. 
מובן שכל בית ספר יתאים את המועד הנכון לו לקבלת החומש.

שלבי המפגש המדורג 
מתחילים ללמוד אך עוד לא חילקנו חומש, מה עושים?
נתחיל ב'איך לא לומדים'- איננו מתכוונים ליצור מצב שבו לפני קבלת החומש רק המורה קורא באזני הילדים את הפסוקים, ואילו רק לאחר קבלת החומש הילדים מתחילים לקרוא.
אדרבה, המטרה של שלב הביניים היא להתיידד באופן ראשוני עם מילות התורה, ועם הפסוקים, במנות קטנות. 
§בשלב הביניים אפשר להשתמש בחוברות הלמידה המאושרות לכיתה א.
§אפשר להקרין את הפסוקים על הלוח מתוך אתר כמו 'מאגר ספרות הקודש' או באמצעות מצגת פסוקים כאן: ניתן להדפיס לתלמידים חוברת של פסוקים הכתובים בצורה גדולה ויפה ומסודרים באופן נעים. 

דגשים נוספים:
§בשלב הבניינים המורה עצמו יחזיק וילמד מתוך חומש 'אמיתי' ושלם, בכדי שהילדים יבינו שהמורה קורא מתוך חומש ומשם נלקחו הפסוקים שהם רואים ולומדים (שלא יחשבו שהפסוקים נלקחים מאיזו חוברת סתמית..). 
§חשוב לנעוץ תאריך ביומן כבר מתחילת השנה לטקס קבלת החומש ולעדכן את התלמידים לקראתו כדי שידעו שהם נמצאים בשלב הכנה/הביניים- מרגילים עצמם לקריאה בחומש ובע"ה בקרוב יוכלו לקבל את החומש האמיתי לידיהם, בשמחה ובהתרגשות וסוף סוף יהיה להם חומש כמו שיש למורה!

באיזה חומש נלמד?
ראשית יש לדאוג שהחומש יהיה אחיד לכל התלמידים, דבר זה יקל מאוד על לימוד ההתמצאות בחומש, כשכולם צופים באותה צורת הדף ומתאמנים על ההתמצאות יחדיו. 
לגבי סוג החומש באופן כללי אנו ממליצים כך:
בכתות א-ב: ללמוד מתוך חומש של חמישה חומשי תורה ללא מפרשים, משום שהקריאה נוחה וברורה יותר לילדים ובלאו הכי בכיתות אלו איננו לומדים ברש"י מתוך הפירוש עצמו (המורה לעיתים יאמר לילדים שכך מפרש רש"י, אולם הילדים לא נדרשים לקרוא מתוך פירושו). 
בכיתות הגבוהות יותר: על פי תכנית הלימודים בכיתה ד כבר לומדים דיבורי המתחיל ברש"י, ולפיכך יש ללמוד בחומש עם פירוש רש"י. בית הספר יכול לבחור האם לרכוש לתלמידים חומש עם רש"י בכתב רש"י או בכתב מרובע.

הערה: ישנה גישה המבקשת להפגיש את הילדים מהרגע הראשון עם החומש ב'צורת הדף' המקובלת, שבה מודפסים תרגום אונקלוס, ופירוש רש"י. על בתי ספר האוחזים בגישה זו לשים לב שהחומש מאיר עיניים, ולהקדיש זמן להסביר לילדים את מבנה הדף ואת אופן הקריאה בו.
image